FCI TITULY

Aby mal pes nárok na titul FCI Medzinárodný šampión, musí:

1) patriť k plemenu definitívne uznanému FCI podľa FCI nomenklatúry plemien.

2) byť čistokrvný. Pes sa považuje za čistokrvného, keď jeho rodokmeň zahŕňa tri kompletné generácie predkov registrované v plemennej knihe uznanej FCI (registrácie v prílohe plemenných kníh nie sú platné), t.j. meno psa, skratku FCI uznanej plemennej knihy + číslo zápisu.

Navyše musia byť dodržané podmienky pre udeľovanie rôznych certifikátov (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAg a CACIOb) tak, ako sú popísané v rôznych FCI medzinárodných pravidlách, ako aj ďalšie požiadavky zahrnuté v súčasných pravidlách.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (C.I.B.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien NEPODLIEHAJÚ skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., musia psy spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude auChampionnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným získaným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré nepodliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva .  V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul za predpokladu, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., všetky tieto psy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov 2 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Okrem bodov a) a b), musia psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, urobiť skúšku osobitnú pre plemeno, podľa ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail) v ktorejkoľvek FCI členskej krajine alebo krajine zmluvného partnera. Dátum skúšky sa neberie do úvahy.  Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa platnosti skúšky.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva.

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 3 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Len skúšky organizované podľa:

 • FCI Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre všestranných psov a pre medzinárodné skúšky pre stopovacích psov (IPO a IPO-FH)

 • FCI a IRO Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre záchranárskych psov (IPO-R)

sú skúšky platné pre titul C.I.B.

1) IPO (všestrannosť): pes musí získať v prvom stupni minimálne 70% bodov v každej disciplíne, t.j. stopa (IPO-A), poslušnosť (IPO-B) a obrana (IPO-C). IPO – prípravná skúška (IPO-VO) nie je platná skúška.

2) IPO-FH (stopovanie): pes musí získať minimálne 70 % bodov z dvoch stôp.

3) IPO-NS (severský štýl)

4) IPO-R (záchranárstvo): pes musí získať minimálne 70 % bodov v stupni A v každej disciplíne (2): Pachové práce (stopa, plocha, ruiny, lavína alebo voda) a Poslušnosť a Obratnosť

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 5 (pasenie) ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Nasledujúce skúšky sú jediné platné pre titul C.I.B.:

 • FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl)

Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl)

1) FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 60 % bodov.

2) Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 70 % bodov v prvom stupni.

Špecifikácia pre plemená skupiny 6, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Plemená tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri poľovnú skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national) .

Špecifikácia pre všetky plemená zo skupiny 7

Plemená tejto skupiny musia získať:

 • buď minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ na národnom field trial, kde sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National) alebo na medzinárodnom field trial, kde sa súťaží o CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International)

 • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) poľovnej skúške „pole a voda“

 • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) všestrannejpoľovnej skúške.

Špecifikácia pre retrievery, sliediče a vodné psy zo skupiny 8, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Psy tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Aby mali nárok na titul C.I.E., musia plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách, od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB bez ohľadu na počet súťažiacich psov;

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Každá žiadosť o C.I.E. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva . V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul pod podmienkou, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE I. A II. TÝKAJÚCE SA CACIB/RCACIB

Všeobecné podmienky týkajúca sa udeľovania CACIB

Ak plemeno zahŕňa viacero variet, ktoré sa odlišujú v hmotnosti, farbe, type srsti a pod., Generálne zhromaždenie FCI rozhodne, či všetky variety majú súťažiť o jediný CACIB alebo či bude udelený viac ako jeden CACIB.

V prípade nezhody alebo nejasnosti urobí FCI Generálne zhromaždenie po konzultácii s členom z krajiny pôvodu plemena a s FCI komisiou pre štandardy konečné rozhodnutie.

.Osobitné podmienky týkajúce sa CACIB/RCACIB

Podmienky týkajúce sa udeľovania a potvrdzovania CACIB a udeľovania RCACIB sú popísané v FCI výstavnom poriadku.

Osobitné podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIB na CACIB

Titul R. CACIB je automaticky zmenený na CACIB, ak bol CACIB udelený psovi (podiehajúcemu skúške z výkonu alebo nie), ktorý už má titul C.I.B. (tento titul musí byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

R. CACIB môže byť tiež zmenený na CACIB, ale len na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý vyhral R. CACIB alebo na základe žiadosti príslušnej národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že bola splnená jedna z nasledujúcich požiadaviek:

1. CACIB bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemennej knihe uznanej FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné.)

2. CACIB bol udelený psovi, ktorý bol prihlásený v nesprávnej triede, čo mu zabránilo oprávneniu na toto ocenenie (pozri FCI výstavný poriadok, 5. Triedy).

3. CACIB bol udelený psovi, ktorý spĺňa v deň výstavy požiadavky (v zmysle počtu získaných CACIB a požadovaného nevyhnutného času) pre titul C.I.B. tak, ako je to popísané v odsekoch I. a II. To znamená pre plemená nepodliehajúce skúške z výkonu 4 CACIBy od troch rozhodcov z troch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň a pre plemená podliehajúce skúške z výkonu 2 CACIBy od dvoch rôznych rozhodcov z dvoch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň.

4. CACIB bol udelený psovi podliehajúcemu skúške z výkonu, ktorý už je držiteľom titulu C.I.E. (tento titul má byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

5. Udelený CACIB bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

V prípade, že pes, ktorý získal R. CACIB je už C.I.B. alebo C.I.E. šampión, nemôže byť R. CACIB za žiadnych okolností zmenený na CACIB. Každá žiadosť o zmenu R. CACIB na CACIB musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

K tomuto titulu sú oprávnené plemená, pre ktoré sú FCI organizované medzinárodné skúšky alebo field trials

Všeobecné ustanovenia pre poľovné plemená zo skupín 3-4-6-7-8 (s výnimkou pre kontinentálne stavače), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získali, v akomkoľvek veku, dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International de

Travail) udelené na FCI schválených poľovných skúškach alebo field trials (t.j. na skúškach a pretekoch, kde sú uplatňované FCI medzinárodné pravidlá) od dvoch rôznych rozhodcov v jednej alebo viacerých krajinách. Tieto dva CACITy musia byť spojené s dvoma prvými cenami.

b) získali vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, pri akomkoľvek počte vystavených psov, minimálne ocenenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, v ktorých toto ocenenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

Špecifikácia pre plemená brlohárov zo skupín 3 a 4

Jedinými skúškami, na ktorých môže byť udelený CACIT sú uvedené v Prílohe dokumentu Špecifické požiadavky na titul Medzinárodný šampión práce (C.I.T.) pre brloháre

 Špecifikácia pre britské stavače zo skupiny 7

Jeden (1) z dvoch CACITov musí byť udelený na medzinárodnom field trial, na medzinárodnom Grande Quęte field trial alebo na medzinárodnej poľovnej skúške (praktický lov) v pároch.

Všeobecné ustanovenia pre plemená zo skupín 1-2-3 a 5 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo, pasenie), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo dva R. CACITy od dvoch rôznych rozhodcov v dvoch rôznych krajinách alebo pod organizáciou dvoch klubov rozličnej národnosti podľa:

buď IPO skúšky (všestrannosť) v stupni 3,

buď IPO-FH skúšky (stopovanie),

buď IPO-NS skúšky (severský štýl),

buď IPO-R skúšky (záchranárstvo) triedy B, v jednej z nasledujúcich dvoch disciplín: Obedience a Obratnosť a Vyhľadávanie (stopovanie, plocha, ruiny, lavína, voda),

– alebo Medzinárodnú skúšku pastierkych psov (Collecting alebo Tradičný štýl) v tretej triede.

b) vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI pri akomkoľvek počte vystavených psov minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

(pozri aj FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodnch pastierskych, všestranných a stopovacích skúškach a FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodných skúškach záchranárskych psov)

Všeobecné ustanovenia pre plemená kontinentálnych stavačov zo skupiny 7

Kontinentálne stavače zo skupiny 7 sú výlučne oprávnené na titul C.I.T. (ft) (field trial) alebo C.I.T. (ec) (poľovná skúška).

Aby mal nárok na titul C.I.T. (ft), pes musí získať:

a) minimálne vo veku 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na medzinárodnom field trial organizovanom pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov

b) ak všetky ocenenia boli získané na field trials, kde sa nevyžaduje prinášanie, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie minimálne „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde toto hodnotenie neexistuje, získať druhú cenu na field trial, kde sa prinášanie vyžaduje, organizovanom pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov známku aspoň „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto ocenenie neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI nezávisle od počtu predvedených psov.

Aby mal pes nárok na titul C.I.T. (ft), musí získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na poľovných skúškach organizovaných pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov;

b) ak boli všetky ocenenia získané na poľovných skúškach pole a voda, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, získať minimálne druhú cenu v násobnej poľovnej skúške pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov aspoň známku „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takáto známka neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, nezávisle od počtu predvedených psov.

(Pozri tiež Oficiálne pravidlá a Stanovy pre medzinárodné field trials a medzinárodné poľovné skúšky pre kontinentálne stavače)

Každá žiadosť pre C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Táto organizácia sa musí uistiť, že CACITy započítavajúce sa do C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) sú v súlade s vyššie uvedeným a musí poskytnúť všetky potrebné informácie kancelárii FCI.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ O CACIT

Všeobecné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Na každých skúškach či pretekoch môže byť udelený len jeden CACIT pre plemeno.

Ak je skúška alebo pretek, na ktorom sa súťaží o CACIT posudzovaná bodmi a ak niekoľko psov získa rovnaký počet bodov, metóda výberu medzi nimi má byť rovnaká, ako je stanovené v pravidlách pre národné majstrovstvá v krajine, kde sa skúška alebo pretek koná.

Ak tieto pravidlá neposkytujú takúto možnosť, psy, ktoré zdieľajú prvé miesto sa musia zúčastniť ďalšej skúšky alebo skúšok, kým jeden z nich nezíska viac bodov, než ostatní. Ak je to možné, skúšky by mali pozostávať z kombinácie všetkých cvikov tvoriacich skúšku alebo pretek; v opačnom prípade budú robiť všetky cviky podľa poradia podľa programu, až kým jeden pes nezíska viac bodov, než ostatní.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Podľa podmienok v rôznych FCI pravidlách pre brloháre môže byť udelených rovnakému plemenu na preteku niekoľko CACITov.

Osobité podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIT na CACIT

R. CACIT môže byť zmenený na CACIT na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIT alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že jedna z nasledujúcich podmienok bola splnená:

1. CACIT bol udelený psovi, ktorý už má priznaný titul C.I.T. (titul bude potvrdený FCI) – s výnimkou kontinentálnych stavačov.

2. CACIT bol udelený psovi, ktorý už získal dva CACITy, či už bol titul C.I.T. potvrdený alebo nie.

3. CACIT bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné).

4. CACIT bol udelený psovi, ktorý je príliš mladý, aby mohol byť oprávnený na CACIT v súlade s rôznymi FCI pravidlami pre pracovné/poľovné skúšky či preteky.

5. Udelený CACIT bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

Každá žiadosť o zmenu R. CACITu na CACIT musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

VI. KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Všetky psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.B.T., ak splnia podmienky pre oba šampionáty (t.j. ak sú držiteľmi C.I.B a C.I.T alebo C.I.T. (ec)/C.I.T. (ft)).

Každá žiadosť o titul C.I.B.T. pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

Na titul C.I.C. sú oprávnené len plemená chrtov zo skupiny 10.
Aby boli oprávené na titul C.I.C., musia chrty splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers) alebo

2 CACIL a 2 R. CACIL (Réserve CACIL)

vdvoch rôznych krajinách (v pretekoch alebo dostihoch organizovaných dvoma rôznymi kynologickými organizáciami) v období minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) získať minimálne známku „veľmi dobrý“ v triede otvorenej, strednej, pracovnej alebo šampiónov na medzinárodnej CACIB výstave minimálne vo veku 15 mesiacov.

Každá žiadosť o titul C.I.C. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala potrebné kontroly týkajúce sa R. CACIL a získaných kvalifikácií.

Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár (Príloha 4).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

Aby boli oprávnené na titul C.I.B.P., musia chrty zo skupiny 10 splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIBy alebo

2 CACIBy a 2 R. CACIBy

V dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov v období jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) zúčastniť sa minimálne troch (3) CACIL medzinárodných podujatí (buď preteky alebo dostihy)

c) získať najmenej jeden (1) CACIL alebo dva (2) Reserve CACIL.

Každá žiadosť o C.I.B.P. titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.  Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa RCACIL a účasti.  Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE VII A VIII TÝKAJÚCE SA CACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/RCACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/R. CACIL sú uvedené v FCI Pravidlách pre FCI medzinárodné preteky chrtov a Coursing.

Žiadne stredozemné plemeno chrtov v skupine 5 faraónsky pes, cirneco, ibizský podenco a kanársky podenco) nemôže získať CACIL/R. CACIL a byť oprávnené na tituly C.I.C. A C.I.B.P.

Osobitné podmienky na zmenu Reserve CACIL (R. CACIL) na CACIL

R. CACIL môže byť zmenený na CACIL na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIL alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie, za predpokladu, že jedna z nasledujúcich podmienok je splnená:

1. CACIL bol udelený psovi, ktorý už je držiteľom titulu C.I.C. (titul má byť potvrdený FCI)

2. CACIL bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uzazný FCI, avšak nie je úplný (t.j. bez troch úplných generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihy nie sú platné.)

Každá žiadosť o zmenu R. CACIL na CACIL musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu, sú oprávnené na titul C.I.AG.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.AG., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 18 mesiacov dva CACIAG (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility) v dvoch rôznych krajinách a od dvoch rôznych rozhodcov;

b) medzi prvým a posledným CACIAG musí uplynúť obdobie minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012;

c) minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIAG/R. CACIAG a zmeny Reserve CACIAG (R. CACIAG) na CACIAG sú uvedené v Požiadavkách na získanie titulu Medzinárodný šampión Agility.

Každá žiadosť o C.I.AG titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

Každá žiadosť o zmenu R. CACIAG na CACIAG musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.OB.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.OB., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACIOB (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience) v dvoch rôznych krajinách.

b) Medzi prvým a posledným CACIOB musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

c) Minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIOB/R. CACIOB sú uvedené vo Všeobecných pravidlách pre účasť v pretekoch Obedience a súťažiach v medzinárodnej triede Obedience s CACIOB.

R. CACIOB nemôže byť za žiadnych okolností zmenený na CACIOB.

Každá žiadosť o titul C.I.OB. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH FCI TITULOV A CERITFIKÁTOV

Titul FCI Medzinárodný šampión

Titul „FCI Medzinárodný šampión“ udeľuje predsedníctvo FCI.

Potvrdzovanie titulov

Kancelária FCI môže vydať rôzne tituly „FCI Medzinárodný šampión“ pod podmienkou, že kancelária FCI už získala všetky potrebné dokumenty – správne vyplnené formuláre žiadostí, oficiálny katalóg a zoznam výsledkov, potvrdenie, že pes je čistokrvný.

Zoznam oficiálnych skratiek (Certifikáty a Tituly)

CERTIFICATS D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

CACIB Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté

RCACIB (CACIB Réserve)

CACIT Certificat d’Aptitude au Championnat international de Travail

RCACIT (CACIT Réserve)

CACIAG Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility

RCACIAG (CACIAG Réserve)

CACIOB Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience

RCACIOB (CACIOB Réserve)

CACIL Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers

RCACIL (CACIL Réserve)

CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT NATIONAL

CACT Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail

TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE LA FCI

C.I.B. Champion International de Beauté

C.I.E. Champion International des Expositions

C.I.T.

C.I.T. (ft)

C.I.T. (ec)

Champion International de Travail

Champion International de Travail (field trial)

Champion International de Travail (épreuve de chasse)

C.I.B.T. Champion International de Beauté et Travail

C.I.C.

C.I.B.P.

Champion International de Course

Champion International de Beauté et Performance

C.I.AG. Champion International d’Agility

C.I.OB. Champion International d’Obedience

FCI

FCI Fédération Cynologique Internationale

 je svetová kynologická organizácia sídliaca v Bruseli zahŕňajúca 90 členov a zmluvných partnerov (jeden člen za krajinu- u nás pod SKJ – Slovenská kynologická jednota), každý z nich má právo vydávať svoje vlastné rodokmene a školiť svojich vlastných rozhodcov. FCI zaisťuje, že rodokmene a rozhodcovia sú vzájomne uznávané všetkými FCI členmi. FCI uznáva 343 plemien, každé z nich je majetkom konkrétnej krajiny (krajina pôvodu). Daná krajina opíše ideálny typ plemena a v spolupráci s FCI vytvoria štandard plemena podľa ktorého posudzujú rozhodcovia v členských krajinách FCI. Počet členov FCI tak ako aj počet plemien neustále stúpa.

 Štandard plemena obsahuje : názov plemena, krajinu pôvodu, číslo zápisu v FCI, zaradenie do skupiny FCI, využitie plemena, celkový vzhľad, povahové vlastnosti, proporcie ( váha, výška, rozdiel u psa a feny) detailný popis jednotlivých častí tela ( hlava, uši, nos, zuby, hrudník, chrbát, koža, sfarbenie, chvost, …..) vylučujúce vady pre dané plemeno ( každá odchýlka od štandardu – iná výška, osrstenie, chýbajúci zub, kryptorchyzmus, ektropium, bojazlivosť, agresivita, rázštep, vlčí pazúr,..)

FCI rozdeľuje plemená do 10 skupín: 

1.skupina FCI- Pastierske a ovčiarske plemená

Použitie väčšinou na pastierske a strážne účely. Psy nebojácne, učenlivé, pohyblivé, vytrvalé.

 •  Ardénsky buviér- Bouvier des Ardennes-Belgicko
 • Austrálsky dobytkársky pes- Australian cattle dog – Australia
 • Austrálska kelpie – Australian Kelpie – Australia
 • Austrálsky ovčiak – Australian shepherd – Austrália
 • Beauceron- Berger de Beauce – Francúzsko
 • Belgický ovčiak – Chien de Berger Belge – Belgicko ( varianty: groenendael, laekenois, malinois, tervueren)
 • Bergamský ovčiak- Cane dá Pastore Bergamasco- Taliansko
 • Borderská kólia- Border collie- Veľká Británia
 • Bradatá kólia – Bearded collie – Veľká Británia
 • Briard- Berger de Brie – Francúzsko
 • Ca de bestiar- Španielsko
 • Cardiganský waleský korgi- Welsh korgi carigan – Veľká Británia
 • Československý vlčiak- Slovensko
 • Flámsky buviér – Buviér des Flanders- Francúzko/Belgicko
 • Holandský ovčiak- Hollandse Herderhond- Holandsko
 • Holandský ovčiarsky pudel- Schapendoes – Holandsko
 • Chorvátsky ovčiak – Hrvatsky ovcar – Chorvátsko
 • Juhoruský ovčiak- Jugorusskaja ovčarka – Rusko
 • Katalánsky ovčiak – Gos dÁtura Catalla – Španielsko
 • Portugalský ovčiak – Čao de Serra de Aires – Portugalsko
 • Komodor – Maďarsko
 • Kuvas – Kuvasz – Maďarsko
 • Maremmansko-abruzzský pastiersky pes – Cane dá Pastore Meremmano – Abruzzese – Taliansko
 • Mudi – Maďarsko
 • Nemecký ovčiak – Deutsche Schäferhund – Nemecko
 • Pembrokeský waleský korgi – Welsh corgi pembroke – Veľká Británia
 • Pikardský ovčiak – Berger Picard – Francúzsko
 • Podhalanský pastiersky pes – polski owczarek podhalanski – Poľsko
 • Poľský nižný ovčiak – Polski owczarek nižinný – Poľsko
 • Puli – Maďarsko
 • Pumi – Maďarsko
 • Pyrenejský ovčiak s dlhou srsťou v tvári- Berger de Pyrénées a poil long – Francúzsko
 • Pyrenejský ovčiak s krátkou srsťou v tvári – Berger de Pyrénées a face rase – Francúzsko
 • Saarloosky vlčiak – Saarloos Wolfhond – Holandsko
 • Skiperka – Schipperke – Belgicko
 • Slovenský čuvač – Slovensko
 • Staroanglický ovčiak -bobtail – Old English sheepdog– Veľká Británia
 • Šeltia – Shetland sheepdog -Veľká Británia
 • Škótsky ovčiak – kólia dlhosrstá – Collie Rough – Veľká Británia
 • Škótsky ovčiak – kólia krátkosrstá – Collie Smooth – Veľká Británia
 • Švajčiarsky biely ovčiak – Berger Blank Suisse – Švajčiarsko 

2.skupina FCI – Pinče, bradáče, molossoidné (dogovité) a švajčiarske salašnícke psy

Patria sem 3 odlišné skupiny. Pinče a bradáče sú väčšinou menšieho vzrastu, s dlhšou partiou nosa, veľmi pohyblivé, radi štekajú, používali sa i na ničenie hlodavcov v okolí obydlia. Oproti tomu molossoidné a dogovité psy sú väčšieho telesného rámca, ťažké, mohutné psy, s vysokým prahom dráždivosti. Švajčiarske salašnícke psy tvoria akýsi prechod medzi pastierskymi a molossoidnými psami. Stredne veľké, pokojné, voči cudzím skôr nedôverčivé, typické je trikolor sfarbenie.

A. PINČE

 • Doberman – Nemecko
 • Malý hladkosrstý pinč ( Zwergpinscher) – Nemecko
 • Pinč ( Pinscher) – Nemecko
 • Opičí pinč ( Affenpinscher) – Nemecko
 • Rakúsky krátkosrstý pinč ( Osterreichischer kurzhaariger Pinscher ) – Rakúsko

A. Bradáče

 • Čierny ruský teriér ( Russkiy tchiorny terrier ) – Rusko
 • Holandský pinč ( Hollandsee Smoushond ) – Holandsko
 • Malý bradáč ( Zwergschnauzer ) – Nemecko
 • Stredný bradáč ( Schnauzer ) – Nemecko
 • Veľký bradáč ( Riesenschnauzer ) – Nemecko

B. Molossoidné ( dogovité ) psy

 • Aidi – Maroko
 • Anatolský ovčiak ( Coban Kopegi ) – Turecko
 • Anglický mastif (mastiff) – Veľká Británia
 • Argentínska doga (Dogo argentino ) – Argentína
 • Bernardín ( St. Bernardshund ) – Švajčiarsko
 • Bordeauxská doga ( Dogue de Bordeaux ) – Francúzsko
 • Boxer – Nemecko
 • Brazílska fila ( Fila Brasileiro ) – Brazília
 • Cane Corso – Taliansko
 • Dánska doga (Broholmer) – Dánsko
 • Bulldog – Veľká Británia
 • Bullmastiff – Veľká Británia
 • Dogo Canario – Španielsko
 • Cao fila de saomiguel – Portugalsko
 • Cao de Castro laboreiro – Portugalsko
 • Estrelský pastiersky pes (Cao de Serra de Estrela ) – Portugalsko
 • Hovawart – Nemecko
 • Kaukazký pastiersky pes ( Kavkazskaja ovčarka ) – Rusko
 • Krašský pastiersky pes ( Kraški ovčar ) – Slovinsko
 • Landseer – Nemecko/ Švajčiarsko
 • Leonberger – Nemecko
 • Neapolský mastin ( Mastino napoletano ) – Taliansko
 • Nemecká doga (Deutsche dogge ) – Nemecko
 • Novofundlandský pes ( Newfoundland) – Kanada / Veľká Británia
 • Perro de presa Mallorquin – Španielsko
 • Pyrenejský horský pes ( Chien de Montagne des Pyrénées) – Francúzsko
 • Pyrenejský mastin ( Mastin de los Pirineos ) – Španielsko
 • Rafeiro de Alentejo – Portugalsko
 • Rotvajler ( Rottweiler ) – Nemecko
 • Stredoázijský pastiersky pes ( Stredneazijatskaja ovčarka ) – Rusko
 • Šar -pei (Shar – Pei ) – Čína/ Honkong
 • Šarplaninský pastierský pes ( Šarplaninac ) – Macedónia, Srbsko
 • Španielsky mastin ( Mastin Espanol ) – Španielsko
 • Tibetský pastiersky pes ( Tibetan Mastiff, Do- khyi) – Tibet
 • Tosa inu – Japonsko
 • Turkménsky alabaj – Rusko

C. Švajčiarske salašnícke psy

 • Appenzelský salašnícky pes ( Appenzeller Sennenhund ) – Švajčiarsko
 • Bernský salašnícky pes ( Berner Sennenhund ) Švajčiarsko
 • Entlebuchský salašnícky pes ( Entlebucher Sennenhund) – Švajčiarsko
 • Veľký švajčiarsky salašnícky pes ( Grosser Schweizer Sennenhund) – Švajčiarsko

3.Skupina FCI -Teriéry

Pôvod teriérov môžeme hľadať v Anglicku, až neskôr prešli i do iných krajín. Využitie bolo skôr na poľovné účely a to najmä pod zemou, preto vzrastom boli menšie so skrátenými nohami. Sú veľmi živé, ostré a nebojácne.

 • Airedalský teriér ( Airedale terrier ) – Anglicko
 • Anglický trpazličí teriér ( Black and tan terrier ) – Anglicko
 • Americký stafordšírsky teriér ( American Staffordshire Terrier ) – USA
 • Austrálsky teriér ( Australian terrier) – Austrália
 • Bedlingtonský teriér ( Bedlington terrier ) – Anglicko
 • Borderský teriér ( Border terrier ) – Anglicko
 • Brazílsky teriér ( Terrier Brasileiro ) – Brazília
 • Bulteriér ( Bull terrier ) – Anglicko
 • Miniature bull terrier – Anglicko
 • Cainrteriér ( Cairn terrier) – Anglicko
 • Český teriér – Česká republika
 • Glen of Imaal teriér – Írsko
 • Hladkosrstý foxteriér ( Fox terrier Smooth ) – Anglicko
 • Hrubosrstý foxteriér ( Fox terrier Wire ) – Anglicko
 • Írsky teriér ( Irish terrier) – Írsko
 • Jack russel terrier – Anglicko
 • Japonský teriér ( Nihon Teria ) – Japonsko
 • Jemnosrstý pšeničný teriér ( Soft- Coated Wheaten terrier ) – Írsko
 • Kerry blue terrier – Írsko
 • Lakeland terrier – Anglicko
 • Manchester terrier – Anglicko
 • Nemecký teriér ( Deutscher Jagderrier ) – Nemecko
 • Norfolský teriér (Norfolk terrier ) – Anglicko
 • Norwich terrier – Anglicko
 • Parson russel terrier – Anglicko
 • Sealyham terrier – Anglicko
 • Silky terrier – Austrália
 • Skye terrier – Anglicko
 • Stafordšírsky bulteriér ( Staffordshire bull terrier ) – Anglicko
 • Škótsky teriér ( Scottish Terrier ) – Anglicko
 • Dandie Dinmont terrier – Anglicko
 • Welsh terrier – Anglicko
 • West Hinghland White terrier – Anglicko
 • Yorkshire terrier – Anglicko

4.skupina FCI – Jazvečíky

Jednoznačná skupina , ktorej predstavitelia majú výrazne nízku kohútikovú výšku, krátke nohy, dlhé uši, použitie skôr na poľovné účely a v dnešnej dobe i ako spoločenské psy. Podľa srsti sa delia na dlhosrsté, hladkosrsté a drôtosrsté. Podľa veľkosti sa rozdeľujú do 3 skupín:

A.Štandardné

B. Trpazličie

C. Králičie

5.skupina FCI – Špice a primitívne plemená

Špice sú väčšinou strednej veľkosti, majú typicky špicatý nos a stojace uši, hustú , dlhú srsť.

Sú veľmi všestranne využiteľné, najmä na ničenie malých hlodavcov, stráženie, ťahanie saní,…

Primitívne plemená zaraďujú sa sem skôr plemená, ktoré si zachovali svoju vizáž počas niekoľkých storočí a chovateľmi neboli veľmi pozmenené.

Špice

 • Akita inu – Japonsko
 • Americká Akita ( American akita)- Japonsko
 • Aljašský malamut ( Alaskan Malamute ) – USA
 • Čau-čau ( Chow-chow ) – Čína/ Anglicko
 • Euraziér ( Eurassier ) – Nemecko
 • Fínsky špic ( Suomenpystykorva ) – Fínsko
 • Grónsky pes (Grondlandshund ) – Nórsko
 • Hokkaido Ken – Japonsko
 • Islandský pes ( Islenskur Fjárhundur)- Island / Škandinávia
 • Japonský špic ( Nihon Supittsu ) – Japonsko
 • Jämthund – Švédsko
 • Kai Inu – Japonsko
 • Karelský medvedí pes ( Karjalankarhukoira ) Fínsko
 • Kishu inu – Japonsko
 • Korea Jindo dog – Korea
 • Lapinporokoira – Fínsko
 • Laponský pes ( Lapphund ) – Švédsko
 • Nemecký špic ( Deutscher Spitz ) – Nemcko
 • Norbottenský špic ( Norbottenspets ) – Švédsko
 • Nórsky buhund ( Norsk Buhund ) – Nórsko
 • Nórsky losí pes- čierny ( Norsk buhund ) – Nórsko
 • Nórsky losí pes – sivý ( Norsk Elghund gra ) – Nórsko
 • Nórsky londehund ( Lundehund ) – Nórsko
 • Ruskoeurópska lajka ( Rossijskojevropejskaja lajka ) – Rusko
 • Samojed ( Samojedskaja sobaka ) – Rusko
 • Sibírsky husky ( Siberian Husky ) – USA
 • Suomenlapinkoira – Fínsko
 • Šiba inu ( Shiba inu ) – Japonsko
 • Šhikoku inu – Japonsko
 • Taliansky volpino ( Volpino Italiano ) – Taliansko

 

Primitívne plemená

 • Västgotlandský špic ( Väst gota spets ) – Švédsko
 • Východosibírska lajka ( Vostočnosibirskaja lajka ) – Rusko
 • Západosibírska lajka ( Zachodnosibirskaja lajka ) – Rusko
 • Basenji – Stredná Afrika / Anglicko
 • Faraónsky chrt ( Pharaoh hound ) – Malta/Anglicko
 • Ibizský chrt – pedengo ( Podenco Canario ) – Španielsko
 • Kanaánsky pes ( Canaan dog ) – Izrael
 • Kanársky chrt (Podenco Canario ) – Španielsko
 • Mexický bezsrstý pes ( Xoloitcuintle ) – Mexiko
 • Perro sin pelo del Peru- Peru
 • Portugalský podengo ( Podengo portugues ) -Portugalsko
 • Sicílsky chrt ( Cirneco dell Etna ) – Taliansko
 • Thajský Ridgeback ( Thai Tidgeback dog ) – Thajsko

 

6.skupina FCI – Duriče a farbiare

Veľmi početná skupina poľovných plemien. Majú vynikajúci čuch, sú hlasný na stope, nebojácny, vytrvalý. V minulosti sa používali na durenie vo veľkých svorkách (najmä bígl).

 • Americký líščí pes ( American foxhound ) – USA
 • Anglofrancaise petitetaile – Francúzsko/Anglicko
 • Ariegeios – Francúzsko
 • Artézskonormandský baset ( Basset Artesien-Normand ) -Francúzsko
 • Artoiský durič ( Chien dÁrtois )- Francúzsko
 • Basset – Anglicko
 • Bavorský farbiar ( Bayerischer Gebirgsschweisshund )- Nemecko
 • Bígl ( Beagle ) – Anglicko
 • Bígl hariér ( Beagle harrier ) – Francúzsko
 • Billy – Francúzsko
 • Bosniansky hrubosrstý durič barak ( Bosenski ostrodlakigonič barak ) – Bosna a Hecegovina
 • Briquet griffon vendéen – Francúzsko
 • Crnogorski planinski gonic – Montenegro
 • Čierno – trieslový mývalí pes ( Black and Tan Coonhound ) – USA
 • Dalmatínsky pes ( Dalmatinac ) – Juhoslávia
 • Drever – Švédsko
 • Dunker – Nórsko
 • Fínsky durič ( Suomenajokoira ) – Fínsko
 • Francúzsky bielo-čierny durič ( Francais blanc et noir ) – Francúzsko
 • Francúzsky bielo -oranžový durič ( Francais blanc et orange ) – Francúzsko
 • Francúzsky trojfarebný durič ( Francais tricolore ) – Francúzsko
 • Grécky durič ( Hellenikos ichnilatis) – Grécko
 • Haldenov durič ( Haldenstover ) – Nórsko
 • Hamiltonov durič ( Hamiltonstovare ) – Švédsko
 • Hannoverský farbiar ( Hannoverischer Schweisshund ) – Nemecko
 • Harrier – Anglicko
 • Hygenov durič ( Hygenhund ) – Nórsko
 • Chien de Saint Hubert – Belgicko
 • Istrijský hrubosrstý durič ( Istarski ostrodlaki gonič ) – Chorvátsko
 • Istrijský krátkosrstý durič ( Istarski kratkodlaki gonič ) – Chorvátsko
 • Jazvečíkovitý durič ( Alpenländische Dachsbrake ) – Rakúsko
 • Srbský durič ( Srbski gonič ) – Srbsko
 • Srbský trojfarebný durič ( Srbski trobojni gonič ) – Srbsko
 • Líščí pes ( Foxhound ) – Anglicko
 • Malý Gaskonsko- saintongeoiský durič ( Petit Gascogne Saintongeois) – Francúzsko
 • Malý hrubosrtý modrý gaskónsky durič ( Petit griffon blue de Gascogne ) – Francúzsko
 • Malý hrubosrstý vendéesky baset ( Petit Basset Griffon Vendéen ) – Francúzsko
 • Malý modrý gaskonský durič ( Petit bleu de Gascogne ) – Francúzsko
 • Malý vendéesky grifon ( Briquet griffon Vendéen ) – Francúzsko
 • Nemecký durič ( Deutsche Bracke ) – Nemecko
 • Nivernaisský grifón ( Griffon Nivernais ) – Francúzsko
 • Poľský durič ( Ogar Polski ) – Poľsko
 • Plavý bretónsky baset ( Basset fauve de Bretagne ) – Francúzsko
 • Plavý bretónsky durič ( Griffon fauve de Bretagne ) – Francúzsko
 • Poitevin – Francúzsko
 • Porcelaine – Francúzsko
 • Posávsky durič ( Posavski gonič ) – Chorvátsko
 • Rakúsky krátkosrstý durič ( Osterreichischer glatthaarige Bracke ) – Rakúsko
 • Ródezsky ridgeback ( Rhodesian Ridgeback ) – Južná Afrika
 • Sedmohradský durič ( Erdelyi kopó ) – Maďarsko
 • Schillerov durič ( Schillerstovare ) – Švédsko
 • Slovenský kopov – Slovensko
 • Smalandský durič ( Smalandsstovare ) – Švédsko
 • Švajčiarsky nízkonnohý durič ( Schweizer Niederlaufhund ) – Švajčiarsko
 • Taliansky segugio hrubosrstý ( Segugio Italiano a pelo forte ) – Taliansko
 • Taliansky segugio krátkosrstý ( Segugio Italiano a pelo raso ) – Taliankso
 • Tirolský durič ( Tiroler Bracke ) – Rakúsko
 • Veľký anglo-francúzsky bielo- čierny durič ( Grand anglo-francais blanc et noir ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký anglo-francúzsky bielo- zlatý durič ( Grand anglo-francais blanc et orange ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký anglo-francúzsky trikolórový durič ( Grand anglo-francais tricolor ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký hrubosrstý vendéesky baset ( Grand basset griffon Vendéen )- Francúzsko
 • Veľký hrubosrstý vendéesky durič ( Grand griffon Vendéen )- Francúzsko
 • Veľký modrý gaskónsky durič ( Grand bleu de gascone ) – Francúzsko
 • Vestfálsky jazvečíkovitý durič ( Westfälische Dachsbracke ) – Nemecko
 • Vydrár ( Otterhound ) – Anglicko

7.skupina FCI – Stavače

 • Anglický seter ( English setter ) – Anglicko
 • Bourbonský stavač ( Brageudu Bourbonnais ) – Francúzsko
 • Braque de Lariége- Francúzsko
 • Braque dÁuvergne – Francúzsko
 • Bretónsky dlhosrstý stavač ( Espagnuel breton )- Francúzsko
 • Burgosský perdigueiro ( Perdigueiro de Burgos ) – Španielsko
 • Český bradáč ( Česky fousek ) – Česká republika
 • Dánsky krátkosrstý stavač ( Gammel Dansk honsehund ) – Dánsko
 • Dlhosrstý modrý pikardský stavač ( Epagnuel bleu de picardie ) – Francúzsko
 • Epagnuel Pont Audumer – Francúzsko
 • Francúzsky dlhosrstý stavač ( Epagnuel Francais ) – Francúzsko
 • Francúzsky gaskonstý stavač ( Braque francais , type Gascone ) – Francúzsko
 • Francúzsky Pyrenejský stavač ( Brague Francais , type Pyrenées ) – Francúzsko
 • Griffon a poil dur Korthals – Francúzsko
 • Gordonov seter ( Gordon setter ) – Anglicko
 • Holandský hrubosrstý stavač ( Drentsche patrijshond ) – Holandsko
 • Írsky seter ( Irish setter ) – Írsko
 • Korthalsov hrubosrstý stavač ( Griffon dÁrret a poil dur ) – Francúzsko
 • Maďarský hrubosrstý stavač ( Drotsoru Magyar vizsla ) – Maďarsko
 • Maďarský krátkosrstý stavač ( Rovidszoru Magyar vizsla ) – Maďarsko
 • Munsterlandský stavač ( Munsterlander Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký dlhosrstý stavač ( Deutscher langhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký drôtosrstý stavač ( Deutscher drahhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký krátkosrstý stavač ( Deutscher kurzhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký ostrosrstý stavač ( Deutscher stichelhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Pikardský dlhosrstý stavač ( Epagnuel Picard ) – Francúzsko
 • Portugalský perdigueiro ( Perdigueiro portugues ) – Portugalsko
 • Pudelpointer – Nemecko
 • Saintgermainský stavač ( Braque Sant Germain ) – Francúzsko
 • Slovenský hrubosrstý stavač – Slovensko
 • Stabyhound – Holandsko
 • Pointer – Anglicko
 • Taliansky stavač ( Bracco Italiano ) – Taliansko
 • Spinone Italiano – Taliansko
 • Weimarský stavač ( Weimaraner ) – Nemecko

8.skupina FCI – Sliediče, retrievery a vodné psy

Ďalšia skupina poľovných psov, ktoré majú vynikajúci čuch, vrodený, spoľahlivý aport, radi hľadajú, majú radi vodu. Väčšinou majú dlhšiu srsť, stredne veľký telesný rámec, veľmi priateľskú povahu. Práve kvôli ich povahe našli všestranné využitie aj v iných odvetviach, ako služobné, záchranárske i spoločenské psy.

Sliediče:

– Americký kokeršpaniel ( American cocker ) – USA

  • Anglický špringelšpaniel ( English springer spaniel ) – Anglicko
  • Clumberský španiel ( Clumber spaniel ) – Anglicko
  • Field španiel ( field spaniel ) – Anglicko
  • Kokeršpaniel ( Cocker spaniel ) – Anglicko
  • Kooikerhondje – Holandsko
  • Nemecký prepeličiar (Deutscher Wachtelhund ) – Nemecko
  • Sussexský španiel ( Sussex spaniel ) – Anglicko
  • Waleský špringelšpaniel ( Welsh springer spaniel ) – Anglicko

Retrievery:

 • Chesapeake Bay retriever – USA
 • Kučeravosrstý retriever ( Curly – coated retriever )- Anglicko
 • Labradorský retriever ( Labrador retriever ) – Anglicko
 • Nova Scotia Duck Tolling retriever – Kanada
 • Plochosrstý retriever ( Flat -coated retriever ) – Anglicko
 • Zlatý retriever ( Golden retriever ) – Anglicko

Vodné psy:

 • Americký vodný španiel ( American Water spaniel ) – USA
 • Barbet – Francúzsko
 • Írsky vodný španiel ( Irish water spaniel ) – Írsko
 • Lagotto Romagnolo – Taliansko
 • Portugalský vodný pes ( Cao de aqua ) – Portugalsko
 • Španielsky vodný pes ( Perro de aqua Espaňol ) – Španielsko
 • Wetterhoun – Holandsko

9.skupina FCI – Spoločenské plemená

Psy menšieho vzrastu, s priateľskou povahou, pripravené robiť ľudom radosť.

 • Belgický grifón ( Griffon belge )- Belgicko
 • Bolonský psík ( Bolognese ) – Taliansko
 • Bostonský teriér ( Boston terrier ) – USA
 • Brabantík ( Petit brabancon ) – Belgicko
 • Bruselský grifón ( Griffon bruxellois ) – Belgicko
 • Coton de Tulear – Madagaskar
 • Čínsky chocholatý pes ( Chinese crested dog ) – Čína
 • Čivava ( Chihuahua ) – Mexiko
 • Francúzsky buldoček ( Bouledogue francais ) – Francúzsko
 • Gavalier kráľ karol ( Cavalier King Charles Spaniel ) – Anglicko
 • Havanský psík ( Bichon Havanais ) – Stredomorie
 • Japonský čin ( Chin ) – Japonsko
 • Kromfohrländer – Nemecko
 • Kučeravý bišónik ( Bichon á poil frise ) – Francúzsko /Belgicko
 • Levík ( Petit chien lion ) – Francúzsko
 • Lhasa Apso – Tibet/Anglicko
 • Maltézsky psík ( Maltése ) – Stredomorie / Taliansko
 • Mops ( Pug )- Čína
 • Motílik ( Papillon ) – Francúzsko/Belgicko
 • Pekinský palácový psík ( Pekinese ) – Čína/ Anglicko
 • Pudel (Caniche ) – Francúzsko
 • Ši-cu ( Shih Tzu ) – Tibet/Anglicko
 • Španiel král karol ( King Charles Spaniel ) – Anglicko
 • Tibetský španiel (Tibetan spaniel ) – Tibet /Anglicko
 • Tibetský teriér ( Tibetian terrier ) – Tibet / Anglicko

10.skupina FCI – Chrty

Chrty patria medzi najrýchlejšie psy na svete. Majú vysoké štíhle nohy, hlboký hrudník, úzku hlavu.

Povahou sú skôr introverti, voči cudzím skôr nedôverčivý. V minulosti sa používali na poľovačky, lovili zrakom. Dnes sa s chrtom môžete venovať najmä dostihom.

 • Afgánsky chrt ( Afgan hound ) – Afganistan
 • Anglický chrt ( Greyhound ) – Anglicko
 • Azavak ( Azawakh ) – Mali / Francúzsko
 • Írsky vlkodav ( Irish wolfhound ) – Írsko
 • Maďarský chrt ( Magyar agar ) – Maďarsko
 • Poľský chrt ( Chart polski ) – Poľsko
 • Perský chrt ( Saluki ) – Irán / Anglicko
 • Ruský chrt – Barzoj ( Russkaya psovaya borzaya ) – Rusko
 • Sloughi – Maroko
 • Škótsky jelení pes ( Deerhound ) – Anglicko
 • Španielsky chrt ( Galgo espaňol ) – Španielsko
 • Taliansky chrtík ( Piccolo levriero iataliano ) – Taliansko
 • Vipet ( Whippet ) – Anglicko

Predbežne uznané plemená

 • Australian stumpy tail cattle dog
 • Ciobanesc Romanecs Carpatin
 • Ciobanesc Romanesc Mioritic
 • Ciobanesc Romanesc de Bucovina
 • Cimarrón Urugayo
 • Dansk – Svensk Gardshund
 • Tornjak
 • Taiwan dog
 • Thai Bangkaew dog
 • Gónczy polski
 • Russkiy toy

 

 

 

Vystavovanie psa

Výstav sa môžu zúčastniť iba čistokrvné psy vedené v plemennej knihe vedenej pod organizáciou, ktorá povoľuje usporiadať danú výstavu. Ak sa chcete zúčastniť výstavy psov, musíte dodržať výstavný poriadok danej organizácie, prihlásiť psa do príslušnej triedy, zaplatiť výstavný poplatok, skontrolovať povinné očkovanie psa.

Pre chovateľov i chovateľské kluby je výstava psov jedinečnou príležitosťou propagovať dané plemeno. Pre chovateľov znamená porovnanie svojho jedinca s ostatnými prítomnými psami v daný deň výstavy. Treba si uvedomiť, že i keď je jeden pes v daný deň víťazom, nemusí to znamenať, že i na iných výstavách bude ten istý pes vždy na prvom mieste. Závisí to od viacerých faktorov ako napr. počet a kvalita porovnávaných psov v kruhu, kondícia psa, predvedenie psa a zvýraznenie jeho predností pomocou handlerovej šikovnosti.

Vystavovanie psa

Vystavovanie psa je viac ako len nasadenie vodidla a prevedenie psa dookola po výstavnom kruhu. Psovi viete predvedením pomôcť , ale i uškodiť. Perfektné predvedenie psa je takisto dôležité ako telesný výzor. Mnohokrát pes získava ocenenie vďaka šikovnému vystavovateľovi, ktorý pekne zakryl psové nedostatky a zvýraznil jeho prednosti. Nezabudnite na to, že rozhodca hodnotí stav psa, ktorý aktuálne vidí. Preto musíte dokonale poznať prednosti i nedostatky svojho jedinca. Ak s výstavami začínate a príliš si nedôverujete je lepšie ak poprosíte o predvedenie profi handlera. Pokiaľ sa chcete výstavám i chovateľskej činnosti venovať dlhodobo, potom je dobré ak zbierate skúsenosti a učíte sa i na vlastných chybách.

Príprava na výstavu

Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať veľmi jednoducho, za dokonalým predvedením psa je niekoľko mesiacov príprav. Váš pes musí byť plne socializovaný, poslušný, v dobrej výstavnej i fyzickej kondícii, úpravu srsti si tiež nesmiete nechať na poslednú chvíľu. Ideálne je ak so svojím psom pôjdete na prvú výstavu bez prihlásenia a sami uvidíte reakcie psa na iných psov, uzatvorený priestor, veľa ľudí a pod. Rozhodca posudzuje predovšetkým exteriér psa (súbor vonkajších fyziologických vlastností psa podľa platného medzinárodného štandardu) no nemenej dôležitou časťou je i povaha psa žiadaná pre dané plemeno ( štandard môže určovať žiadané, či menej žiadané črty – ako temperament, bojazlivosť, dôverčivosť, nedôverčivosť, ….) preto sledujte svojho jedinca ako sa správa spoločnosti iných ľudí a hlavne na výstave. Medzi psami vyberá jedinca, ktorý sa svojim výzorom čo najviac približuje k ideálnemu psovi podľa daného štandardu.

Výstavný postoj

Rozhodca posudzuje psa v postoji, ktorý je vyžadovaný pre dané plemeno. Chovateľ Vám rád túto informáciu poskytne. Výstavný postoj treba nacvičovať už od ranného veku. Prvé nácviky vedú k tomu, aby pes zostal stáť a postupne pridávame i úpravu nôh do dokonalého postoja. Nacvičujte doma pred zrkadlom, na rovnej, nešmykľavej ploche bez akejkoľvek nervozity. Jednu ruku umiestnite pod hrudník, čím zdvihnete prednú časť, potom prejdite rukou šiju a upravte správne držanie hlavy, druhou rukou upravte zadné nohy a chvost, nenaťahujte zadné nohy príliš dozadu aby Ste nezapríčinili ohnutie predných nôh a pokles chrbta. Postupne učíme psa, aby mu nevadil pritom dotyk najskôr Vašich a neskôr i cudzích rúk. Ak máte psa treba ho naučiť, aby dovolil siahnúť i na semenníky. Pokiaľ máte malé plemeno musíte ho naučiť stáť na stole bez toho, aby sa triasol a podsádzal nohy pod seba a nehrbil chrbát. Ideálne je ak viete psa motivovať do napnutého postoja s uvoľnením vodítkom, aby rozhodca vedel posúdiť i líniu krku.

Predvedenie v pohybe

Veľmi dôležitá časť predvádzania. Väčšinou sa predvádza v pokluse, ale rozhodca Vás môže požiadať i o predvedenie v kroku. Rozhodca chce vidieť bežať psa v kruhu – zboku, spredu i zozadu, k nemu alebo od neho. Vždy predvádzajte tak, aby bol pes vo vnútri kruhu bližšie k rozhodcovi. Pes nesmie ťahať na vodítku, nesmie vyskakovať, ani útočiť na psov pred ním, či za ním. Cieľom všetkých vystavovateľov je, aby pes zanechal dojem úplne voľného pohybu. Skúste aká dĺžka vodidla Vášmu psovi najlepšie vyhovuje ( kratšie vodidlo môže pomôcť posilniť činnosť pliec, ale u iného psa môže skrátiť krok ). Pohyb handlera musí byť v úplnej harmonizácii so psom, musí prispôsobiť dĺžku a rýchlosť behu k veľkosti a pohybu psa. V interiéri dajte pozor aby Ste psa viedli po nešmykľavom povrchu ( väčšinou koberci) a v exteriéri aby bol povrch bez priehlbín a vyvýšenín, prípadne pošpinený psími exkrementami. Dôležité je, aby pes bežal rovno, uvoľnene, nevyskakoval na psovoda. Posudzovateľ sleduje, techniku pohybu, pružnosť chrbta, šliach, vyrovnanosť pohybu, držanie hlavy a chvosta, uhlenie končatín, osvalenie,…

Zuby

Rozhodca kontroluje psovi zuby odhrnutím pyskov, aby videl záhryz a počet zubov. Pes pritom nesmie javiť známky agresie, či inak sa brániť pri manipulácii.

V deň výstavy

Vystavovateľ by mal byť vhodne obutý, oblečený a hlavne uvoľnený, aby svoj stres neprenášal na psa. Pred vstupom na výstavisko si pripravte prihlášku a veterinárny preukaz. Potom podľa mapky nájdite kanceláriu a vyzdvihnite si katalóg výstavy. Nájdete si svoj kruh a skontrolujte údaje o Vašom psovi. Pokiaľ je kruh ešte prázdny, zoberte psa a skúste ho predviesť, aby sa zoznámil s prostredím. Skontrolujte približné poradie Vášho psa , aby Ste vedeli kedy budete na rade. Nikdy nenechávajte psa bez dozoru. Pokiaľ nemáte klietku pre psa, tak si zabezpečte pomocníka, ktorý Vám pomôže v čase neprítomnosti dohľiadnúť na psa. Priebežne si kontrolujte poradie psov a v dostatočnom predstihu skúste ešte svojho psa vyvenčiť na vyhradenom mieste. Pred vstupom do kruhu ešte prebehnite kefou prípadne handričkou srsť psa, skontrolujte či máte číslo na mieste a úsmev na tvári 🙂 V kruhu potom rešpektujte pokyny rozhodcu, či vedúceho kruhu.

 

Úprava psa

Výborný vzhľad rozhoduje o úspechu psa vo výstavnom kruhu. Srsť je odrazom zdravotného stavu Vášho psa i jeho kondície a výživy. U dlhosrstých plemien je to otázka celoročnej námahy a úpravy srsti. Dbáme najmä na harmonickosť srsti, modelovanie tvaru tela v súlade s platným štandardom. Srsť sa upravuje v závislosti od plemena buď nožnicami, alebo trimovaním. Úpravu srsti si rozdeľte na viac etáp tak, aby v deň výstavy dorástla do potrebnej dĺžky a tvaru , tak ako je žiadúce pre dané plemeno.

U krátkosrstých plemien je príprava jednoduchšia, avšak ani tu nezabudnite psa pravidelne vyčesať, čím sa mu odstránia odumreté časti kože a srsti.

Okrem srsti, ktorá musí byť v bezchybnom stave, sa vyžadujú aj prirodzene čisté nohy, ostrihané pazúry, čisté oči, nos, zuby i uši. Existujú pravidlá určujúce rozsah dovolených zmien vzhľadu Vášho psa špeciálnym spôsobom úpravy, kozmetickými a chirurgickými zásahmi.

Tieto pravidlá musíte bezpodmienečne sledovať, pretože ich porušenie môže znamenať diskvalifikáciu a sklamanie. Chovateľský klub Vám poskytne podrobné informácie.

Ak ste začínajúci chovateľ bude lepšie ak Vám s úpravou srsti pomôže odborník ( groomer)

Rozhodcovia

Rozhodcovia psov majú naozaj ťažkú prácu a nepochybne snažia sa ju vykonávať čo najlepšie. Každý rozhodca musí absolvovať skúšky pre posúdenie exteriéru. Musia poznať dokonale štandard posudzovaného plemena ( farbu očí, srsti, tvar nosa, hlavy, stavba tela, chrup, hĺbka hrudníka…). Kritéria SKJ pre menovanie rozhodcu sú skutočne veľmi prísne. Rozhodnutie urobené rozhodcom ohľadne známky, titulu a umiestnenia je konečné a nespochybniteľné. Ak sa Vám posúdenie rozhodcu nepáči, snažte sa napriek tomu rešpektovať ho ako odborníka, brať to športovo a hlavne sa nenechajte odradiť. Protest je možné podať proti organizácii výstavy a postupu zadávania známky, titulu a umiestnenia. Protest musí byť podaný okamžite, písomne a spolu so zložením peňažnej istiny. Ak je protest neoprávnený, táto istina prepadne v prospech usporiadateľa výstavy. Protest by Ste mali podávať naozaj iba v krajných, či závažných prípadoch, Váš pes bude pre Vás predsa vždy dokonalý a najkrajší!

Hlavnou úlohou rozhodcu na výstave je posúdenie exteriéru psov, ide o kritické zhodnotenie jedinca ako celku v porovnaní so štandardom (ideálnym psom ). Základnou metódou pre posúdenie je hodnotenie zrakom a hmatom. Nevýhodou tohto posúdenia je subjektívnosť hodnotenia spojená s kvalifikáciou, skúsenosťami a citom rozhodcu. Posudzovateľ musí mať nielen teoretické vedomosti, ale aj prax, musí byť objektívny, nezaujatý, s dobrými vyjadrovacími schopnosťami a mať kladný vzťah k plemenu, ktoré posudzuje. Svoje posúdenie musí vedieť zdôvodniť správnymi argumentami.

Priebeh posudzovania

Rozhodovanie začína momentom keď psy vchádzajú do výstavného kruhu. Postupne sa zoznamuje s každým individuálne, zisťuje stav zubov, farbu očí, postavenie uší, výskyt oboch semenníkov,…Zhodnotí úroveň psov v kruhu a posúdi ich postupne v postoji i v pohybe. Počas posudzovania môže rozhodca psov premiestňovať ( porovnáva posledného psa s predchádzajúcimi ). Pri hodnotení a následne pri vypracovaní posudku je vhodné sa držať určitej schémy :

 • typičnosť pre dané plemeno
 • konštitúcia a jej zvláštnosti
 • celkový formát telesnej stavby
 • hlava : veľkosť, tvar , farba oka, pigmentácia nosa, pyskov, držanie a tvar uší, súlad jednotlivých častí medzi sebou, zuby -počet, skus,…
 • stavba trupu – krk, kohútik, chrbát, zadok, hrudník, brucho,slabiny
 • stavba končatín : uhlenie, tvar, osvalenie, …
 • spôsob a kvalita pohybu
 • srsť : druh, kvalita, farba,…

Výstavný kruh

Špeciálne miesto pre posudzovanie exteriéru psov. Kruh by mal mať rovný, nešmykľavý povrch, dostatočne veľký vzhľadom na predvádzané plemená ( s priemerom aspoň 10m ), ohraničený, aby sa zabránilo vstupu iných psov, či ľudí. Stôl pre rozhodcu sa umiestňuje spravidla do stredu kruhu ,alebo na kraj. Vedúci kruhu tam má nachystané všetky potrebné pomôcky pre bezchybný priebeh výstavy ( kartičky s titulmi, stužky, katalógové čísla, kokardy, diplomy, občerstvenie pre rozhodcu, rozhodcovský zošit, ….)

 

Organizácia výstav

Slovensko v zastúpeni SKJ ( Slovenská kynologická jednota ) je riadnym členom FCI ( Fédération Cynologique Internationale). Každý člen FCI, riadni aj asociovaní, musia usporiadať ročne aspoň jednu výstavu so zadávaním titulu CACIB.

Výstavy môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Podľa územných celkov na oblastné, národné, medzinárodné, európske, svetové.Na základe príslušného plemena môže ísť o výstavy klubové, špeciálne, loveckých psov, služobných plemien, či spoločenských plemien….

Usporiadateľ

Usporiadateľ musí mať schválený termín výstavy SKJ pokiaľ ide o národnú výstavu a FCI pokiaľ ide o medzinárodnú výstavu.

Potom poverí organizačný výbor , aby pripravil propozície výstavy, rozposlanie prihlášok, propagáciu danej výstavy, prípravu výstavného katalógu,…

Propozícia výstavy určuje podmienky účasti chovateľov na danej výstave. Spravidla obsahuje:

 • časový harmonogram výstavy
 • všeobecné ustanovenia
 • rozdelenie tried
 • tituly, ktoré sa budú zadávať a čakateľstvá
 • súťaže ( najkrajší pár psov, junior handling, dieťa a pes, chovateľská skupina,…..)
 • veterinárne podmienky
 • spôsob prihlásenia a uzávierky
 • spôsob platby a výška výstavných poplatkov
 • rozdelenie rozhodcov podľa skupín FCI
 • kontakt na usporiadateľa

Výstavný katalóg

Obsahuje zoznam prihlásených vystavovateľov a psov. Usporiadané sú podľa plemien do jednotlivých tried. Každý pes má pridelené svoje katalógové číslo, kruh v ktorom bude vystavený a rozhodcu, ktorý ho bude posudzovať. Zvyčajne tam býva mapka areálu pre lepšiu orientáciu a iné organizačné pokyny.

Rozhodca

Usporiadateľ pošle rozhodcovi pozvánku na posudzovanie psov na výstave. Rozhodca by mal byť písomne informovaný o plemenách a počte psov , ktoré bude posudzovať. V prípade, že daná výstava vyžaduje písomný posudok pre každého vystavovaného psa , môže rozhodca posúdiť za deň najviac 80 psov, ak ho nevyžaduje tak najviac 150 psov. Po dohode medzi usporiadateľom a rozhodcom môže byť tento počet znížený, alebo zvýšený. Taktiež sa dohodnú na odmene za posudzovanie a preplatení ostatným nákladov spojených s posudzovaním. Posudzovať a hodnotiť psov môžu iba rozhodcovia, ktorí sú svojimi národnými kynologickými organizáciami oprávnení posudzovať dané plemená. Je povinný tak robiť bez pomoci zvonka a zásahov kohokoľvek iného.

Sú povinní posudzovať striktne a výhradne v súlade s aktuálne platným štandardom plemena FCI.

Rozhodca posudzuje psy jednotlivo podľa platného štandardu, na základe svojich vedomostí, skúseností a citu.

Určí poradie prvých 4 najlepších jedincov v kruhu. Zadanie známky je povinnosťou rozhodcu a právom vystavovateľa. Zadanie titulu, ale nie je povinnosťou rozhodcu a ten ho udelí iba v prípade ak pes zodpovedá požiadavkám udelenia titulu.

Počas posudzovania nesmie rozhodca nazerať do katalógu výstavy, nesmie piť, fajčiť, používať mobilný telefón, nesmie prihlásiť alebo predvádzať psa na výstave, na ktorú je delegovaný ako

rozhodca,….

Posudzovanie psov je psychicky i fyzicky náročné a preto mu v kruhu pomáha vedúci kruhu. Jemu môže pomáhať asistent, alebo zapisovateľ. V prípade medzinárodnej výstavy by mal ovládať i cudzí jazyk.

Úlohou vedúceho kruhu je zabezpečiť bezproblémový priebeh posudzovania v danom kruhu. Volá jednotlivé čísla do kruhu podľa katalógu výstavy, pomáha so stužkami, posudkovými listami, diplomami, kontroluje neprítomnosť psov, ….

 Rozdelenie tried

 • trieda šteniat do 6 mesiacov

 • dorast 6-9 mesiacov

 • mladých 9-18 mesiacov

 • stredná 15- 24 mesiacov

 • otvorená od 15 mesiacov

 • pracovná od 15 mesiacov

 • šampiónov od 15 mesiacov

 • veteránov od 8 rokov

 • čestná od 15 mesiacov s titulom ICH , CH, NV

Pracovná trieda

Pri prihlasovaní psa do pracovnej triedy musí byť k prihláške priložená kópia

povinného certifikátu FCI, obsahujúca potvrdenie členskej krajiny, v ktorej má držiteľ

alebo majiteľ trvalý pobyt, že pes splnil skúšku a podrobnosti o tejto skúške.

Do pracovných tried môžu byť zaraďované iba plemená, ktoré sú v nomenklatúre

plemien FCI označené ako pracovné, s prihliadnutím na výnimky udelené niektorým

krajinám pre niektoré plemená.

Trieda šampiónov

Pri prihlasovaní psa do triedy šampiónov musí byť do dňa uzávierky prihlášok

potvrdený jeden z nasledujúcich titulov a kópia dokladu musí byť priložená k

prihláške:

 • Medzinárodný šampión FCI

 • Národný šampión (tento titul musí byť získaný v jednej členskej

  krajine FCI na základe aspoň 2 čakateľstiev).

 • Národný šampión krajiny, ktorá nie je členom FCI, môže byť uznaný.

Po vytlačení katalógu je zakázané presúvať psa z jednej triedy do druhej, pokiaľ

chybné zaradenie nevzniklo v dôsledku tlačovej chyby.

 Hodnotenia

 VÝBORNÁ ( V)môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu

plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú

povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca

plemenu dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti; jedinec ale musí v každom prípade

vykazovať typické znaky svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÁ (VD ) môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena,

dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov

môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť

zadaná iba kvalitnému psovi.

DOBRÁ ( D )sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, ak tieto

chyby nie sú zakryté.

DOSTATOČ musí byť zadaná psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale

nemá obecne prijímané charakteristické znaky alebo ktorého fyzická kondícia nie je

dostačujúca.

DISKVALIFIKÁCIA musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému

štandardom plemena; ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu alebo ktorý

je agresívny; má abnormalitu semenníkov; chybu chrupu alebo anomálnu čeľusť,

ktorý má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti alebo má zjavné známky albinizmu.

Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotnému

plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom,

ktoré majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu.

Psy, ktorým nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok, opustia kruh s

hodnotením:

NEPOSÚDENÝ. Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná

žiadna z vyššie uvedených známok. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza,

stále skáče na svojho vodiča alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť

krok a pohyb alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu,

anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj

vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ

sa pokúšal oklamať rozhodcu.

Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za

účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost).

Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v

posudku.

Štyrom najlepším psom v každej triede sa zadáva poradie, ak získali známku

minimálne “VEĽMI DOBRÝ”.

 Tituly

 Tituly nie sú nárokovateľné, dostáva ich iba jedinec výnimočných vlastností a proporcí so známkou VÝBORNÝ

CAJC ( čakateľstvo v triede mladých )

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čakateľstvo národného šampionátu) je národné ocenenie. Určenie, v ktorých triedach a ktorým psom môže byť toto čakateľstvo zadané, je v kompetencii národných kynologických organizácií. CAC podmieňuje priznanie národného titulu šampióna. , môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality, CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.

res. CAC – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

CACIB ( Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI –čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI) je udeľovaný iba na medzinárodných výstavách, môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality

res. CACIB – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

Víťaz plemena (BOB – best of breed ),

Najlepší z opačného pohlavia ( BOS -best of ) ,

Víťaz skupiny junior (BIG – best in group Junior),

Víťaz výstavy junior ( BIS – best in show Junior ),

Víťaz skupiny ( BIG – Best in group ), Víťaz výstavy ( BIS – Best in show ),

Podľa typu výstav sa môžu tiež udeliť tituly: Víťaz oblastnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz klubovej výstavy, Svetový víťaz,….

 Šampionáty

 Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov

 • ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB

 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy

 • Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

 Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

 TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY sa udeľuje ak :

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 • ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ)

 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC

 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav

 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC

 Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

 • pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami

 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

 K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,

medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV sa udeľuje:

 • pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 TITUL SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE sa udeľuje:

 • ak pes/suka získa 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach

 • čakateľstvá potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode

 • po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

 Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.

7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.

8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

 TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN sa udeľuje :

 • pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy

 • po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 Pravidlá pre udelenie medzinárodných FCI šampionátov nájdete podrobne rozpísané v sekcii FCI:

Ide o tituly:

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÉHO Šampióna krásy (C.I.B.) pre plemená, KTORÉ PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL MEDZINÁRODNÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)