Preukaz o pôvode psa

Preukaz o pôvode psa

Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého  jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.
Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.
Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách predkov,  kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia.
Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia  a náhrady spôsobenej škody.
Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorý môžu vyznačiť chovnú spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca) Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť.
Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia.
Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode

Plemenná kniha ÚKK môže vydať opis alebo duplikát preukazu o pôvode len na jedincov na ktorých vydala originál (môže vydať aj na jedincov, ktorým bol originál vydaný Plemennou knihou SKJ do 31.12. 2012)
Opis preukazu pôvodu sa vydáva v prípade keď dôjde k poškodeniu, alebo znehodnoteniu originálu preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko plemennej knihy poškodený alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.
Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený, prípadne pes, ktorému preukaz pôvodu patril bol odobratý do útulku, odchytený, alebo zabavený políciou. Zahraničný majiteľ žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa alebo prostredníctvom svojej strešnej organizácie. V prípade, že pes mal riadne vydaný exportný preukaz o pôvode psa môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ evidovaný v plemennej  knihe ako majiteľ daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive na ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát preukazu o pôvode psa sa vydáva po zverejnení žiadosti na webovej stránke ÚKK po uplynutí 30 kalendárnych dní ak Plemennej knihe UKK nebudú doručené námietky. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke. Po vydaní opisu a duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode  stáva neplatným.

Exportný preukaz o pôvode psa – vývoz psa do zahraničia

Exportný preukaz pôvodu psa, ktorý spĺňa všetky náležitosti preukazu o pôvode psa, je určený pre jedincov na vývoz do zahraničia a zároveň je k nemu vystavený súhlas na vývoz.
O vystavenie exportného preukazu o pôvode môže požiadať chovateľ, alebo majiteľ konkrétneho jedinca.
Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvode psa sú:
1. Doloženie originálu preukazu o pôvode psa,  so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na jeho zadnej strane
2. Vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa
3. Pri vystavení exportného preukazu pôvodu  uvedeného priamo v prihláške vrhu, nebude účtovaný poplatok 7,- Eur za domáci preukaz pôvodu. V prípade, že uvedený jedinec nebude vyvezený, bude mu na žiadosť chovateľa vystavený domáci preukaz pôvodu za poplatok 7,- Eur.
Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup a predaj alebo vývoz psov prostredníctvom  obchodných organizácií je neprípustný.
Exportný preukaz o pôvode psa sa odovzdáva resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo ako predchádzajúci majiteľ

   Import – dovoz psa zo zahraničia

Jedinec dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo v prípade sučky aj pri zapožičaní na vrh,  musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
Majiteľ jedinca
dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné:
1) originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou FCI, alebo zmluvným partnerom FCI,  kde je nevyhnutné aby bolo uvedené aj jeho meno a priezvisko s adresou
2) potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla čipu dovezeného jedinca. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.  Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko.
Ak pes nie je ani tetovaný, ani začipovaný musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy DNA na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.
Preukaz o pôvode, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

Zápis do registra

Register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince  zapísané do registra sú výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej knihe.

Do registra sa zapisujú:
          plemená alebo rázy neuznané FCI a to i vtedy ak nemajú kompletné tri generácie pôvodu na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince uznaných plemien FCI ak boli importované z nečlenských organizácií FCI a to na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI na základe žiadosti majiteľa
          jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných jedincov sa do registra môžu zapísať na základe žiadosti majiteľa, doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje a na základe platných podmienok predpísaných FCI, alebo SKJ pre tento úkon. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

Šteňatám narodeným v registri sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení.