FCI TITULY

Aby mal pes nárok na titul FCI Medzinárodný šampión, musí:

1) patriť k plemenu definitívne uznanému FCI podľa FCI nomenklatúry plemien.

2) byť čistokrvný. Pes sa považuje za čistokrvného, keď jeho rodokmeň zahŕňa tri kompletné generácie predkov registrované v plemennej knihe uznanej FCI (registrácie v prílohe plemenných kníh nie sú platné), t.j. meno psa, skratku FCI uznanej plemennej knihy + číslo zápisu.

Navyše musia byť dodržané podmienky pre udeľovanie rôznych certifikátov (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAg a CACIOb) tak, ako sú popísané v rôznych FCI medzinárodných pravidlách, ako aj ďalšie požiadavky zahrnuté v súčasných pravidlách.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (C.I.B.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien NEPODLIEHAJÚ skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., musia psy spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude auChampionnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným získaným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré nepodliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva .  V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul za predpokladu, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., všetky tieto psy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov 2 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Okrem bodov a) a b), musia psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, urobiť skúšku osobitnú pre plemeno, podľa ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail) v ktorejkoľvek FCI členskej krajine alebo krajine zmluvného partnera. Dátum skúšky sa neberie do úvahy.  Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa platnosti skúšky.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva.

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 3 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Len skúšky organizované podľa:

  • FCI Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre všestranných psov a pre medzinárodné skúšky pre stopovacích psov (IPO a IPO-FH)

  • FCI a IRO Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre záchranárskych psov (IPO-R)

sú skúšky platné pre titul C.I.B.

1) IPO (všestrannosť): pes musí získať v prvom stupni minimálne 70% bodov v každej disciplíne, t.j. stopa (IPO-A), poslušnosť (IPO-B) a obrana (IPO-C). IPO – prípravná skúška (IPO-VO) nie je platná skúška.

2) IPO-FH (stopovanie): pes musí získať minimálne 70 % bodov z dvoch stôp.

3) IPO-NS (severský štýl)

4) IPO-R (záchranárstvo): pes musí získať minimálne 70 % bodov v stupni A v každej disciplíne (2): Pachové práce (stopa, plocha, ruiny, lavína alebo voda) a Poslušnosť a Obratnosť

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 5 (pasenie) ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Nasledujúce skúšky sú jediné platné pre titul C.I.B.:

  • FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl)

Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl)

1) FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 60 % bodov.

2) Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 70 % bodov v prvom stupni.

Špecifikácia pre plemená skupiny 6, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Plemená tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri poľovnú skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national) .

Špecifikácia pre všetky plemená zo skupiny 7

Plemená tejto skupiny musia získať:

  • buď minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ na národnom field trial, kde sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National) alebo na medzinárodnom field trial, kde sa súťaží o CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International)

  • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) poľovnej skúške „pole a voda“

  • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) všestrannejpoľovnej skúške.

Špecifikácia pre retrievery, sliediče a vodné psy zo skupiny 8, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Psy tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Aby mali nárok na titul C.I.E., musia plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách, od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB bez ohľadu na počet súťažiacich psov;

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Každá žiadosť o C.I.E. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva . V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul pod podmienkou, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE I. A II. TÝKAJÚCE SA CACIB/RCACIB

Všeobecné podmienky týkajúca sa udeľovania CACIB

Ak plemeno zahŕňa viacero variet, ktoré sa odlišujú v hmotnosti, farbe, type srsti a pod., Generálne zhromaždenie FCI rozhodne, či všetky variety majú súťažiť o jediný CACIB alebo či bude udelený viac ako jeden CACIB.

V prípade nezhody alebo nejasnosti urobí FCI Generálne zhromaždenie po konzultácii s členom z krajiny pôvodu plemena a s FCI komisiou pre štandardy konečné rozhodnutie.

.Osobitné podmienky týkajúce sa CACIB/RCACIB

Podmienky týkajúce sa udeľovania a potvrdzovania CACIB a udeľovania RCACIB sú popísané v FCI výstavnom poriadku.

Osobitné podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIB na CACIB

Titul R. CACIB je automaticky zmenený na CACIB, ak bol CACIB udelený psovi (podiehajúcemu skúške z výkonu alebo nie), ktorý už má titul C.I.B. (tento titul musí byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

R. CACIB môže byť tiež zmenený na CACIB, ale len na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý vyhral R. CACIB alebo na základe žiadosti príslušnej národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že bola splnená jedna z nasledujúcich požiadaviek:

1. CACIB bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemennej knihe uznanej FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné.)

2. CACIB bol udelený psovi, ktorý bol prihlásený v nesprávnej triede, čo mu zabránilo oprávneniu na toto ocenenie (pozri FCI výstavný poriadok, 5. Triedy).

3. CACIB bol udelený psovi, ktorý spĺňa v deň výstavy požiadavky (v zmysle počtu získaných CACIB a požadovaného nevyhnutného času) pre titul C.I.B. tak, ako je to popísané v odsekoch I. a II. To znamená pre plemená nepodliehajúce skúške z výkonu 4 CACIBy od troch rozhodcov z troch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň a pre plemená podliehajúce skúške z výkonu 2 CACIBy od dvoch rôznych rozhodcov z dvoch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň.

4. CACIB bol udelený psovi podliehajúcemu skúške z výkonu, ktorý už je držiteľom titulu C.I.E. (tento titul má byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

5. Udelený CACIB bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

V prípade, že pes, ktorý získal R. CACIB je už C.I.B. alebo C.I.E. šampión, nemôže byť R. CACIB za žiadnych okolností zmenený na CACIB. Každá žiadosť o zmenu R. CACIB na CACIB musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

K tomuto titulu sú oprávnené plemená, pre ktoré sú FCI organizované medzinárodné skúšky alebo field trials

Všeobecné ustanovenia pre poľovné plemená zo skupín 3-4-6-7-8 (s výnimkou pre kontinentálne stavače), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získali, v akomkoľvek veku, dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International de

Travail) udelené na FCI schválených poľovných skúškach alebo field trials (t.j. na skúškach a pretekoch, kde sú uplatňované FCI medzinárodné pravidlá) od dvoch rôznych rozhodcov v jednej alebo viacerých krajinách. Tieto dva CACITy musia byť spojené s dvoma prvými cenami.

b) získali vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, pri akomkoľvek počte vystavených psov, minimálne ocenenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, v ktorých toto ocenenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

Špecifikácia pre plemená brlohárov zo skupín 3 a 4

Jedinými skúškami, na ktorých môže byť udelený CACIT sú uvedené v Prílohe dokumentu Špecifické požiadavky na titul Medzinárodný šampión práce (C.I.T.) pre brloháre

 Špecifikácia pre britské stavače zo skupiny 7

Jeden (1) z dvoch CACITov musí byť udelený na medzinárodnom field trial, na medzinárodnom Grande Quęte field trial alebo na medzinárodnej poľovnej skúške (praktický lov) v pároch.

Všeobecné ustanovenia pre plemená zo skupín 1-2-3 a 5 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo, pasenie), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo dva R. CACITy od dvoch rôznych rozhodcov v dvoch rôznych krajinách alebo pod organizáciou dvoch klubov rozličnej národnosti podľa:

buď IPO skúšky (všestrannosť) v stupni 3,

buď IPO-FH skúšky (stopovanie),

buď IPO-NS skúšky (severský štýl),

buď IPO-R skúšky (záchranárstvo) triedy B, v jednej z nasledujúcich dvoch disciplín: Obedience a Obratnosť a Vyhľadávanie (stopovanie, plocha, ruiny, lavína, voda),

– alebo Medzinárodnú skúšku pastierkych psov (Collecting alebo Tradičný štýl) v tretej triede.

b) vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI pri akomkoľvek počte vystavených psov minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

(pozri aj FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodnch pastierskych, všestranných a stopovacích skúškach a FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodných skúškach záchranárskych psov)

Všeobecné ustanovenia pre plemená kontinentálnych stavačov zo skupiny 7

Kontinentálne stavače zo skupiny 7 sú výlučne oprávnené na titul C.I.T. (ft) (field trial) alebo C.I.T. (ec) (poľovná skúška).

Aby mal nárok na titul C.I.T. (ft), pes musí získať:

a) minimálne vo veku 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na medzinárodnom field trial organizovanom pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov

b) ak všetky ocenenia boli získané na field trials, kde sa nevyžaduje prinášanie, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie minimálne „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde toto hodnotenie neexistuje, získať druhú cenu na field trial, kde sa prinášanie vyžaduje, organizovanom pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov známku aspoň „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto ocenenie neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI nezávisle od počtu predvedených psov.

Aby mal pes nárok na titul C.I.T. (ft), musí získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na poľovných skúškach organizovaných pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov;

b) ak boli všetky ocenenia získané na poľovných skúškach pole a voda, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, získať minimálne druhú cenu v násobnej poľovnej skúške pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov aspoň známku „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takáto známka neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, nezávisle od počtu predvedených psov.

(Pozri tiež Oficiálne pravidlá a Stanovy pre medzinárodné field trials a medzinárodné poľovné skúšky pre kontinentálne stavače)

Každá žiadosť pre C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Táto organizácia sa musí uistiť, že CACITy započítavajúce sa do C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) sú v súlade s vyššie uvedeným a musí poskytnúť všetky potrebné informácie kancelárii FCI.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ O CACIT

Všeobecné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Na každých skúškach či pretekoch môže byť udelený len jeden CACIT pre plemeno.

Ak je skúška alebo pretek, na ktorom sa súťaží o CACIT posudzovaná bodmi a ak niekoľko psov získa rovnaký počet bodov, metóda výberu medzi nimi má byť rovnaká, ako je stanovené v pravidlách pre národné majstrovstvá v krajine, kde sa skúška alebo pretek koná.

Ak tieto pravidlá neposkytujú takúto možnosť, psy, ktoré zdieľajú prvé miesto sa musia zúčastniť ďalšej skúšky alebo skúšok, kým jeden z nich nezíska viac bodov, než ostatní. Ak je to možné, skúšky by mali pozostávať z kombinácie všetkých cvikov tvoriacich skúšku alebo pretek; v opačnom prípade budú robiť všetky cviky podľa poradia podľa programu, až kým jeden pes nezíska viac bodov, než ostatní.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Podľa podmienok v rôznych FCI pravidlách pre brloháre môže byť udelených rovnakému plemenu na preteku niekoľko CACITov.

Osobité podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIT na CACIT

R. CACIT môže byť zmenený na CACIT na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIT alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že jedna z nasledujúcich podmienok bola splnená:

1. CACIT bol udelený psovi, ktorý už má priznaný titul C.I.T. (titul bude potvrdený FCI) – s výnimkou kontinentálnych stavačov.

2. CACIT bol udelený psovi, ktorý už získal dva CACITy, či už bol titul C.I.T. potvrdený alebo nie.

3. CACIT bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné).

4. CACIT bol udelený psovi, ktorý je príliš mladý, aby mohol byť oprávnený na CACIT v súlade s rôznymi FCI pravidlami pre pracovné/poľovné skúšky či preteky.

5. Udelený CACIT bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

Každá žiadosť o zmenu R. CACITu na CACIT musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

VI. KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Všetky psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.B.T., ak splnia podmienky pre oba šampionáty (t.j. ak sú držiteľmi C.I.B a C.I.T alebo C.I.T. (ec)/C.I.T. (ft)).

Každá žiadosť o titul C.I.B.T. pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

Na titul C.I.C. sú oprávnené len plemená chrtov zo skupiny 10.
Aby boli oprávené na titul C.I.C., musia chrty splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers) alebo

2 CACIL a 2 R. CACIL (Réserve CACIL)

vdvoch rôznych krajinách (v pretekoch alebo dostihoch organizovaných dvoma rôznymi kynologickými organizáciami) v období minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) získať minimálne známku „veľmi dobrý“ v triede otvorenej, strednej, pracovnej alebo šampiónov na medzinárodnej CACIB výstave minimálne vo veku 15 mesiacov.

Každá žiadosť o titul C.I.C. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala potrebné kontroly týkajúce sa R. CACIL a získaných kvalifikácií.

Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár (Príloha 4).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

Aby boli oprávnené na titul C.I.B.P., musia chrty zo skupiny 10 splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIBy alebo

2 CACIBy a 2 R. CACIBy

V dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov v období jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) zúčastniť sa minimálne troch (3) CACIL medzinárodných podujatí (buď preteky alebo dostihy)

c) získať najmenej jeden (1) CACIL alebo dva (2) Reserve CACIL.

Každá žiadosť o C.I.B.P. titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.  Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa RCACIL a účasti.  Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE VII A VIII TÝKAJÚCE SA CACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/RCACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/R. CACIL sú uvedené v FCI Pravidlách pre FCI medzinárodné preteky chrtov a Coursing.

Žiadne stredozemné plemeno chrtov v skupine 5 faraónsky pes, cirneco, ibizský podenco a kanársky podenco) nemôže získať CACIL/R. CACIL a byť oprávnené na tituly C.I.C. A C.I.B.P.

Osobitné podmienky na zmenu Reserve CACIL (R. CACIL) na CACIL

R. CACIL môže byť zmenený na CACIL na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIL alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie, za predpokladu, že jedna z nasledujúcich podmienok je splnená:

1. CACIL bol udelený psovi, ktorý už je držiteľom titulu C.I.C. (titul má byť potvrdený FCI)

2. CACIL bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uzazný FCI, avšak nie je úplný (t.j. bez troch úplných generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihy nie sú platné.)

Každá žiadosť o zmenu R. CACIL na CACIL musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu, sú oprávnené na titul C.I.AG.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.AG., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 18 mesiacov dva CACIAG (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility) v dvoch rôznych krajinách a od dvoch rôznych rozhodcov;

b) medzi prvým a posledným CACIAG musí uplynúť obdobie minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012;

c) minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIAG/R. CACIAG a zmeny Reserve CACIAG (R. CACIAG) na CACIAG sú uvedené v Požiadavkách na získanie titulu Medzinárodný šampión Agility.

Každá žiadosť o C.I.AG titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

Každá žiadosť o zmenu R. CACIAG na CACIAG musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.OB.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.OB., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACIOB (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience) v dvoch rôznych krajinách.

b) Medzi prvým a posledným CACIOB musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

c) Minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIOB/R. CACIOB sú uvedené vo Všeobecných pravidlách pre účasť v pretekoch Obedience a súťažiach v medzinárodnej triede Obedience s CACIOB.

R. CACIOB nemôže byť za žiadnych okolností zmenený na CACIOB.

Každá žiadosť o titul C.I.OB. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH FCI TITULOV A CERITFIKÁTOV

Titul FCI Medzinárodný šampión

Titul „FCI Medzinárodný šampión“ udeľuje predsedníctvo FCI.

Potvrdzovanie titulov

Kancelária FCI môže vydať rôzne tituly „FCI Medzinárodný šampión“ pod podmienkou, že kancelária FCI už získala všetky potrebné dokumenty – správne vyplnené formuláre žiadostí, oficiálny katalóg a zoznam výsledkov, potvrdenie, že pes je čistokrvný.

Zoznam oficiálnych skratiek (Certifikáty a Tituly)

CERTIFICATS D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

CACIB Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté

RCACIB (CACIB Réserve)

CACIT Certificat d’Aptitude au Championnat international de Travail

RCACIT (CACIT Réserve)

CACIAG Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility

RCACIAG (CACIAG Réserve)

CACIOB Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience

RCACIOB (CACIOB Réserve)

CACIL Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers

RCACIL (CACIL Réserve)

CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT NATIONAL

CACT Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail

TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE LA FCI

C.I.B. Champion International de Beauté

C.I.E. Champion International des Expositions

C.I.T.

C.I.T. (ft)

C.I.T. (ec)

Champion International de Travail

Champion International de Travail (field trial)

Champion International de Travail (épreuve de chasse)

C.I.B.T. Champion International de Beauté et Travail

C.I.C.

C.I.B.P.

Champion International de Course

Champion International de Beauté et Performance

C.I.AG. Champion International d’Agility

C.I.OB. Champion International d’Obedience