Obedience

Obedience, ako druh kynologického športu, spadá pod Medzinárodnú kynologickú federáciu (FCI). Obedience znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah, dbá sa na precíznosť cvikov a celkový dojem. Na plemene nezáleží. Účasť na preteku/skúške Obedience v Slovenskej republike je povolená psom s preukazom pôvodu aj bez neho, pokiaľ im to ich fyzický a zdravotný stav dovoľuje. Každý zúčastnený pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami. Kastrovaným psom a sterilizovaným sučkám je účasť na pretekoch a skúškach povolená.

 

Tento druh športu pochádza z Veľkej Británie (1949 Londýn), ale postupne sa teší veľkej obľube aj v iných štátoch vrátane Slovenska.

Psovod vykonáva so psom 10 cvikov, ktoré sú presne určené pravidlami podľa stupňov náročnosti. Z toho 9 cvikov je zameraných na poslušnosť a jeden cvik na pachovú prácu ( rozlíšenie predmetu psovoda). Pravidlá Obedience sú stanovené FCI pre triedu OB3, od 1.1.2012 aj pre OB1 a OB2. Súbor cvikov pre triedu OBZ si každá krajina zostavuje sama – spravidla vychádza z histórie obedience v krajine. Slovenské pravidlá pre OBZ boli stanovené tak, aby metodicky predchádzali triedu OB1. Slovenská OBZ nie je povinná, na rozdiel napr. od podmienok v Českej republike.  

 

Aby sa pes mohol zúčastniť skúšky/preteku v jednotlivých úrovniach náročnosti cvikov Obedience, musí dosiahnuť minimálny vek:

Trieda OB Z (Začiatočníci -nepovinná) 9 mesiacov

Trieda OB 1aOB2 10 mesiacov

Trieda OB 3 15 mesiacov

Pre účasť na medzinárodných pretekoch

Obedience nižších tried (OB1 a OB2) platia podmienky usporiadajúcej krajiny.

Trieda OB Z slúži na posúdenie vlôh a predpokladov psa k výcviku a účasti na vyšších stupňoch Obedience.

Ak už raz pes úspešne absolvoval skúšku v určitej triede, nemôže viac súťažiť v nižšej triede. Skúšky v tej istej triede môže vykonávať opakovane. Do vyššej triedy (OB2 aOB3) môže pes nastúpiť,iba ak má úspešne absolvovanú bezprostredne nižšiu triedu.

Psovodovi nie je dovolené dotýkať sa psa,alebo ho hladkať, alebo ho inak počas cvičenia povzbudzovať. Takéto chovanie má za následok, že cvičenie nebude uznané. Krátka

bezvýznamná pochvala alebo povzbudenie je dovolené až potom, čo bolo cvičenie ukončené.

V prípade neúmernej,prehnanej pochvaly, nadšeného povzbudzovania, hrania dookola,

vyskakovania na ramená psovoda, neúmerné pobehovanie okolo nôh psovoda, atď.,

rozhodca pretekára upozorní a zaznamená toto nevhodné správanie do cviku 10 Celkový dojem.

V prípade druhého upozornenia je pes diskvalifikovaný.

Rozhodca má právo zastaviť cvičenie, ak pes ukazuje zrejmú neschopnosť alebo neochotu

cviky vykonávať. Takého cvičenie je neuznané.

 Viac info:

//www.dog-obedience.sk/