Organizácia výstav

Slovensko v zastúpeni SKJ ( Slovenská kynologická jednota ) je riadnym členom FCI ( Fédération Cynologique Internationale). Každý člen FCI, riadni aj asociovaní, musia usporiadať ročne aspoň jednu výstavu so zadávaním titulu CACIB.

Výstavy môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Podľa územných celkov na oblastné, národné, medzinárodné, európske, svetové.Na základe príslušného plemena môže ísť o výstavy klubové, špeciálne, loveckých psov, služobných plemien, či spoločenských plemien….

Usporiadateľ

Usporiadateľ musí mať schválený termín výstavy SKJ pokiaľ ide o národnú výstavu a FCI pokiaľ ide o medzinárodnú výstavu.

Potom poverí organizačný výbor , aby pripravil propozície výstavy, rozposlanie prihlášok, propagáciu danej výstavy, prípravu výstavného katalógu,…

Propozícia výstavy určuje podmienky účasti chovateľov na danej výstave. Spravidla obsahuje:

 • časový harmonogram výstavy
 • všeobecné ustanovenia
 • rozdelenie tried
 • tituly, ktoré sa budú zadávať a čakateľstvá
 • súťaže ( najkrajší pár psov, junior handling, dieťa a pes, chovateľská skupina,…..)
 • veterinárne podmienky
 • spôsob prihlásenia a uzávierky
 • spôsob platby a výška výstavných poplatkov
 • rozdelenie rozhodcov podľa skupín FCI
 • kontakt na usporiadateľa

Výstavný katalóg

Obsahuje zoznam prihlásených vystavovateľov a psov. Usporiadané sú podľa plemien do jednotlivých tried. Každý pes má pridelené svoje katalógové číslo, kruh v ktorom bude vystavený a rozhodcu, ktorý ho bude posudzovať. Zvyčajne tam býva mapka areálu pre lepšiu orientáciu a iné organizačné pokyny.

Rozhodca

Usporiadateľ pošle rozhodcovi pozvánku na posudzovanie psov na výstave. Rozhodca by mal byť písomne informovaný o plemenách a počte psov , ktoré bude posudzovať. V prípade, že daná výstava vyžaduje písomný posudok pre každého vystavovaného psa , môže rozhodca posúdiť za deň najviac 80 psov, ak ho nevyžaduje tak najviac 150 psov. Po dohode medzi usporiadateľom a rozhodcom môže byť tento počet znížený, alebo zvýšený. Taktiež sa dohodnú na odmene za posudzovanie a preplatení ostatným nákladov spojených s posudzovaním. Posudzovať a hodnotiť psov môžu iba rozhodcovia, ktorí sú svojimi národnými kynologickými organizáciami oprávnení posudzovať dané plemená. Je povinný tak robiť bez pomoci zvonka a zásahov kohokoľvek iného.

Sú povinní posudzovať striktne a výhradne v súlade s aktuálne platným štandardom plemena FCI.

Rozhodca posudzuje psy jednotlivo podľa platného štandardu, na základe svojich vedomostí, skúseností a citu.

Určí poradie prvých 4 najlepších jedincov v kruhu. Zadanie známky je povinnosťou rozhodcu a právom vystavovateľa. Zadanie titulu, ale nie je povinnosťou rozhodcu a ten ho udelí iba v prípade ak pes zodpovedá požiadavkám udelenia titulu.

Počas posudzovania nesmie rozhodca nazerať do katalógu výstavy, nesmie piť, fajčiť, používať mobilný telefón, nesmie prihlásiť alebo predvádzať psa na výstave, na ktorú je delegovaný ako

rozhodca,….

Posudzovanie psov je psychicky i fyzicky náročné a preto mu v kruhu pomáha vedúci kruhu. Jemu môže pomáhať asistent, alebo zapisovateľ. V prípade medzinárodnej výstavy by mal ovládať i cudzí jazyk.

Úlohou vedúceho kruhu je zabezpečiť bezproblémový priebeh posudzovania v danom kruhu. Volá jednotlivé čísla do kruhu podľa katalógu výstavy, pomáha so stužkami, posudkovými listami, diplomami, kontroluje neprítomnosť psov, ….

 Rozdelenie tried

 • trieda šteniat do 6 mesiacov

 • dorast 6-9 mesiacov

 • mladých 9-18 mesiacov

 • stredná 15- 24 mesiacov

 • otvorená od 15 mesiacov

 • pracovná od 15 mesiacov

 • šampiónov od 15 mesiacov

 • veteránov od 8 rokov

 • čestná od 15 mesiacov s titulom ICH , CH, NV

Pracovná trieda

Pri prihlasovaní psa do pracovnej triedy musí byť k prihláške priložená kópia

povinného certifikátu FCI, obsahujúca potvrdenie členskej krajiny, v ktorej má držiteľ

alebo majiteľ trvalý pobyt, že pes splnil skúšku a podrobnosti o tejto skúške.

Do pracovných tried môžu byť zaraďované iba plemená, ktoré sú v nomenklatúre

plemien FCI označené ako pracovné, s prihliadnutím na výnimky udelené niektorým

krajinám pre niektoré plemená.

Trieda šampiónov

Pri prihlasovaní psa do triedy šampiónov musí byť do dňa uzávierky prihlášok

potvrdený jeden z nasledujúcich titulov a kópia dokladu musí byť priložená k

prihláške:

 • Medzinárodný šampión FCI

 • Národný šampión (tento titul musí byť získaný v jednej členskej

  krajine FCI na základe aspoň 2 čakateľstiev).

 • Národný šampión krajiny, ktorá nie je členom FCI, môže byť uznaný.

Po vytlačení katalógu je zakázané presúvať psa z jednej triedy do druhej, pokiaľ

chybné zaradenie nevzniklo v dôsledku tlačovej chyby.

 Hodnotenia

 VÝBORNÁ ( V)môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu

plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú

povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca

plemenu dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti; jedinec ale musí v každom prípade

vykazovať typické znaky svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÁ (VD ) môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena,

dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov

môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť

zadaná iba kvalitnému psovi.

DOBRÁ ( D )sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, ak tieto

chyby nie sú zakryté.

DOSTATOČ musí byť zadaná psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale

nemá obecne prijímané charakteristické znaky alebo ktorého fyzická kondícia nie je

dostačujúca.

DISKVALIFIKÁCIA musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému

štandardom plemena; ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu alebo ktorý

je agresívny; má abnormalitu semenníkov; chybu chrupu alebo anomálnu čeľusť,

ktorý má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti alebo má zjavné známky albinizmu.

Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotnému

plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom,

ktoré majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu.

Psy, ktorým nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok, opustia kruh s

hodnotením:

NEPOSÚDENÝ. Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná

žiadna z vyššie uvedených známok. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza,

stále skáče na svojho vodiča alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť

krok a pohyb alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu,

anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj

vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ

sa pokúšal oklamať rozhodcu.

Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za

účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost).

Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v

posudku.

Štyrom najlepším psom v každej triede sa zadáva poradie, ak získali známku

minimálne “VEĽMI DOBRÝ”.

 Tituly

 Tituly nie sú nárokovateľné, dostáva ich iba jedinec výnimočných vlastností a proporcí so známkou VÝBORNÝ

CAJC ( čakateľstvo v triede mladých )

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čakateľstvo národného šampionátu) je národné ocenenie. Určenie, v ktorých triedach a ktorým psom môže byť toto čakateľstvo zadané, je v kompetencii národných kynologických organizácií. CAC podmieňuje priznanie národného titulu šampióna. , môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality, CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.

res. CAC – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

CACIB ( Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI –čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI) je udeľovaný iba na medzinárodných výstavách, môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality

res. CACIB – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

Víťaz plemena (BOB – best of breed ),

Najlepší z opačného pohlavia ( BOS -best of ) ,

Víťaz skupiny junior (BIG – best in group Junior),

Víťaz výstavy junior ( BIS – best in show Junior ),

Víťaz skupiny ( BIG – Best in group ), Víťaz výstavy ( BIS – Best in show ),

Podľa typu výstav sa môžu tiež udeliť tituly: Víťaz oblastnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz klubovej výstavy, Svetový víťaz,….

 Šampionáty

 Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov

 • ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB

 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy

 • Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

 Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

 TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY sa udeľuje ak :

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 • ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ)

 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC

 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav

 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC

 Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

 • pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami

 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

 K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,

medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV sa udeľuje:

 • pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 TITUL SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE sa udeľuje:

 • ak pes/suka získa 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach

 • čakateľstvá potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode

 • po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

 Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.

7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.

8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

 TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN sa udeľuje :

 • pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy

 • po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 Pravidlá pre udelenie medzinárodných FCI šampionátov nájdete podrobne rozpísané v sekcii FCI:

Ide o tituly:

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÉHO Šampióna krásy (C.I.B.) pre plemená, KTORÉ PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL MEDZINÁRODNÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)