FCI TITULY

Aby mal pes nárok na titul FCI Medzinárodný šampión, musí:

1) patriť k plemenu definitívne uznanému FCI podľa FCI nomenklatúry plemien.

2) byť čistokrvný. Pes sa považuje za čistokrvného, keď jeho rodokmeň zahŕňa tri kompletné generácie predkov registrované v plemennej knihe uznanej FCI (registrácie v prílohe plemenných kníh nie sú platné), t.j. meno psa, skratku FCI uznanej plemennej knihy + číslo zápisu.

Navyše musia byť dodržané podmienky pre udeľovanie rôznych certifikátov (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAg a CACIOb) tak, ako sú popísané v rôznych FCI medzinárodných pravidlách, ako aj ďalšie požiadavky zahrnuté v súčasných pravidlách.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (C.I.B.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien NEPODLIEHAJÚ skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., musia psy spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude auChampionnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným získaným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré nepodliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva .  V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul za predpokladu, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.B., všetky tieto psy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov 2 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli schválené Predsedníctvom FCI. Okrem bodov a) a b), musia psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, urobiť skúšku osobitnú pre plemeno, podľa ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail) v ktorejkoľvek FCI členskej krajine alebo krajine zmluvného partnera. Dátum skúšky sa neberie do úvahy.  Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa platnosti skúšky.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva.

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 3 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Len skúšky organizované podľa:

 • FCI Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre všestranných psov a pre medzinárodné skúšky pre stopovacích psov (IPO a IPO-FH)

 • FCI a IRO Pravidiel pre medzinárodné skúšky pre záchranárskych psov (IPO-R)

sú skúšky platné pre titul C.I.B.

1) IPO (všestrannosť): pes musí získať v prvom stupni minimálne 70% bodov v každej disciplíne, t.j. stopa (IPO-A), poslušnosť (IPO-B) a obrana (IPO-C). IPO – prípravná skúška (IPO-VO) nie je platná skúška.

2) IPO-FH (stopovanie): pes musí získať minimálne 70 % bodov z dvoch stôp.

3) IPO-NS (severský štýl)

4) IPO-R (záchranárstvo): pes musí získať minimálne 70 % bodov v stupni A v každej disciplíne (2): Pachové práce (stopa, plocha, ruiny, lavína alebo voda) a Poslušnosť a Obratnosť

Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 5 (pasenie) ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Nasledujúce skúšky sú jediné platné pre titul C.I.B.:

 • FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl)

Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl)

1) FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 60 % bodov.

2) Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 70 % bodov v prvom stupni.

Špecifikácia pre plemená skupiny 6, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Plemená tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri poľovnú skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national) .

Špecifikácia pre všetky plemená zo skupiny 7

Plemená tejto skupiny musia získať:

 • buď minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ na národnom field trial, kde sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National) alebo na medzinárodnom field trial, kde sa súťaží o CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International)

 • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) poľovnej skúške „pole a voda“

 • alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) všestrannejpoľovnej skúške.

Špecifikácia pre retrievery, sliediče a vodné psy zo skupiny 8, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Psy tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat national).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Aby mali nárok na titul C.I.E., musia plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získať v troch rôznych krajinách, od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB bez ohľadu na počet súťažiacich psov;

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Každá žiadosť o C.I.E. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva . V závislosti od dohôd s niektorými členmi a/alebo zmluvnými partnermi však môže kancelária FCI – na základe žiadosti majiteľa – udeliť titul pod podmienkou, že kancelária FCI už získala kompletné výsledky výstavy (zoznam výsledkov a katalóg). Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI formulára .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE I. A II. TÝKAJÚCE SA CACIB/RCACIB

Všeobecné podmienky týkajúca sa udeľovania CACIB

Ak plemeno zahŕňa viacero variet, ktoré sa odlišujú v hmotnosti, farbe, type srsti a pod., Generálne zhromaždenie FCI rozhodne, či všetky variety majú súťažiť o jediný CACIB alebo či bude udelený viac ako jeden CACIB.

V prípade nezhody alebo nejasnosti urobí FCI Generálne zhromaždenie po konzultácii s členom z krajiny pôvodu plemena a s FCI komisiou pre štandardy konečné rozhodnutie.

.Osobitné podmienky týkajúce sa CACIB/RCACIB

Podmienky týkajúce sa udeľovania a potvrdzovania CACIB a udeľovania RCACIB sú popísané v FCI výstavnom poriadku.

Osobitné podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIB na CACIB

Titul R. CACIB je automaticky zmenený na CACIB, ak bol CACIB udelený psovi (podiehajúcemu skúške z výkonu alebo nie), ktorý už má titul C.I.B. (tento titul musí byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

R. CACIB môže byť tiež zmenený na CACIB, ale len na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý vyhral R. CACIB alebo na základe žiadosti príslušnej národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že bola splnená jedna z nasledujúcich požiadaviek:

1. CACIB bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemennej knihe uznanej FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné.)

2. CACIB bol udelený psovi, ktorý bol prihlásený v nesprávnej triede, čo mu zabránilo oprávneniu na toto ocenenie (pozri FCI výstavný poriadok, 5. Triedy).

3. CACIB bol udelený psovi, ktorý spĺňa v deň výstavy požiadavky (v zmysle počtu získaných CACIB a požadovaného nevyhnutného času) pre titul C.I.B. tak, ako je to popísané v odsekoch I. a II. To znamená pre plemená nepodliehajúce skúške z výkonu 4 CACIBy od troch rozhodcov z troch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň a pre plemená podliehajúce skúške z výkonu 2 CACIBy od dvoch rôznych rozhodcov z dvoch rôznych krajín počas minimálneho obdobia jeden rok a jeden deň.

4. CACIB bol udelený psovi podliehajúcemu skúške z výkonu, ktorý už je držiteľom titulu C.I.E. (tento titul má byť potvrdený FCI najneskôr v deň výstavy).

5. Udelený CACIB bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

V prípade, že pes, ktorý získal R. CACIB je už C.I.B. alebo C.I.E. šampión, nemôže byť R. CACIB za žiadnych okolností zmenený na CACIB. Každá žiadosť o zmenu R. CACIB na CACIB musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.  Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

K tomuto titulu sú oprávnené plemená, pre ktoré sú FCI organizované medzinárodné skúšky alebo field trials

Všeobecné ustanovenia pre poľovné plemená zo skupín 3-4-6-7-8 (s výnimkou pre kontinentálne stavače), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) získali, v akomkoľvek veku, dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International de

Travail) udelené na FCI schválených poľovných skúškach alebo field trials (t.j. na skúškach a pretekoch, kde sú uplatňované FCI medzinárodné pravidlá) od dvoch rôznych rozhodcov v jednej alebo viacerých krajinách. Tieto dva CACITy musia byť spojené s dvoma prvými cenami.

b) získali vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, pri akomkoľvek počte vystavených psov, minimálne ocenenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, v ktorých toto ocenenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

Špecifikácia pre plemená brlohárov zo skupín 3 a 4

Jedinými skúškami, na ktorých môže byť udelený CACIT sú uvedené v Prílohe dokumentu Špecifické požiadavky na titul Medzinárodný šampión práce (C.I.T.) pre brloháre

 Špecifikácia pre britské stavače zo skupiny 7

Jeden (1) z dvoch CACITov musí byť udelený na medzinárodnom field trial, na medzinárodnom Grande Quęte field trial alebo na medzinárodnej poľovnej skúške (praktický lov) v pároch.

Všeobecné ustanovenia pre plemená zo skupín 1-2-3 a 5 (všestrannosť, stopovanie, záchranárstvo, pasenie), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo dva R. CACITy od dvoch rôznych rozhodcov v dvoch rôznych krajinách alebo pod organizáciou dvoch klubov rozličnej národnosti podľa:

buď IPO skúšky (všestrannosť) v stupni 3,

buď IPO-FH skúšky (stopovanie),

buď IPO-NS skúšky (severský štýl),

buď IPO-R skúšky (záchranárstvo) triedy B, v jednej z nasledujúcich dvoch disciplín: Obedience a Obratnosť a Vyhľadávanie (stopovanie, plocha, ruiny, lavína, voda),

– alebo Medzinárodnú skúšku pastierkych psov (Collecting alebo Tradičný štýl) v tretej triede.

b) vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI pri akomkoľvek počte vystavených psov minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.

(pozri aj FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodnch pastierskych, všestranných a stopovacích skúškach a FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodných skúškach záchranárskych psov)

Všeobecné ustanovenia pre plemená kontinentálnych stavačov zo skupiny 7

Kontinentálne stavače zo skupiny 7 sú výlučne oprávnené na titul C.I.T. (ft) (field trial) alebo C.I.T. (ec) (poľovná skúška).

Aby mal nárok na titul C.I.T. (ft), pes musí získať:

a) minimálne vo veku 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na medzinárodnom field trial organizovanom pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov

b) ak všetky ocenenia boli získané na field trials, kde sa nevyžaduje prinášanie, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie minimálne „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde toto hodnotenie neexistuje, získať druhú cenu na field trial, kde sa prinášanie vyžaduje, organizovanom pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov známku aspoň „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto ocenenie neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI nezávisle od počtu predvedených psov.

Aby mal pes nárok na titul C.I.T. (ft), musí získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na poľovných skúškach organizovaných pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov;

b) ak boli všetky ocenenia získané na poľovných skúškach pole a voda, je potrebné k vyššie uvedenému ešte získať hodnotenie „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, získať minimálne druhú cenu v násobnej poľovnej skúške pod patronátom FCI;

c) minimálne vo veku 15 mesiacov aspoň známku „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takáto známka neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, nezávisle od počtu predvedených psov.

(Pozri tiež Oficiálne pravidlá a Stanovy pre medzinárodné field trials a medzinárodné poľovné skúšky pre kontinentálne stavače)

Každá žiadosť pre C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Táto organizácia sa musí uistiť, že CACITy započítavajúce sa do C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) sú v súlade s vyššie uvedeným a musí poskytnúť všetky potrebné informácie kancelárii FCI.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ O CACIT

Všeobecné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Na každých skúškach či pretekoch môže byť udelený len jeden CACIT pre plemeno.

Ak je skúška alebo pretek, na ktorom sa súťaží o CACIT posudzovaná bodmi a ak niekoľko psov získa rovnaký počet bodov, metóda výberu medzi nimi má byť rovnaká, ako je stanovené v pravidlách pre národné majstrovstvá v krajine, kde sa skúška alebo pretek koná.

Ak tieto pravidlá neposkytujú takúto možnosť, psy, ktoré zdieľajú prvé miesto sa musia zúčastniť ďalšej skúšky alebo skúšok, kým jeden z nich nezíska viac bodov, než ostatní. Ak je to možné, skúšky by mali pozostávať z kombinácie všetkých cvikov tvoriacich skúšku alebo pretek; v opačnom prípade budú robiť všetky cviky podľa poradia podľa programu, až kým jeden pes nezíska viac bodov, než ostatní.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIT

Podľa podmienok v rôznych FCI pravidlách pre brloháre môže byť udelených rovnakému plemenu na preteku niekoľko CACITov.

Osobité podmienky týkajúce sa zmeny Reserve CACIT na CACIT

R. CACIT môže byť zmenený na CACIT na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIT alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie pod podmienkou, že jedna z nasledujúcich podmienok bola splnená:

1. CACIT bol udelený psovi, ktorý už má priznaný titul C.I.T. (titul bude potvrdený FCI) – s výnimkou kontinentálnych stavačov.

2. CACIT bol udelený psovi, ktorý už získal dva CACITy, či už bol titul C.I.T. potvrdený alebo nie.

3. CACIT bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uznaný FCI, avšak neúplný (t.j. bez troch generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihe nie sú platné).

4. CACIT bol udelený psovi, ktorý je príliš mladý, aby mohol byť oprávnený na CACIT v súlade s rôznymi FCI pravidlami pre pracovné/poľovné skúšky či preteky.

5. Udelený CACIT bol zrušený z akéhokoľvek iného dôvodu.

Každá žiadosť o zmenu R. CACITu na CACIT musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

VI. KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Všetky psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.B.T., ak splnia podmienky pre oba šampionáty (t.j. ak sú držiteľmi C.I.B a C.I.T alebo C.I.T. (ec)/C.I.T. (ft)).

Každá žiadosť o titul C.I.B.T. pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

Na titul C.I.C. sú oprávnené len plemená chrtov zo skupiny 10.
Aby boli oprávené na titul C.I.C., musia chrty splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers) alebo

2 CACIL a 2 R. CACIL (Réserve CACIL)

vdvoch rôznych krajinách (v pretekoch alebo dostihoch organizovaných dvoma rôznymi kynologickými organizáciami) v období minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) získať minimálne známku „veľmi dobrý“ v triede otvorenej, strednej, pracovnej alebo šampiónov na medzinárodnej CACIB výstave minimálne vo veku 15 mesiacov.

Každá žiadosť o titul C.I.C. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Je na organizácii, aby vykonala potrebné kontroly týkajúce sa R. CACIL a získaných kvalifikácií.

Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár (Príloha 4).

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

Aby boli oprávnené na titul C.I.B.P., musia chrty zo skupiny 10 splniť nasledujúce podmienky:

a) získať minimálne

3 CACIBy alebo

2 CACIBy a 2 R. CACIBy

V dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov v období jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

b) zúčastniť sa minimálne troch (3) CACIL medzinárodných podujatí (buď preteky alebo dostihy)

c) získať najmenej jeden (1) CACIL alebo dva (2) Reserve CACIL.

Každá žiadosť o C.I.B.P. titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.  Je na organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa RCACIL a účasti.  Pre tento typ žiadosti je povinné použiť oficiálny FCI formulár .

PRAVIDLÁ SPOLOČNÉ PRE VII A VIII TÝKAJÚCE SA CACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/RCACIL

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIL/R. CACIL sú uvedené v FCI Pravidlách pre FCI medzinárodné preteky chrtov a Coursing.

Žiadne stredozemné plemeno chrtov v skupine 5 faraónsky pes, cirneco, ibizský podenco a kanársky podenco) nemôže získať CACIL/R. CACIL a byť oprávnené na tituly C.I.C. A C.I.B.P.

Osobitné podmienky na zmenu Reserve CACIL (R. CACIL) na CACIL

R. CACIL môže byť zmenený na CACIL na základe žiadosti majiteľa psa, ktorý získal R. CACIL alebo na základe žiadosti jeho národnej kynologickej organizácie, za predpokladu, že jedna z nasledujúcich podmienok je splnená:

1. CACIL bol udelený psovi, ktorý už je držiteľom titulu C.I.C. (titul má byť potvrdený FCI)

2. CACIL bol udelený psovi, ktorý nemá rodokmeň uznaný FCI alebo má rodokmeň uzazný FCI, avšak nie je úplný (t.j. bez troch úplných generácií zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. Registrácie v prílohe plemennej knihy nie sú platné.)

Každá žiadosť o zmenu R. CACIL na CACIL musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu, sú oprávnené na titul C.I.AG.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.AG., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 18 mesiacov dva CACIAG (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility) v dvoch rôznych krajinách a od dvoch rôznych rozhodcov;

b) medzi prvým a posledným CACIAG musí uplynúť obdobie minimálne jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012;

c) minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIAG/R. CACIAG a zmeny Reserve CACIAG (R. CACIAG) na CACIAG sú uvedené v Požiadavkách na získanie titulu Medzinárodný šampión Agility.

Každá žiadosť o C.I.AG titul musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

Každá žiadosť o zmenu R. CACIAG na CACIAG musí byť zaslaná v písomnej forme (faxom, poštou alebo mailom) kancelárii FCI.

TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)

Všetky plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú alebo nepodliehajú skúške z výkonu sú oprávnené na titul C.I.OB.

Aby bol oprávnený k titulu C.I.OB., musí pes získať:

a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACIOB (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience) v dvoch rôznych krajinách.

b) Medzi prvým a posledným CACIOB musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

c) Minimálne známku „dobrý“ na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI.

Osobitné podmienky týkajúce sa udeľovania CACIOB/R. CACIOB sú uvedené vo Všeobecných pravidlách pre účasť v pretekoch Obedience a súťažiach v medzinárodnej triede Obedience s CACIOB.

R. CACIOB nemôže byť za žiadnych okolností zmenený na CACIOB.

Každá žiadosť o titul C.I.OB. musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH FCI TITULOV A CERITFIKÁTOV

Titul FCI Medzinárodný šampión

Titul „FCI Medzinárodný šampión“ udeľuje predsedníctvo FCI.

Potvrdzovanie titulov

Kancelária FCI môže vydať rôzne tituly „FCI Medzinárodný šampión“ pod podmienkou, že kancelária FCI už získala všetky potrebné dokumenty – správne vyplnené formuláre žiadostí, oficiálny katalóg a zoznam výsledkov, potvrdenie, že pes je čistokrvný.

Zoznam oficiálnych skratiek (Certifikáty a Tituly)

CERTIFICATS D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

CACIB Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté

RCACIB (CACIB Réserve)

CACIT Certificat d’Aptitude au Championnat international de Travail

RCACIT (CACIT Réserve)

CACIAG Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility

RCACIAG (CACIAG Réserve)

CACIOB Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience

RCACIOB (CACIOB Réserve)

CACIL Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers

RCACIL (CACIL Réserve)

CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT NATIONAL

CACT Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail

TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE LA FCI

C.I.B. Champion International de Beauté

C.I.E. Champion International des Expositions

C.I.T.

C.I.T. (ft)

C.I.T. (ec)

Champion International de Travail

Champion International de Travail (field trial)

Champion International de Travail (épreuve de chasse)

C.I.B.T. Champion International de Beauté et Travail

C.I.C.

C.I.B.P.

Champion International de Course

Champion International de Beauté et Performance

C.I.AG. Champion International d’Agility

C.I.OB. Champion International d’Obedience

FCI

FCI Fédération Cynologique Internationale

 je svetová kynologická organizácia sídliaca v Bruseli zahŕňajúca 90 členov a zmluvných partnerov (jeden člen za krajinu- u nás pod SKJ – Slovenská kynologická jednota), každý z nich má právo vydávať svoje vlastné rodokmene a školiť svojich vlastných rozhodcov. FCI zaisťuje, že rodokmene a rozhodcovia sú vzájomne uznávané všetkými FCI členmi. FCI uznáva 343 plemien, každé z nich je majetkom konkrétnej krajiny (krajina pôvodu). Daná krajina opíše ideálny typ plemena a v spolupráci s FCI vytvoria štandard plemena podľa ktorého posudzujú rozhodcovia v členských krajinách FCI. Počet členov FCI tak ako aj počet plemien neustále stúpa.

 Štandard plemena obsahuje : názov plemena, krajinu pôvodu, číslo zápisu v FCI, zaradenie do skupiny FCI, využitie plemena, celkový vzhľad, povahové vlastnosti, proporcie ( váha, výška, rozdiel u psa a feny) detailný popis jednotlivých častí tela ( hlava, uši, nos, zuby, hrudník, chrbát, koža, sfarbenie, chvost, …..) vylučujúce vady pre dané plemeno ( každá odchýlka od štandardu – iná výška, osrstenie, chýbajúci zub, kryptorchyzmus, ektropium, bojazlivosť, agresivita, rázštep, vlčí pazúr,..)

FCI rozdeľuje plemená do 10 skupín: 

1.skupina FCI- Pastierske a ovčiarske plemená

Použitie väčšinou na pastierske a strážne účely. Psy nebojácne, učenlivé, pohyblivé, vytrvalé.

 •  Ardénsky buviér- Bouvier des Ardennes-Belgicko
 • Austrálsky dobytkársky pes- Australian cattle dog – Australia
 • Austrálska kelpie – Australian Kelpie – Australia
 • Austrálsky ovčiak – Australian shepherd – Austrália
 • Beauceron- Berger de Beauce – Francúzsko
 • Belgický ovčiak – Chien de Berger Belge – Belgicko ( varianty: groenendael, laekenois, malinois, tervueren)
 • Bergamský ovčiak- Cane dá Pastore Bergamasco- Taliansko
 • Borderská kólia- Border collie- Veľká Británia
 • Bradatá kólia – Bearded collie – Veľká Británia
 • Briard- Berger de Brie – Francúzsko
 • Ca de bestiar- Španielsko
 • Cardiganský waleský korgi- Welsh korgi carigan – Veľká Británia
 • Československý vlčiak- Slovensko
 • Flámsky buviér – Buviér des Flanders- Francúzko/Belgicko
 • Holandský ovčiak- Hollandse Herderhond- Holandsko
 • Holandský ovčiarsky pudel- Schapendoes – Holandsko
 • Chorvátsky ovčiak – Hrvatsky ovcar – Chorvátsko
 • Juhoruský ovčiak- Jugorusskaja ovčarka – Rusko
 • Katalánsky ovčiak – Gos dÁtura Catalla – Španielsko
 • Portugalský ovčiak – Čao de Serra de Aires – Portugalsko
 • Komodor – Maďarsko
 • Kuvas – Kuvasz – Maďarsko
 • Maremmansko-abruzzský pastiersky pes – Cane dá Pastore Meremmano – Abruzzese – Taliansko
 • Mudi – Maďarsko
 • Nemecký ovčiak – Deutsche Schäferhund – Nemecko
 • Pembrokeský waleský korgi – Welsh corgi pembroke – Veľká Británia
 • Pikardský ovčiak – Berger Picard – Francúzsko
 • Podhalanský pastiersky pes – polski owczarek podhalanski – Poľsko
 • Poľský nižný ovčiak – Polski owczarek nižinný – Poľsko
 • Puli – Maďarsko
 • Pumi – Maďarsko
 • Pyrenejský ovčiak s dlhou srsťou v tvári- Berger de Pyrénées a poil long – Francúzsko
 • Pyrenejský ovčiak s krátkou srsťou v tvári – Berger de Pyrénées a face rase – Francúzsko
 • Saarloosky vlčiak – Saarloos Wolfhond – Holandsko
 • Skiperka – Schipperke – Belgicko
 • Slovenský čuvač – Slovensko
 • Staroanglický ovčiak -bobtail – Old English sheepdog– Veľká Británia
 • Šeltia – Shetland sheepdog -Veľká Británia
 • Škótsky ovčiak – kólia dlhosrstá – Collie Rough – Veľká Británia
 • Škótsky ovčiak – kólia krátkosrstá – Collie Smooth – Veľká Británia
 • Švajčiarsky biely ovčiak – Berger Blank Suisse – Švajčiarsko 

2.skupina FCI – Pinče, bradáče, molossoidné (dogovité) a švajčiarske salašnícke psy

Patria sem 3 odlišné skupiny. Pinče a bradáče sú väčšinou menšieho vzrastu, s dlhšou partiou nosa, veľmi pohyblivé, radi štekajú, používali sa i na ničenie hlodavcov v okolí obydlia. Oproti tomu molossoidné a dogovité psy sú väčšieho telesného rámca, ťažké, mohutné psy, s vysokým prahom dráždivosti. Švajčiarske salašnícke psy tvoria akýsi prechod medzi pastierskymi a molossoidnými psami. Stredne veľké, pokojné, voči cudzím skôr nedôverčivé, typické je trikolor sfarbenie.

A. PINČE

 • Doberman – Nemecko
 • Malý hladkosrstý pinč ( Zwergpinscher) – Nemecko
 • Pinč ( Pinscher) – Nemecko
 • Opičí pinč ( Affenpinscher) – Nemecko
 • Rakúsky krátkosrstý pinč ( Osterreichischer kurzhaariger Pinscher ) – Rakúsko

A. Bradáče

 • Čierny ruský teriér ( Russkiy tchiorny terrier ) – Rusko
 • Holandský pinč ( Hollandsee Smoushond ) – Holandsko
 • Malý bradáč ( Zwergschnauzer ) – Nemecko
 • Stredný bradáč ( Schnauzer ) – Nemecko
 • Veľký bradáč ( Riesenschnauzer ) – Nemecko

B. Molossoidné ( dogovité ) psy

 • Aidi – Maroko
 • Anatolský ovčiak ( Coban Kopegi ) – Turecko
 • Anglický mastif (mastiff) – Veľká Británia
 • Argentínska doga (Dogo argentino ) – Argentína
 • Bernardín ( St. Bernardshund ) – Švajčiarsko
 • Bordeauxská doga ( Dogue de Bordeaux ) – Francúzsko
 • Boxer – Nemecko
 • Brazílska fila ( Fila Brasileiro ) – Brazília
 • Cane Corso – Taliansko
 • Dánska doga (Broholmer) – Dánsko
 • Bulldog – Veľká Británia
 • Bullmastiff – Veľká Británia
 • Dogo Canario – Španielsko
 • Cao fila de saomiguel – Portugalsko
 • Cao de Castro laboreiro – Portugalsko
 • Estrelský pastiersky pes (Cao de Serra de Estrela ) – Portugalsko
 • Hovawart – Nemecko
 • Kaukazký pastiersky pes ( Kavkazskaja ovčarka ) – Rusko
 • Krašský pastiersky pes ( Kraški ovčar ) – Slovinsko
 • Landseer – Nemecko/ Švajčiarsko
 • Leonberger – Nemecko
 • Neapolský mastin ( Mastino napoletano ) – Taliansko
 • Nemecká doga (Deutsche dogge ) – Nemecko
 • Novofundlandský pes ( Newfoundland) – Kanada / Veľká Británia
 • Perro de presa Mallorquin – Španielsko
 • Pyrenejský horský pes ( Chien de Montagne des Pyrénées) – Francúzsko
 • Pyrenejský mastin ( Mastin de los Pirineos ) – Španielsko
 • Rafeiro de Alentejo – Portugalsko
 • Rotvajler ( Rottweiler ) – Nemecko
 • Stredoázijský pastiersky pes ( Stredneazijatskaja ovčarka ) – Rusko
 • Šar -pei (Shar – Pei ) – Čína/ Honkong
 • Šarplaninský pastierský pes ( Šarplaninac ) – Macedónia, Srbsko
 • Španielsky mastin ( Mastin Espanol ) – Španielsko
 • Tibetský pastiersky pes ( Tibetan Mastiff, Do- khyi) – Tibet
 • Tosa inu – Japonsko
 • Turkménsky alabaj – Rusko

C. Švajčiarske salašnícke psy

 • Appenzelský salašnícky pes ( Appenzeller Sennenhund ) – Švajčiarsko
 • Bernský salašnícky pes ( Berner Sennenhund ) Švajčiarsko
 • Entlebuchský salašnícky pes ( Entlebucher Sennenhund) – Švajčiarsko
 • Veľký švajčiarsky salašnícky pes ( Grosser Schweizer Sennenhund) – Švajčiarsko

3.Skupina FCI -Teriéry

Pôvod teriérov môžeme hľadať v Anglicku, až neskôr prešli i do iných krajín. Využitie bolo skôr na poľovné účely a to najmä pod zemou, preto vzrastom boli menšie so skrátenými nohami. Sú veľmi živé, ostré a nebojácne.

 • Airedalský teriér ( Airedale terrier ) – Anglicko
 • Anglický trpazličí teriér ( Black and tan terrier ) – Anglicko
 • Americký stafordšírsky teriér ( American Staffordshire Terrier ) – USA
 • Austrálsky teriér ( Australian terrier) – Austrália
 • Bedlingtonský teriér ( Bedlington terrier ) – Anglicko
 • Borderský teriér ( Border terrier ) – Anglicko
 • Brazílsky teriér ( Terrier Brasileiro ) – Brazília
 • Bulteriér ( Bull terrier ) – Anglicko
 • Miniature bull terrier – Anglicko
 • Cainrteriér ( Cairn terrier) – Anglicko
 • Český teriér – Česká republika
 • Glen of Imaal teriér – Írsko
 • Hladkosrstý foxteriér ( Fox terrier Smooth ) – Anglicko
 • Hrubosrstý foxteriér ( Fox terrier Wire ) – Anglicko
 • Írsky teriér ( Irish terrier) – Írsko
 • Jack russel terrier – Anglicko
 • Japonský teriér ( Nihon Teria ) – Japonsko
 • Jemnosrstý pšeničný teriér ( Soft- Coated Wheaten terrier ) – Írsko
 • Kerry blue terrier – Írsko
 • Lakeland terrier – Anglicko
 • Manchester terrier – Anglicko
 • Nemecký teriér ( Deutscher Jagderrier ) – Nemecko
 • Norfolský teriér (Norfolk terrier ) – Anglicko
 • Norwich terrier – Anglicko
 • Parson russel terrier – Anglicko
 • Sealyham terrier – Anglicko
 • Silky terrier – Austrália
 • Skye terrier – Anglicko
 • Stafordšírsky bulteriér ( Staffordshire bull terrier ) – Anglicko
 • Škótsky teriér ( Scottish Terrier ) – Anglicko
 • Dandie Dinmont terrier – Anglicko
 • Welsh terrier – Anglicko
 • West Hinghland White terrier – Anglicko
 • Yorkshire terrier – Anglicko

4.skupina FCI – Jazvečíky

Jednoznačná skupina , ktorej predstavitelia majú výrazne nízku kohútikovú výšku, krátke nohy, dlhé uši, použitie skôr na poľovné účely a v dnešnej dobe i ako spoločenské psy. Podľa srsti sa delia na dlhosrsté, hladkosrsté a drôtosrsté. Podľa veľkosti sa rozdeľujú do 3 skupín:

A.Štandardné

B. Trpazličie

C. Králičie

5.skupina FCI – Špice a primitívne plemená

Špice sú väčšinou strednej veľkosti, majú typicky špicatý nos a stojace uši, hustú , dlhú srsť.

Sú veľmi všestranne využiteľné, najmä na ničenie malých hlodavcov, stráženie, ťahanie saní,…

Primitívne plemená zaraďujú sa sem skôr plemená, ktoré si zachovali svoju vizáž počas niekoľkých storočí a chovateľmi neboli veľmi pozmenené.

Špice

 • Akita inu – Japonsko
 • Americká Akita ( American akita)- Japonsko
 • Aljašský malamut ( Alaskan Malamute ) – USA
 • Čau-čau ( Chow-chow ) – Čína/ Anglicko
 • Euraziér ( Eurassier ) – Nemecko
 • Fínsky špic ( Suomenpystykorva ) – Fínsko
 • Grónsky pes (Grondlandshund ) – Nórsko
 • Hokkaido Ken – Japonsko
 • Islandský pes ( Islenskur Fjárhundur)- Island / Škandinávia
 • Japonský špic ( Nihon Supittsu ) – Japonsko
 • Jämthund – Švédsko
 • Kai Inu – Japonsko
 • Karelský medvedí pes ( Karjalankarhukoira ) Fínsko
 • Kishu inu – Japonsko
 • Korea Jindo dog – Korea
 • Lapinporokoira – Fínsko
 • Laponský pes ( Lapphund ) – Švédsko
 • Nemecký špic ( Deutscher Spitz ) – Nemcko
 • Norbottenský špic ( Norbottenspets ) – Švédsko
 • Nórsky buhund ( Norsk Buhund ) – Nórsko
 • Nórsky losí pes- čierny ( Norsk buhund ) – Nórsko
 • Nórsky losí pes – sivý ( Norsk Elghund gra ) – Nórsko
 • Nórsky londehund ( Lundehund ) – Nórsko
 • Ruskoeurópska lajka ( Rossijskojevropejskaja lajka ) – Rusko
 • Samojed ( Samojedskaja sobaka ) – Rusko
 • Sibírsky husky ( Siberian Husky ) – USA
 • Suomenlapinkoira – Fínsko
 • Šiba inu ( Shiba inu ) – Japonsko
 • Šhikoku inu – Japonsko
 • Taliansky volpino ( Volpino Italiano ) – Taliansko

 

Primitívne plemená

 • Västgotlandský špic ( Väst gota spets ) – Švédsko
 • Východosibírska lajka ( Vostočnosibirskaja lajka ) – Rusko
 • Západosibírska lajka ( Zachodnosibirskaja lajka ) – Rusko
 • Basenji – Stredná Afrika / Anglicko
 • Faraónsky chrt ( Pharaoh hound ) – Malta/Anglicko
 • Ibizský chrt – pedengo ( Podenco Canario ) – Španielsko
 • Kanaánsky pes ( Canaan dog ) – Izrael
 • Kanársky chrt (Podenco Canario ) – Španielsko
 • Mexický bezsrstý pes ( Xoloitcuintle ) – Mexiko
 • Perro sin pelo del Peru- Peru
 • Portugalský podengo ( Podengo portugues ) -Portugalsko
 • Sicílsky chrt ( Cirneco dell Etna ) – Taliansko
 • Thajský Ridgeback ( Thai Tidgeback dog ) – Thajsko

 

6.skupina FCI – Duriče a farbiare

Veľmi početná skupina poľovných plemien. Majú vynikajúci čuch, sú hlasný na stope, nebojácny, vytrvalý. V minulosti sa používali na durenie vo veľkých svorkách (najmä bígl).

 • Americký líščí pes ( American foxhound ) – USA
 • Anglofrancaise petitetaile – Francúzsko/Anglicko
 • Ariegeios – Francúzsko
 • Artézskonormandský baset ( Basset Artesien-Normand ) -Francúzsko
 • Artoiský durič ( Chien dÁrtois )- Francúzsko
 • Basset – Anglicko
 • Bavorský farbiar ( Bayerischer Gebirgsschweisshund )- Nemecko
 • Bígl ( Beagle ) – Anglicko
 • Bígl hariér ( Beagle harrier ) – Francúzsko
 • Billy – Francúzsko
 • Bosniansky hrubosrstý durič barak ( Bosenski ostrodlakigonič barak ) – Bosna a Hecegovina
 • Briquet griffon vendéen – Francúzsko
 • Crnogorski planinski gonic – Montenegro
 • Čierno – trieslový mývalí pes ( Black and Tan Coonhound ) – USA
 • Dalmatínsky pes ( Dalmatinac ) – Juhoslávia
 • Drever – Švédsko
 • Dunker – Nórsko
 • Fínsky durič ( Suomenajokoira ) – Fínsko
 • Francúzsky bielo-čierny durič ( Francais blanc et noir ) – Francúzsko
 • Francúzsky bielo -oranžový durič ( Francais blanc et orange ) – Francúzsko
 • Francúzsky trojfarebný durič ( Francais tricolore ) – Francúzsko
 • Grécky durič ( Hellenikos ichnilatis) – Grécko
 • Haldenov durič ( Haldenstover ) – Nórsko
 • Hamiltonov durič ( Hamiltonstovare ) – Švédsko
 • Hannoverský farbiar ( Hannoverischer Schweisshund ) – Nemecko
 • Harrier – Anglicko
 • Hygenov durič ( Hygenhund ) – Nórsko
 • Chien de Saint Hubert – Belgicko
 • Istrijský hrubosrstý durič ( Istarski ostrodlaki gonič ) – Chorvátsko
 • Istrijský krátkosrstý durič ( Istarski kratkodlaki gonič ) – Chorvátsko
 • Jazvečíkovitý durič ( Alpenländische Dachsbrake ) – Rakúsko
 • Srbský durič ( Srbski gonič ) – Srbsko
 • Srbský trojfarebný durič ( Srbski trobojni gonič ) – Srbsko
 • Líščí pes ( Foxhound ) – Anglicko
 • Malý Gaskonsko- saintongeoiský durič ( Petit Gascogne Saintongeois) – Francúzsko
 • Malý hrubosrtý modrý gaskónsky durič ( Petit griffon blue de Gascogne ) – Francúzsko
 • Malý hrubosrstý vendéesky baset ( Petit Basset Griffon Vendéen ) – Francúzsko
 • Malý modrý gaskonský durič ( Petit bleu de Gascogne ) – Francúzsko
 • Malý vendéesky grifon ( Briquet griffon Vendéen ) – Francúzsko
 • Nemecký durič ( Deutsche Bracke ) – Nemecko
 • Nivernaisský grifón ( Griffon Nivernais ) – Francúzsko
 • Poľský durič ( Ogar Polski ) – Poľsko
 • Plavý bretónsky baset ( Basset fauve de Bretagne ) – Francúzsko
 • Plavý bretónsky durič ( Griffon fauve de Bretagne ) – Francúzsko
 • Poitevin – Francúzsko
 • Porcelaine – Francúzsko
 • Posávsky durič ( Posavski gonič ) – Chorvátsko
 • Rakúsky krátkosrstý durič ( Osterreichischer glatthaarige Bracke ) – Rakúsko
 • Ródezsky ridgeback ( Rhodesian Ridgeback ) – Južná Afrika
 • Sedmohradský durič ( Erdelyi kopó ) – Maďarsko
 • Schillerov durič ( Schillerstovare ) – Švédsko
 • Slovenský kopov – Slovensko
 • Smalandský durič ( Smalandsstovare ) – Švédsko
 • Švajčiarsky nízkonnohý durič ( Schweizer Niederlaufhund ) – Švajčiarsko
 • Taliansky segugio hrubosrstý ( Segugio Italiano a pelo forte ) – Taliansko
 • Taliansky segugio krátkosrstý ( Segugio Italiano a pelo raso ) – Taliankso
 • Tirolský durič ( Tiroler Bracke ) – Rakúsko
 • Veľký anglo-francúzsky bielo- čierny durič ( Grand anglo-francais blanc et noir ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký anglo-francúzsky bielo- zlatý durič ( Grand anglo-francais blanc et orange ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký anglo-francúzsky trikolórový durič ( Grand anglo-francais tricolor ) – Anglicko/Francúzsko
 • Veľký hrubosrstý vendéesky baset ( Grand basset griffon Vendéen )- Francúzsko
 • Veľký hrubosrstý vendéesky durič ( Grand griffon Vendéen )- Francúzsko
 • Veľký modrý gaskónsky durič ( Grand bleu de gascone ) – Francúzsko
 • Vestfálsky jazvečíkovitý durič ( Westfälische Dachsbracke ) – Nemecko
 • Vydrár ( Otterhound ) – Anglicko

7.skupina FCI – Stavače

 • Anglický seter ( English setter ) – Anglicko
 • Bourbonský stavač ( Brageudu Bourbonnais ) – Francúzsko
 • Braque de Lariége- Francúzsko
 • Braque dÁuvergne – Francúzsko
 • Bretónsky dlhosrstý stavač ( Espagnuel breton )- Francúzsko
 • Burgosský perdigueiro ( Perdigueiro de Burgos ) – Španielsko
 • Český bradáč ( Česky fousek ) – Česká republika
 • Dánsky krátkosrstý stavač ( Gammel Dansk honsehund ) – Dánsko
 • Dlhosrstý modrý pikardský stavač ( Epagnuel bleu de picardie ) – Francúzsko
 • Epagnuel Pont Audumer – Francúzsko
 • Francúzsky dlhosrstý stavač ( Epagnuel Francais ) – Francúzsko
 • Francúzsky gaskonstý stavač ( Braque francais , type Gascone ) – Francúzsko
 • Francúzsky Pyrenejský stavač ( Brague Francais , type Pyrenées ) – Francúzsko
 • Griffon a poil dur Korthals – Francúzsko
 • Gordonov seter ( Gordon setter ) – Anglicko
 • Holandský hrubosrstý stavač ( Drentsche patrijshond ) – Holandsko
 • Írsky seter ( Irish setter ) – Írsko
 • Korthalsov hrubosrstý stavač ( Griffon dÁrret a poil dur ) – Francúzsko
 • Maďarský hrubosrstý stavač ( Drotsoru Magyar vizsla ) – Maďarsko
 • Maďarský krátkosrstý stavač ( Rovidszoru Magyar vizsla ) – Maďarsko
 • Munsterlandský stavač ( Munsterlander Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký dlhosrstý stavač ( Deutscher langhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký drôtosrstý stavač ( Deutscher drahhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký krátkosrstý stavač ( Deutscher kurzhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Nemecký ostrosrstý stavač ( Deutscher stichelhaariger Vorstehhund ) – Nemecko
 • Pikardský dlhosrstý stavač ( Epagnuel Picard ) – Francúzsko
 • Portugalský perdigueiro ( Perdigueiro portugues ) – Portugalsko
 • Pudelpointer – Nemecko
 • Saintgermainský stavač ( Braque Sant Germain ) – Francúzsko
 • Slovenský hrubosrstý stavač – Slovensko
 • Stabyhound – Holandsko
 • Pointer – Anglicko
 • Taliansky stavač ( Bracco Italiano ) – Taliansko
 • Spinone Italiano – Taliansko
 • Weimarský stavač ( Weimaraner ) – Nemecko

8.skupina FCI – Sliediče, retrievery a vodné psy

Ďalšia skupina poľovných psov, ktoré majú vynikajúci čuch, vrodený, spoľahlivý aport, radi hľadajú, majú radi vodu. Väčšinou majú dlhšiu srsť, stredne veľký telesný rámec, veľmi priateľskú povahu. Práve kvôli ich povahe našli všestranné využitie aj v iných odvetviach, ako služobné, záchranárske i spoločenské psy.

Sliediče:

– Americký kokeršpaniel ( American cocker ) – USA

  • Anglický špringelšpaniel ( English springer spaniel ) – Anglicko
  • Clumberský španiel ( Clumber spaniel ) – Anglicko
  • Field španiel ( field spaniel ) – Anglicko
  • Kokeršpaniel ( Cocker spaniel ) – Anglicko
  • Kooikerhondje – Holandsko
  • Nemecký prepeličiar (Deutscher Wachtelhund ) – Nemecko
  • Sussexský španiel ( Sussex spaniel ) – Anglicko
  • Waleský špringelšpaniel ( Welsh springer spaniel ) – Anglicko

Retrievery:

 • Chesapeake Bay retriever – USA
 • Kučeravosrstý retriever ( Curly – coated retriever )- Anglicko
 • Labradorský retriever ( Labrador retriever ) – Anglicko
 • Nova Scotia Duck Tolling retriever – Kanada
 • Plochosrstý retriever ( Flat -coated retriever ) – Anglicko
 • Zlatý retriever ( Golden retriever ) – Anglicko

Vodné psy:

 • Americký vodný španiel ( American Water spaniel ) – USA
 • Barbet – Francúzsko
 • Írsky vodný španiel ( Irish water spaniel ) – Írsko
 • Lagotto Romagnolo – Taliansko
 • Portugalský vodný pes ( Cao de aqua ) – Portugalsko
 • Španielsky vodný pes ( Perro de aqua Espaňol ) – Španielsko
 • Wetterhoun – Holandsko

9.skupina FCI – Spoločenské plemená

Psy menšieho vzrastu, s priateľskou povahou, pripravené robiť ľudom radosť.

 • Belgický grifón ( Griffon belge )- Belgicko
 • Bolonský psík ( Bolognese ) – Taliansko
 • Bostonský teriér ( Boston terrier ) – USA
 • Brabantík ( Petit brabancon ) – Belgicko
 • Bruselský grifón ( Griffon bruxellois ) – Belgicko
 • Coton de Tulear – Madagaskar
 • Čínsky chocholatý pes ( Chinese crested dog ) – Čína
 • Čivava ( Chihuahua ) – Mexiko
 • Francúzsky buldoček ( Bouledogue francais ) – Francúzsko
 • Gavalier kráľ karol ( Cavalier King Charles Spaniel ) – Anglicko
 • Havanský psík ( Bichon Havanais ) – Stredomorie
 • Japonský čin ( Chin ) – Japonsko
 • Kromfohrländer – Nemecko
 • Kučeravý bišónik ( Bichon á poil frise ) – Francúzsko /Belgicko
 • Levík ( Petit chien lion ) – Francúzsko
 • Lhasa Apso – Tibet/Anglicko
 • Maltézsky psík ( Maltése ) – Stredomorie / Taliansko
 • Mops ( Pug )- Čína
 • Motílik ( Papillon ) – Francúzsko/Belgicko
 • Pekinský palácový psík ( Pekinese ) – Čína/ Anglicko
 • Pudel (Caniche ) – Francúzsko
 • Ši-cu ( Shih Tzu ) – Tibet/Anglicko
 • Španiel král karol ( King Charles Spaniel ) – Anglicko
 • Tibetský španiel (Tibetan spaniel ) – Tibet /Anglicko
 • Tibetský teriér ( Tibetian terrier ) – Tibet / Anglicko

10.skupina FCI – Chrty

Chrty patria medzi najrýchlejšie psy na svete. Majú vysoké štíhle nohy, hlboký hrudník, úzku hlavu.

Povahou sú skôr introverti, voči cudzím skôr nedôverčivý. V minulosti sa používali na poľovačky, lovili zrakom. Dnes sa s chrtom môžete venovať najmä dostihom.

 • Afgánsky chrt ( Afgan hound ) – Afganistan
 • Anglický chrt ( Greyhound ) – Anglicko
 • Azavak ( Azawakh ) – Mali / Francúzsko
 • Írsky vlkodav ( Irish wolfhound ) – Írsko
 • Maďarský chrt ( Magyar agar ) – Maďarsko
 • Poľský chrt ( Chart polski ) – Poľsko
 • Perský chrt ( Saluki ) – Irán / Anglicko
 • Ruský chrt – Barzoj ( Russkaya psovaya borzaya ) – Rusko
 • Sloughi – Maroko
 • Škótsky jelení pes ( Deerhound ) – Anglicko
 • Španielsky chrt ( Galgo espaňol ) – Španielsko
 • Taliansky chrtík ( Piccolo levriero iataliano ) – Taliansko
 • Vipet ( Whippet ) – Anglicko

Predbežne uznané plemená

 • Australian stumpy tail cattle dog
 • Ciobanesc Romanecs Carpatin
 • Ciobanesc Romanesc Mioritic
 • Ciobanesc Romanesc de Bucovina
 • Cimarrón Urugayo
 • Dansk – Svensk Gardshund
 • Tornjak
 • Taiwan dog
 • Thai Bangkaew dog
 • Gónczy polski
 • Russkiy toy

 

 

 

Vystavovanie psa

Výstav sa môžu zúčastniť iba čistokrvné psy vedené v plemennej knihe vedenej pod organizáciou, ktorá povoľuje usporiadať danú výstavu. Ak sa chcete zúčastniť výstavy psov, musíte dodržať výstavný poriadok danej organizácie, prihlásiť psa do príslušnej triedy, zaplatiť výstavný poplatok, skontrolovať povinné očkovanie psa.

Pre chovateľov i chovateľské kluby je výstava psov jedinečnou príležitosťou propagovať dané plemeno. Pre chovateľov znamená porovnanie svojho jedinca s ostatnými prítomnými psami v daný deň výstavy. Treba si uvedomiť, že i keď je jeden pes v daný deň víťazom, nemusí to znamenať, že i na iných výstavách bude ten istý pes vždy na prvom mieste. Závisí to od viacerých faktorov ako napr. počet a kvalita porovnávaných psov v kruhu, kondícia psa, predvedenie psa a zvýraznenie jeho predností pomocou handlerovej šikovnosti.

Vystavovanie psa

Vystavovanie psa je viac ako len nasadenie vodidla a prevedenie psa dookola po výstavnom kruhu. Psovi viete predvedením pomôcť , ale i uškodiť. Perfektné predvedenie psa je takisto dôležité ako telesný výzor. Mnohokrát pes získava ocenenie vďaka šikovnému vystavovateľovi, ktorý pekne zakryl psové nedostatky a zvýraznil jeho prednosti. Nezabudnite na to, že rozhodca hodnotí stav psa, ktorý aktuálne vidí. Preto musíte dokonale poznať prednosti i nedostatky svojho jedinca. Ak s výstavami začínate a príliš si nedôverujete je lepšie ak poprosíte o predvedenie profi handlera. Pokiaľ sa chcete výstavám i chovateľskej činnosti venovať dlhodobo, potom je dobré ak zbierate skúsenosti a učíte sa i na vlastných chybách.

Príprava na výstavu

Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať veľmi jednoducho, za dokonalým predvedením psa je niekoľko mesiacov príprav. Váš pes musí byť plne socializovaný, poslušný, v dobrej výstavnej i fyzickej kondícii, úpravu srsti si tiež nesmiete nechať na poslednú chvíľu. Ideálne je ak so svojím psom pôjdete na prvú výstavu bez prihlásenia a sami uvidíte reakcie psa na iných psov, uzatvorený priestor, veľa ľudí a pod. Rozhodca posudzuje predovšetkým exteriér psa (súbor vonkajších fyziologických vlastností psa podľa platného medzinárodného štandardu) no nemenej dôležitou časťou je i povaha psa žiadaná pre dané plemeno ( štandard môže určovať žiadané, či menej žiadané črty – ako temperament, bojazlivosť, dôverčivosť, nedôverčivosť, ….) preto sledujte svojho jedinca ako sa správa spoločnosti iných ľudí a hlavne na výstave. Medzi psami vyberá jedinca, ktorý sa svojim výzorom čo najviac približuje k ideálnemu psovi podľa daného štandardu.

Výstavný postoj

Rozhodca posudzuje psa v postoji, ktorý je vyžadovaný pre dané plemeno. Chovateľ Vám rád túto informáciu poskytne. Výstavný postoj treba nacvičovať už od ranného veku. Prvé nácviky vedú k tomu, aby pes zostal stáť a postupne pridávame i úpravu nôh do dokonalého postoja. Nacvičujte doma pred zrkadlom, na rovnej, nešmykľavej ploche bez akejkoľvek nervozity. Jednu ruku umiestnite pod hrudník, čím zdvihnete prednú časť, potom prejdite rukou šiju a upravte správne držanie hlavy, druhou rukou upravte zadné nohy a chvost, nenaťahujte zadné nohy príliš dozadu aby Ste nezapríčinili ohnutie predných nôh a pokles chrbta. Postupne učíme psa, aby mu nevadil pritom dotyk najskôr Vašich a neskôr i cudzích rúk. Ak máte psa treba ho naučiť, aby dovolil siahnúť i na semenníky. Pokiaľ máte malé plemeno musíte ho naučiť stáť na stole bez toho, aby sa triasol a podsádzal nohy pod seba a nehrbil chrbát. Ideálne je ak viete psa motivovať do napnutého postoja s uvoľnením vodítkom, aby rozhodca vedel posúdiť i líniu krku.

Predvedenie v pohybe

Veľmi dôležitá časť predvádzania. Väčšinou sa predvádza v pokluse, ale rozhodca Vás môže požiadať i o predvedenie v kroku. Rozhodca chce vidieť bežať psa v kruhu – zboku, spredu i zozadu, k nemu alebo od neho. Vždy predvádzajte tak, aby bol pes vo vnútri kruhu bližšie k rozhodcovi. Pes nesmie ťahať na vodítku, nesmie vyskakovať, ani útočiť na psov pred ním, či za ním. Cieľom všetkých vystavovateľov je, aby pes zanechal dojem úplne voľného pohybu. Skúste aká dĺžka vodidla Vášmu psovi najlepšie vyhovuje ( kratšie vodidlo môže pomôcť posilniť činnosť pliec, ale u iného psa môže skrátiť krok ). Pohyb handlera musí byť v úplnej harmonizácii so psom, musí prispôsobiť dĺžku a rýchlosť behu k veľkosti a pohybu psa. V interiéri dajte pozor aby Ste psa viedli po nešmykľavom povrchu ( väčšinou koberci) a v exteriéri aby bol povrch bez priehlbín a vyvýšenín, prípadne pošpinený psími exkrementami. Dôležité je, aby pes bežal rovno, uvoľnene, nevyskakoval na psovoda. Posudzovateľ sleduje, techniku pohybu, pružnosť chrbta, šliach, vyrovnanosť pohybu, držanie hlavy a chvosta, uhlenie končatín, osvalenie,…

Zuby

Rozhodca kontroluje psovi zuby odhrnutím pyskov, aby videl záhryz a počet zubov. Pes pritom nesmie javiť známky agresie, či inak sa brániť pri manipulácii.

V deň výstavy

Vystavovateľ by mal byť vhodne obutý, oblečený a hlavne uvoľnený, aby svoj stres neprenášal na psa. Pred vstupom na výstavisko si pripravte prihlášku a veterinárny preukaz. Potom podľa mapky nájdite kanceláriu a vyzdvihnite si katalóg výstavy. Nájdete si svoj kruh a skontrolujte údaje o Vašom psovi. Pokiaľ je kruh ešte prázdny, zoberte psa a skúste ho predviesť, aby sa zoznámil s prostredím. Skontrolujte približné poradie Vášho psa , aby Ste vedeli kedy budete na rade. Nikdy nenechávajte psa bez dozoru. Pokiaľ nemáte klietku pre psa, tak si zabezpečte pomocníka, ktorý Vám pomôže v čase neprítomnosti dohľiadnúť na psa. Priebežne si kontrolujte poradie psov a v dostatočnom predstihu skúste ešte svojho psa vyvenčiť na vyhradenom mieste. Pred vstupom do kruhu ešte prebehnite kefou prípadne handričkou srsť psa, skontrolujte či máte číslo na mieste a úsmev na tvári 🙂 V kruhu potom rešpektujte pokyny rozhodcu, či vedúceho kruhu.

 

Úprava psa

Výborný vzhľad rozhoduje o úspechu psa vo výstavnom kruhu. Srsť je odrazom zdravotného stavu Vášho psa i jeho kondície a výživy. U dlhosrstých plemien je to otázka celoročnej námahy a úpravy srsti. Dbáme najmä na harmonickosť srsti, modelovanie tvaru tela v súlade s platným štandardom. Srsť sa upravuje v závislosti od plemena buď nožnicami, alebo trimovaním. Úpravu srsti si rozdeľte na viac etáp tak, aby v deň výstavy dorástla do potrebnej dĺžky a tvaru , tak ako je žiadúce pre dané plemeno.

U krátkosrstých plemien je príprava jednoduchšia, avšak ani tu nezabudnite psa pravidelne vyčesať, čím sa mu odstránia odumreté časti kože a srsti.

Okrem srsti, ktorá musí byť v bezchybnom stave, sa vyžadujú aj prirodzene čisté nohy, ostrihané pazúry, čisté oči, nos, zuby i uši. Existujú pravidlá určujúce rozsah dovolených zmien vzhľadu Vášho psa špeciálnym spôsobom úpravy, kozmetickými a chirurgickými zásahmi.

Tieto pravidlá musíte bezpodmienečne sledovať, pretože ich porušenie môže znamenať diskvalifikáciu a sklamanie. Chovateľský klub Vám poskytne podrobné informácie.

Ak ste začínajúci chovateľ bude lepšie ak Vám s úpravou srsti pomôže odborník ( groomer)

Rozhodcovia

Rozhodcovia psov majú naozaj ťažkú prácu a nepochybne snažia sa ju vykonávať čo najlepšie. Každý rozhodca musí absolvovať skúšky pre posúdenie exteriéru. Musia poznať dokonale štandard posudzovaného plemena ( farbu očí, srsti, tvar nosa, hlavy, stavba tela, chrup, hĺbka hrudníka…). Kritéria SKJ pre menovanie rozhodcu sú skutočne veľmi prísne. Rozhodnutie urobené rozhodcom ohľadne známky, titulu a umiestnenia je konečné a nespochybniteľné. Ak sa Vám posúdenie rozhodcu nepáči, snažte sa napriek tomu rešpektovať ho ako odborníka, brať to športovo a hlavne sa nenechajte odradiť. Protest je možné podať proti organizácii výstavy a postupu zadávania známky, titulu a umiestnenia. Protest musí byť podaný okamžite, písomne a spolu so zložením peňažnej istiny. Ak je protest neoprávnený, táto istina prepadne v prospech usporiadateľa výstavy. Protest by Ste mali podávať naozaj iba v krajných, či závažných prípadoch, Váš pes bude pre Vás predsa vždy dokonalý a najkrajší!

Hlavnou úlohou rozhodcu na výstave je posúdenie exteriéru psov, ide o kritické zhodnotenie jedinca ako celku v porovnaní so štandardom (ideálnym psom ). Základnou metódou pre posúdenie je hodnotenie zrakom a hmatom. Nevýhodou tohto posúdenia je subjektívnosť hodnotenia spojená s kvalifikáciou, skúsenosťami a citom rozhodcu. Posudzovateľ musí mať nielen teoretické vedomosti, ale aj prax, musí byť objektívny, nezaujatý, s dobrými vyjadrovacími schopnosťami a mať kladný vzťah k plemenu, ktoré posudzuje. Svoje posúdenie musí vedieť zdôvodniť správnymi argumentami.

Priebeh posudzovania

Rozhodovanie začína momentom keď psy vchádzajú do výstavného kruhu. Postupne sa zoznamuje s každým individuálne, zisťuje stav zubov, farbu očí, postavenie uší, výskyt oboch semenníkov,…Zhodnotí úroveň psov v kruhu a posúdi ich postupne v postoji i v pohybe. Počas posudzovania môže rozhodca psov premiestňovať ( porovnáva posledného psa s predchádzajúcimi ). Pri hodnotení a následne pri vypracovaní posudku je vhodné sa držať určitej schémy :

 • typičnosť pre dané plemeno
 • konštitúcia a jej zvláštnosti
 • celkový formát telesnej stavby
 • hlava : veľkosť, tvar , farba oka, pigmentácia nosa, pyskov, držanie a tvar uší, súlad jednotlivých častí medzi sebou, zuby -počet, skus,…
 • stavba trupu – krk, kohútik, chrbát, zadok, hrudník, brucho,slabiny
 • stavba končatín : uhlenie, tvar, osvalenie, …
 • spôsob a kvalita pohybu
 • srsť : druh, kvalita, farba,…

Výstavný kruh

Špeciálne miesto pre posudzovanie exteriéru psov. Kruh by mal mať rovný, nešmykľavý povrch, dostatočne veľký vzhľadom na predvádzané plemená ( s priemerom aspoň 10m ), ohraničený, aby sa zabránilo vstupu iných psov, či ľudí. Stôl pre rozhodcu sa umiestňuje spravidla do stredu kruhu ,alebo na kraj. Vedúci kruhu tam má nachystané všetky potrebné pomôcky pre bezchybný priebeh výstavy ( kartičky s titulmi, stužky, katalógové čísla, kokardy, diplomy, občerstvenie pre rozhodcu, rozhodcovský zošit, ….)

 

Organizácia výstav

Slovensko v zastúpeni SKJ ( Slovenská kynologická jednota ) je riadnym členom FCI ( Fédération Cynologique Internationale). Každý člen FCI, riadni aj asociovaní, musia usporiadať ročne aspoň jednu výstavu so zadávaním titulu CACIB.

Výstavy môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Podľa územných celkov na oblastné, národné, medzinárodné, európske, svetové.Na základe príslušného plemena môže ísť o výstavy klubové, špeciálne, loveckých psov, služobných plemien, či spoločenských plemien….

Usporiadateľ

Usporiadateľ musí mať schválený termín výstavy SKJ pokiaľ ide o národnú výstavu a FCI pokiaľ ide o medzinárodnú výstavu.

Potom poverí organizačný výbor , aby pripravil propozície výstavy, rozposlanie prihlášok, propagáciu danej výstavy, prípravu výstavného katalógu,…

Propozícia výstavy určuje podmienky účasti chovateľov na danej výstave. Spravidla obsahuje:

 • časový harmonogram výstavy
 • všeobecné ustanovenia
 • rozdelenie tried
 • tituly, ktoré sa budú zadávať a čakateľstvá
 • súťaže ( najkrajší pár psov, junior handling, dieťa a pes, chovateľská skupina,…..)
 • veterinárne podmienky
 • spôsob prihlásenia a uzávierky
 • spôsob platby a výška výstavných poplatkov
 • rozdelenie rozhodcov podľa skupín FCI
 • kontakt na usporiadateľa

Výstavný katalóg

Obsahuje zoznam prihlásených vystavovateľov a psov. Usporiadané sú podľa plemien do jednotlivých tried. Každý pes má pridelené svoje katalógové číslo, kruh v ktorom bude vystavený a rozhodcu, ktorý ho bude posudzovať. Zvyčajne tam býva mapka areálu pre lepšiu orientáciu a iné organizačné pokyny.

Rozhodca

Usporiadateľ pošle rozhodcovi pozvánku na posudzovanie psov na výstave. Rozhodca by mal byť písomne informovaný o plemenách a počte psov , ktoré bude posudzovať. V prípade, že daná výstava vyžaduje písomný posudok pre každého vystavovaného psa , môže rozhodca posúdiť za deň najviac 80 psov, ak ho nevyžaduje tak najviac 150 psov. Po dohode medzi usporiadateľom a rozhodcom môže byť tento počet znížený, alebo zvýšený. Taktiež sa dohodnú na odmene za posudzovanie a preplatení ostatným nákladov spojených s posudzovaním. Posudzovať a hodnotiť psov môžu iba rozhodcovia, ktorí sú svojimi národnými kynologickými organizáciami oprávnení posudzovať dané plemená. Je povinný tak robiť bez pomoci zvonka a zásahov kohokoľvek iného.

Sú povinní posudzovať striktne a výhradne v súlade s aktuálne platným štandardom plemena FCI.

Rozhodca posudzuje psy jednotlivo podľa platného štandardu, na základe svojich vedomostí, skúseností a citu.

Určí poradie prvých 4 najlepších jedincov v kruhu. Zadanie známky je povinnosťou rozhodcu a právom vystavovateľa. Zadanie titulu, ale nie je povinnosťou rozhodcu a ten ho udelí iba v prípade ak pes zodpovedá požiadavkám udelenia titulu.

Počas posudzovania nesmie rozhodca nazerať do katalógu výstavy, nesmie piť, fajčiť, používať mobilný telefón, nesmie prihlásiť alebo predvádzať psa na výstave, na ktorú je delegovaný ako

rozhodca,….

Posudzovanie psov je psychicky i fyzicky náročné a preto mu v kruhu pomáha vedúci kruhu. Jemu môže pomáhať asistent, alebo zapisovateľ. V prípade medzinárodnej výstavy by mal ovládať i cudzí jazyk.

Úlohou vedúceho kruhu je zabezpečiť bezproblémový priebeh posudzovania v danom kruhu. Volá jednotlivé čísla do kruhu podľa katalógu výstavy, pomáha so stužkami, posudkovými listami, diplomami, kontroluje neprítomnosť psov, ….

 Rozdelenie tried

 • trieda šteniat do 6 mesiacov

 • dorast 6-9 mesiacov

 • mladých 9-18 mesiacov

 • stredná 15- 24 mesiacov

 • otvorená od 15 mesiacov

 • pracovná od 15 mesiacov

 • šampiónov od 15 mesiacov

 • veteránov od 8 rokov

 • čestná od 15 mesiacov s titulom ICH , CH, NV

Pracovná trieda

Pri prihlasovaní psa do pracovnej triedy musí byť k prihláške priložená kópia

povinného certifikátu FCI, obsahujúca potvrdenie členskej krajiny, v ktorej má držiteľ

alebo majiteľ trvalý pobyt, že pes splnil skúšku a podrobnosti o tejto skúške.

Do pracovných tried môžu byť zaraďované iba plemená, ktoré sú v nomenklatúre

plemien FCI označené ako pracovné, s prihliadnutím na výnimky udelené niektorým

krajinám pre niektoré plemená.

Trieda šampiónov

Pri prihlasovaní psa do triedy šampiónov musí byť do dňa uzávierky prihlášok

potvrdený jeden z nasledujúcich titulov a kópia dokladu musí byť priložená k

prihláške:

 • Medzinárodný šampión FCI

 • Národný šampión (tento titul musí byť získaný v jednej členskej

  krajine FCI na základe aspoň 2 čakateľstiev).

 • Národný šampión krajiny, ktorá nie je členom FCI, môže byť uznaný.

Po vytlačení katalógu je zakázané presúvať psa z jednej triedy do druhej, pokiaľ

chybné zaradenie nevzniklo v dôsledku tlačovej chyby.

 Hodnotenia

 VÝBORNÁ ( V)môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu

plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú

povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca

plemenu dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti; jedinec ale musí v každom prípade

vykazovať typické znaky svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÁ (VD ) môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena,

dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov

môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť

zadaná iba kvalitnému psovi.

DOBRÁ ( D )sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, ak tieto

chyby nie sú zakryté.

DOSTATOČ musí byť zadaná psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale

nemá obecne prijímané charakteristické znaky alebo ktorého fyzická kondícia nie je

dostačujúca.

DISKVALIFIKÁCIA musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému

štandardom plemena; ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu alebo ktorý

je agresívny; má abnormalitu semenníkov; chybu chrupu alebo anomálnu čeľusť,

ktorý má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti alebo má zjavné známky albinizmu.

Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotnému

plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom,

ktoré majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu.

Psy, ktorým nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok, opustia kruh s

hodnotením:

NEPOSÚDENÝ. Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná

žiadna z vyššie uvedených známok. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza,

stále skáče na svojho vodiča alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť

krok a pohyb alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu,

anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj

vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ

sa pokúšal oklamať rozhodcu.

Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za

účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost).

Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v

posudku.

Štyrom najlepším psom v každej triede sa zadáva poradie, ak získali známku

minimálne “VEĽMI DOBRÝ”.

 Tituly

 Tituly nie sú nárokovateľné, dostáva ich iba jedinec výnimočných vlastností a proporcí so známkou VÝBORNÝ

CAJC ( čakateľstvo v triede mladých )

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čakateľstvo národného šampionátu) je národné ocenenie. Určenie, v ktorých triedach a ktorým psom môže byť toto čakateľstvo zadané, je v kompetencii národných kynologických organizácií. CAC podmieňuje priznanie národného titulu šampióna. , môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality, CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.

res. CAC – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

CACIB ( Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI –čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI) je udeľovaný iba na medzinárodných výstavách, môže byť udelený v týchto triedach : stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Udeľuje sa iba jedincovi výnimočnej kvality

res. CACIB – spravidla ho môže dostať druhý v poradí

Víťaz plemena (BOB – best of breed ),

Najlepší z opačného pohlavia ( BOS -best of ) ,

Víťaz skupiny junior (BIG – best in group Junior),

Víťaz výstavy junior ( BIS – best in show Junior ),

Víťaz skupiny ( BIG – Best in group ), Víťaz výstavy ( BIS – Best in show ),

Podľa typu výstav sa môžu tiež udeliť tituly: Víťaz oblastnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz klubovej výstavy, Svetový víťaz,….

 Šampionáty

 Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov

 • ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB

 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy

 • Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

 Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

 TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY sa udeľuje ak :

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 • ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ)

 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC

 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav

 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC

 Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

 • pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach

 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami

 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

 K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,

medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota)

TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV sa udeľuje:

 • pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 • V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 TITUL SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE sa udeľuje:

 • ak pes/suka získa 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach

 • čakateľstvá potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode

 • po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

 Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.

7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.

8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

 TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN sa udeľuje :

 • pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy

 • po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ

 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

 • 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

 Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ (Slovenská kynologická jednota )

 Pravidlá pre udelenie medzinárodných FCI šampionátov nájdete podrobne rozpísané v sekcii FCI:

Ide o tituly:

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÉHO Šampióna krásy (C.I.B.) pre plemená, KTORÉ PODLIEHAJÚ A KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL MEDZINÁRODNÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE (C.I.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– KUMULATÍVNY TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPIÓN (C.I.C.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A VÝKONU (C.I.B.P.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN AGILITY (C.I.AG.)

– TITUL FCI MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN OBEDIENCE (C.I.OB.)

Starostlivosť o šteniatka

Šteňatá sa rodia slepé, hluché, bez schopnosti termoregulácie a s obmedzenými pohybovými schopnosťami, preto je im treba po narodení venovať zvýšenú pozornosť.

Najkritickejšie obdobie pre šteňatá je 24 hod po pôrode, ale mimoriadne náročný je časový úsek prvých 14. dní od narodenia. Jedinú schopnosť orientácie im umožňuje čuch a hmat. Pohyblivosť šteniat sa o
bmedzuje len na dva druhy pohybov a to je pohyb kývavý a pohyb plazivý. Kývavým pohybom hľadajú matku ako zdroj výživy, tepla a istoty.

Pohyb plazivý je uskutočňovaný v prvých hodinách života do kruhu, šteňatá sa snažia o nájdenie matky, poprípade nájdenie ostatnej skupiny šteniat .Prvý deň po pôrode je pre šteňatá mimoriadne kritický. Je potrebné zabezpečiť, aby šteňatá pravidelne, minimálne každé 2-3 hodiny cicali mlieko. Je potrebné sledovať správanie matky, či pravidelne olizuje jazykom bruško a spodnú časť brucha spolu s ritným otvorom, čím zároveň napomáha šteňatám s trávením, kalením a zlepšuje štart dýchacej sústavy. V tejto činnosti pokračuje suka až do obdobia kedy nezačnú prijímať pevnú potravu.

Pokiaľ suka tieto činnosti nevykonáva alebo zanedbáva, je na chovateľovi aby ju nahradil. Po každom cicaní masíroval bruško vlhkou handričkou a očistil ritný otvor od výkalov. Veľmi potrebné je sledovať pravidelnosť cicania a každý deň sledovať váhu. Počas prvých 24 hodín šteniatka normálne strácajú až 10% hmotnosti, ale na druhý deň nadobúdajú opäť pôrodnú hmotnosť .

Na siedmy až desiaty deň by mali mať dvojnásobok pôrodnej hmotnosti . Pri slabších jedincoch je vhodné sledovať dobu cicania. Vo viacpočetných chovoch ich silnejšie jedince odtláčajú od prsníka a nie sú schopní zabezpečiť si sami potrebné množstvo mlieka pre správny rast. V takomto prípade musíme dokrmovať šteňa umelými náhradami mlieka podľa presne stanoveného návodu, alebo samostatne prikladať k cecku.

Zvýšenú pozornosť je treba venovať teplote prostredia, nesmie byť príliš vysoká, ale ani nízka. S používaním vyhrievacích podušiek tiež opatrne, aby sa šteniatka neprehriali. Ak majú šteniatka často hnačky so zelenými hrudkami, skúste upraviť teplotu prostredia. Za desať až štrnásť dní sa šteňatám otvárajú oči, ale ďalší týždeň trvá, kým sa im zaostrí zrak.

Ušné kanáliky sa otvárajú po trinástich až štrnástich dňoch. V prvom týždni svojho života šteňatá prakticky iba spia a cicajú. Zhruba v treťom týždni sa začínajú rozliezať. Čuchom si vyhradzujú miesta na kalenie, začínajú skúmať okolie. Od tretieho týždňa môžeme začať šteňatá prikrmovať . Vhodné je mleté hovädzie mäso so šťavou, prípadne granulky určené pre šteniatka namočené vo vývare. Treba im pravidelne strihať pazúriky aby nepoškriabali sučke brucho.

Podľa pokynu veterinára môžeme v 3 týždni šteniatka prvý krát odčerviť. Od piateho týždňa kŕmime 3x denne vlhčeným krmivom pre šteňatá a redukujeme príjem potravy sučke, aby sme jej znížili laktáciu. Postupne začíname rozširovať chovný priestor, zoznamujeme šteniatka s novým prostredím. Nemal by chýbať neustále prístup k miske s vodou a so suchým krmivom. Od šiesteho týždňa majú plne vyvinutý sluch, čuch, zrak, začínajú byť zvedavé, skúmať prostredie, je dobré poskytnúť im hračku.

Od 7.- 12. týždňa sa začínajú socializovať. Je to veľmi dôležité obdobie, kedy si šteňatá vytvárajú názory na vonkajší svet. Nedostatok socializácie sa môže prejaviť u dospelého psa bojazlivosťou a strachom. V šiestom až v ôsmom týždni vykonávame prvé očkovanie.

Odstav štenat

Odstav šteniat uskutočňujeme od 50 dňa v závislosti od každého plemena a jedinca. Do nového domova odchádzajú 2-3 krát odčervené, zaočkované, začípované, s kúpno predajnou zmluvou, väčšinou aj so svojou hračkou a balíkom granuliek pre začiatok. Pokiaľ chovateľ nemá ešte k dispozícii preukaz o pôvode každého šteniatka uvedie to v kúpnej zmluve a doručí ho novému majiteľovi dodatočne. Šteniatko pri odchode do nového domova musí byť zdravé, voňavé, bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. Ak chovateľ vie o nejakých vadách, ktoré by v budúcnosti mohli šteniatko vyradiť z chovu, mal by o tom kupujúceho informovať a zohľadniť tento fakt aj v cene. Záruku na uchovnenie šteniatka však od žiadneho chovateľa nečakajte. I kvalitný rodičia s výborným zdravým a výsledkami môžu mať potomka, ktorý neskôr nebude zaradený do chovu. Každý chovateľ však dúfa, že šteniatka budú úspešnejšie ako rodičia a budú sa snažiť udržať kontakt s novými majiteľmi.

Mená šteniatok

Meno vyberá chovateľ šteniatok. Malo by byť krátke, ľahko vysloviteľné, zrozumiteľné. Pri žiadosti o registráciu chovateľskej stanice ste určili či názov bude pred menom, alebo za menom šteniatok. Názov chovateľskej stanice je vlastne priezviskom pre vaše šteniatka. Mená šteniatok z vášho prvého vrhu budú začínať na písmeno A, postupuje sa podľa abecedy, ale písmená s diakrtkou, či komplikované písmená sa môžu vynechať. Ak sa novému majteľovi vybrané meno nepáči môže ho volať inak, ale v preukaze o pôvode psa a vo všetkých dokumentoch o psovi musíte uvádzať meno, ktoré dal chovateľ.

Dokumentácia

Prihláška na zápis šteniat

Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov šteniat, ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (Túto skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie). Etikety z čipov musia byť nalepené v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia,
V prípade ak klub vykonáva na základe svojho chovateľského poriadku kontrolu vrhu, je potrebné aby táto bola potvrdená kontrolórom vrhu. Poradca chovu potvrdzuje taktiež  členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%. V prípade ak je poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, potvrdenie o členstve v klube, prípadne kontrolu vrhu, potvrdzuje iný člen prezídia (výboru) príslušného chovateľského klubu. Prihlášku k zápisu šteniat, ktorej súčasťou musí byť „Pripúšťacie povolenie“ v dvoch rovnopisoch je potrebné zaslať na Plemennú knihu ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat.  Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá , ktoré boli odchované až do okamžiku podania žiadosti o zápis vrhu. Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy musí byť označený nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom  uvedené v preukaze o pôvode psa.V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat  starších ako 9 týždňov je potrebná žiadosť chovateľa s odporučením chovateľského klubu. V prípade záujmu o zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné len vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti chovateľa, odporučenia chovateľského klubu a konečného rozhodnutia Prezídia ÚKK.

Spolu s prihláškou k zápisu šteniat je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady:
1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“
2)  Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.
4) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
5) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a Chovateľský poriadok SKJ, prípadne môže byť riešený občiansko – právne. Majiteľ krycieho psa svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat po jeho psovi do plemennej knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný.

Pôrod

Dĺžka gravidity suky trvá priemerne 63 dní, ale môžu porodiť skôr, alebo neskôr.

Dĺžka gravidity je výrazne ovplyvňovaná počtom šteniat, termínom nakrytia, či opätovného prekrývania suky. Pri málopočetných vrhoch sa dĺžka gravidity predlžuje, pri 1-2 šteňatách môže trvať aj 70 dní. Pri väčšom počte šteniat a to najmä pri malých plemenách sa dĺžka gravidity skracuje a pôrod môže nastať už na 54.-56. deň. Pôrod do 54 dňa po nakrytí je potrat, tzv. abort. Narodené plody nebývajú životaschopné, nemajú vyvinutý sací reflex a často krát celé vrhy hynú.

Pôrod nie je chorobný stav, pokiaľ nenastanú komplikácie a prebieha fyziologicky, suka by sa mala s pôrodom vysporiadať sama iba s menšou pomocou chovateľa. Pri zlých fyziologických polohách, pri nadmerne veľkých šteňatách, hlavne pri malých plemenách (čivava), pri nadmerne veľkých hlavách (buldog a mops), treba vyhľadať veterinára a pôrod sa musí uskutočniť tzv. cisárskym rezom. Takmer 80% pôrodov prebieha prirodzeným spôsobom, okolo 15-20% pôrodov je tzv. asistovaných, to znamená že vyžadujú už spomínaný zákrok veterinára .

Pôrod suky závisí od plemena, veľkosti suky, veku suky, jej kondícii, type a pod.

 I keď fenka bude rodiť viac menej sama , pre istotu si nachystajte pomôcky:

-teplomer – približne 36 hodín pred pôrodom sa fene zníži teplota na 37 stupňov, teplotu merajte pravidelne v tú istú hodinu niekoľko dní pred termínom pôrodu

-nožničky a niť- v prípade potreby odstrihnite a podviažte pupočníkový pahýl, väčšinou si fena ošetrí sama štenatko, ale ak ide o prvorodičku, alebo ak vidíte, že jej treba pomôcť

dezinfekciu- septonex na pupočný pahýl

-nádobu na odkladanie plodových obalov – fenka má tendenciu zožrať plodové obaly, ale pri viacpočetnom vrhu jej nedovolte zožrať všetky obaly, mohlo by jej to príliš zaťažiť žalúdok a vyvolať zvracanie a hnačky

-vystlanú bedničku- v čase kým fenka rodí, už narodené štenatka môžete odložiť do inej bedničky s vyhrievaním, alebo teplou dekou

-vodu – počas pôrodu musí mať fenka k dispozíci vodu na pitie, v prípade potreby môžete do nej pridať med na zvýšenie energie pri pôrode

-telefónny kontakt na veterinára , ktorý má NON-STOP službu – v prípade komplikácii

– zošit – zapisujte váhu šteniat, sfarbenie, polohu pri pôrode, počet obalov musí sedieť s počtom šteniat,dobu pôrodu,…

Pôrod možno rozdeliť na 3 štádiá.

1. štádium – otváracie: dochádza k uvoľneniu krčka maternice a jeho úplnému otvoreniu, začínajú sa tiež objavovať sťahy maternice. Dochádza k sťahom rohov maternice a šteňatá sa so svojimi obalmi postupne posúvajú smerom ku krčku maternice. Týmto pohybom stimuluje suka krčok maternice a nastupuje jeho úplné otvorenie. Táto fáza trvá priemerne 6-12 hodín, v krajnom prípade dlhšie až 24 hodín. Toto štádium môže byť sprevádzané silnými bolesťami, a prichádza k výtoku plodových vôd. Slamovo sfarbená ľahko viskózna tekutina pripomína moč. Túto fázu môže menej skúsený chovateľ, vzhľadom k jej nie celkom špecifických príznakom prehliadnuť .

2. štádium – vytláčacie, vypudzovacie: dĺžka druhého štádia je úmerná počtu šteniat, čím viacej šteniat, tým dlhšie fáza trvá. Zriedkavejšie prekračuje dobu 6 hodín, no v niektorých prípadoch môže trvať až 12-24 hodín. V tejto fáze nastupuje úplné otvorenie krčku maternice a do procesu vypudenia sa zapája brušný lis suky. Keď prvé šteňa vstúpi do panvy, sťahy sú prudšie, dlhšie, častejšie. Suka reaguje kŕčovým vystieraním zadných končatín. V tejto fáze môže dôjsť k vyprázdneniu mechúra. Niekedy sa vytlačí celý plodový obal, tzv. animálny vak, inokedy bude prvé šteňa predtým, ako sa objaví vonku, pretlačené membránou vaku a môže prísť k výtoku ďalšej plodovej tekutiny. Sučka pretrhne zubami objavujúci sa vak a zubami vytiahne viditeľné membrány. Tieto membrány vytvárajú v ceste vrhu šmykľavý obal, uľahčujúci priechod šteniat. Prvé šteňa je väčšinou porodené do 10-40 minút po odtečení plodovej vody. Neskúsená sučka môže porodiť prvé šteňa až do štyroch hodín. Interval medzi nasledujúcimi štencami je veľmi rozmanitý, individuálne od suky, pohybuje sa však od 10 minút do 2 hodín. Ak ďalšie šteňa pri pretrvávajúcich kontrakciách nie je porodené do dvoch hodín, odporúča sa vyhľadať veterinára. Môže prísť ku skríženiu plodu v panve, alebo nasleduje šteňa s nefyziologickou polohou, ktoré nie je schopná suka vytlačiť, je nutné pristúpiť k operačnému zákroku. Šteňatá sa rodia v 60% väčšinou hlavičkou napred, ale ani zadná poloha 40% nepredstavuje zväčša problém. Suky po porodení šteňaťa olizuje svojím jazykom šteňa, čím mu pomáha naštartovať dýchanie, a zároveň ho čistí od plodových obalov. Pri suke prvorodičke, alebo sukách , ktoré nejavia o svoje potomstvo záujem, je na chovateľovi aby šteňa poutieral, osušil, prípadne pretrhol obal s membránami a oddelil pupočnú šnúru od placenty. Pri tomto zákroku je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože šteňa pri zlom prevedení môže vykrvácať. Odporúča sa podviazať pupočná šnúru s niťou alebo cvernou. Koniec pahýľu je potrebné vydezinfikovať, aby sa zabránilo infekcii ktorá môže veľmi rýchlo pri zlej opatere a podmienkach vzniknúť. Suka má tendenciu placentu a obaly zožrať. Obaly a placenta sú vhodným inhibítorom pre spustenie mlieka, no však pri väčšom počte vyvolávajú tráviace poruchy, ako je hnačka, zvracanie. Maximálny počet je 2-3 kusy

3. štádium – vylúčenie zvyškov membrán: V prípade viacerých šteniat je to komplexná fáza. Membrány placenty obvykle odchádzajú s každým šteňaťom zhruba po 15 minútach. Môžu sa z tela dostávať spolu s nasledujúcim šteňaťom. Tretie štádium sa môže prelínať s druhým a najčastejšie už prebieha počas neho. Dĺžka obvyklého trvania je od 2-8-36 hodín. K vypudeniu dochádza spravidla 5-15 minút po narodení šteňaťa. Keďže plody suky môžu byť vytláčané z obidvoch rohov maternice, môže sa stať, že naraz budú vytlačené aj dve placenty. Je to z dôvodu, že odlučovanie a vytláčanie plodových obalov u zvierat s viacerými plodmi sa deje medzi jednotlivými mláďatami. Počas celého pôrodu musí mať suka neustály prístup k vode. Pri ťažkých pôrodoch je dobre primiešať med, pre veľkú spotrebu energie, pretože by mohlo prísť k náhlej hypoglykémii. Po pôrode je vhodné odmerať a sledovať suke telesnú teplotu. Šteniatka je dobré odvážiť a údaje zapísať. Uľahčí nám to ďalšie sledovanie rastu a prírastkov. Po dôkladnom očistení a osušení treba šteňatá prikladať k prsníkom. Do dvoch hodín po narodení, najneskôr do 2,5 hod by sa mali prisať. Ak sa tak z nejakých príčin nestane, je nutné štence začať prikrmovať umelými náhradami psieho materského mlieka. Treba dať zvýšenú pozornosť na správny pomer a teplotu náhradného mlieka. Šteňatám mlieko nevstrekujeme, nechávame ich ocuciavať a kontrolujeme, aby otvor na dudlíku nebol priveľký. Pri nadmernom nasatí môže mlieko zabehnúť do pľúc a môže nastať smrť narodeného šteniatka. Pri zdravých šteniatkach by mal byť interval kŕmenia cca. každé 3 hodiny.

Posledným krokom po pôrode by mala byť sonografická kontrola maternice sučky. Odporúčaná doba je do 48 hod. po pôrode. Kontrola nám umožňuje posúdiť zvyšky placenty, prípadne vylúčenie zadržania plodu.

Puerpérium je obdobie, ktoré nastupuje po skončení tretej fázy pôrodu. Vytlačením posledného plodu a placenty končí pôrod a začína záverečná fáza jedného reprodukčného cyklu sučky nazývaná puerpérium. Pod týmto pojmom rozumieme obdobie, veľmi dôležité pre sučku, počas ktorého dochádza k veľmi významným zmenám v organizme sučky, ale hlavne k zmenám na pohlavnom a reprodukčnom aparáte. Dĺžka puerpéria je premenlivá v závislosti od daných chovateľských podmienok, od samotnej suky, jej kondičného a fyziologického stavu. Ohraničuje sa na dobu 4-6 týždňov, no viacej by trvať nemala. Toto obdobie zabezpečuje, aby sa po vyčerpávajúcom pôrode, organizmus a pohlavný aparát zmenený graviditou, pôrodom a nasledujúcou laktáciou zregeneroval a vrátil do pôvodného funkčného a anatomického stavu, ako bol pred graviditou. Organizmus je prebiehajúcimi zmenami oslabený, vyčerpaný a ľahko by mohol podľahnúť rôznym infekčným a orgánovým ochoreniam. Nemalý podiel na ochorení by mohla spôsobiť zlá starostlivosť po pôrode, nepriaznivé chovateľské prostredie, slabá výživa. Preto je dôležité venovať sučke po pôrode zvýšenú pozornosť a zabezpečiť jej optimálne podmienky výživy a ošetrovania. Všetky tieto faktory pri správnom a dôslednom prevedení zabezpečia, aby puerpérium prebehlo fyziologicky a zároveň bola suka chránená pred popôrodnými komplikáciami a ochoreniami.

 

Gravidita

Pokiaľ krytie prebehlo v poriadku, bez akýchkoľvek viditeľných komplikácii a problémov, je pre chovateľa veľmi dôležité zistiť, či dopadlo úspešne.

Veterinárna medicína ešte zatiaľ nemá vhodný test, ktorý by dokázal presne určiť už v rannej gravidite hormón vylučovaný placentou.

 Diagnostika gravidity

Subjektívne metódy: samotný majiteľ môže posúdiť zmenu správania suky ku ktorým patrí napríklad najčastejšie ospalosť sučky, sučka je pohodlnejšia, na prvý pohľad lenivejšia a menej ochotná pracovať, môžu byť prvými indikátormi sprevádzanými graviditu. Ďalšou zmenou v správaní môže byť zvýšená agresivita. Pokojné suky sa stávajú často krát nervóznejšími, pokojné povahy naopak ostrejšími. V tomto období je nutné sučke venovať zvýšenú pozornosť a pristupovať ku každému jedincovi individuálne a s veľkou dávkou pochopenia. Zmeny sa môžu prejaviť aj v chuti do jedla, suka môže byť viac žravá a postupom gravidity sa apetít zvyšuje. Snaží sa zhromažďovať dostatok živín, ktoré bude potrebovať k rozvoju potomstva. Naopak príznakom môže byť aj nechuť do jedla. Tento fenomén sa prejavuje najčastejšie u prvorodičiek, alebo naopak u starších súk. Nechutenstvo môže trvať niekoľko dní, v menej častých prípadoch aj niekoľko týždňov, v závislosti však od štádia gravidity sa vytráca. Všetky tieto zmeny môžu byť príznakom gravidity, ale naopak môžu upozorňovať aj na zmenený stav v súvislosti s nejakou chorobou alebo poruchou, prípadne môže ísť o falošnú graviditu. Z toho vyplýva, že táto metóda je žiaľ nepresná a niekedy i skúsený chovateľ sa môže zmýliť.

Objektívne metódy:

Abdominálna palpácia: vyšetrenie brušnej dutiny, ktoré môžeme zistiť prehmataním brucha. Maternica gravidnej sučky sa nám javí najskôr ako tvrdé gulôčky – plody, ktoré sa neskôr zväčšujú na veľkosť zhruba golfovej loptičky, potom sa celý roh maternice úmerne zväčšuje a stáva sa len ťažko hmatateľným.

Röntgenologické vyšetrenie: vyšetrenie gravidity touto metódou je možné od 45.dňa gravidity. Výhodou je vysoká presnosť, zistené počty šteniat sa vysokým percentom zhodujú s počtom narodených šteniat.

Ultrasonografické vyšetrenie: Je to v súčasnosti najčastejšie používaná metóda, u chovateľov veľmi obľúbená. Je ňou možné zistiť celkom presne počet šteniat, aj keď nie vždy sa to podarí. Pri väčšom počte šteniat sa prekrývajú a je len ťažko určiť presný počet. Toto vyšetrenie je možné zrealizovať už od 30.-35. dňa gravidity.

Vyšetrenie krvi : Od 20. dňa kotnosti sučky sa má v krvi zvýšiť počet bielych krviniek a znížiť počet červených krviniek. Pri tomto vyšetrení je nutné spraviť rovnaké vyšetrenie ešte pred pripúšťaním suky, aby sme vedeli zistené hodnoty porovnať

Stanovenie koncentrácie sérového relaxínu: koncentrácia relaxínu sa u gravidných súk zvyšuje od 20.-30. dňa gravidity a vrchol dosahuje v strede gravidity. Relaxín je hormón produkovaný placentou matky a možno ho označiť ako hormón sprevádzajúci graviditu .

Kŕmenie počas gravidity

Veľmi dôležitú úlohu zohráva v čase gravidity u suky zloženie krmiva, intenzita kŕmenia a kŕmna dávka. Len so správnou výživou dokážeme zabezpečiť správny vývin a rast plodu a zabezpečiť gravidnej suke dostatok živín i na vlastnú existenciu. V prvej polovici gravidity kŕmnu dávku nemeníme, prípadne len mierne zvýšime. V druhej polovici by sme už mohli vedieť i početnosť vrhu a podľa toho dávku zvýšiť. Sučky, u ktorých očakávame viacpočetný vrh, alebo jedince s nízkou hmotnosťou, kŕmime ad libitum. Niektoré suky v treťom až štvrtom týždni môžu prejavovať zvýšenú nechuť do jedla. Zredukujú denný príjem krmiva v niektorých prípadoch aj o 30-80 %, prípadne niekoľko dní prijímajú len čistú vodu. Ako možný dôvod by mohla byť implantácia embryí, ktorá začína v prvých 2/3 gravidity. Prvé týždne podávame krmivo pre dospelé psy mimo reprodukčného cyklu, potom prechádzame na krmivo určené pre rast a reprodukciu. Pri výbere krmiva je treba rešpektovať zvýšenú potrebu živín, hlavne v pokročilom období gravidity. Potreba bielkovín sa v pokročilej gravidite zvyšuje o 35-70%, preto treba vyberať krmivá, ktoré majú vysokú koncentráciu kvalitných bielkovín. Veľmi dôležitým faktorom je aj zvýšenie koncentrácie tukov v krmive pre zlepšenie stráviteľnosti a prívod energie. Krmivo bez sacharidov má za následok stratu hmotnosti, zníženie príjmu krmiva, pôrodnej hmotnosti šteniat a schopnosti prežitia novonarodených šteniat . Čo sa týka potreby glukózy, u súk sa prejavuje až v posledných týždňoch až dňoch gravidity. Ďalším dôležitým faktorom je dostatočné zabezpečenie potreby Ca a P. V poslednom týždni gravidity netreba zabudnúť na potrebu železa. Fe sa odbúrava a ukladá v pečeni plodov, a je odbúravané z tela suky pre kolostrum.

 Pred pôrodom

 V posledných týždňoch kotnosti suka začína prípravu pôrodu. Okrem zväčšovania mliečnej žľazy a ceckov sa jej zväčšuje vulva a prepadávajú sa jej brušné steny nad slabinou. Suka začína častejšie piť, viacej sa vyprázdňuje. Keď leží na boku je možné pozorovať, alebo nahmatať pohyby šteniat cez brušnú stenu, ktoré sa s blížiacim pôrodom zosilňujú. Úplne individuálne sa objavujú prvé kvapky mlieka. U niektorých súk je to 14 dní pred pôrodom u iných 3-5 dní , niektoré suky spúšťajú mlieko až tesne pred,alebo po pôrode. Suka začína vyhľadávať tiché a kľudné miesta, prehliada si búdu alebo potenciálne miesto pôrodu. Posledné príznaky fázy príprave k pôrodu sú prvé slabé bolesti, ktoré postupne zosilňujú, suka sa stále viacej otáča k bruchu, masíruje si ho, vyhryzuje si chlpy, poprípade si obhrýza labky, nervózne si vstáva a zase líha, hrabe prednými končatinami, často močí a zrýchlene dýcha. Príprava k pôrodu môže byť rôzne dlhá, v závislosti od plemena, veku a počtu vrhov. Najčastejšie však príprava k pôrodu trvá okolo 1-3 hodín, u niektorých súk až do 12 hodín.

Pôrodna bedňa

V druhej polovici gravidity by ste mali pripraviť pre fenku pôrodnú bedňu, aby si stihla na ňu zvyknúť. Pôrodnú bedňu si môžete sami vyrobiť, alebo sú už rôzne modely dostupné na trhu. Najviac používané sú drevenné bedňe i keď z hygienických dôvodov sa viac odporúčajú plasty. Veľkosť treba prispôsobiť plemenu psa. Po okrajoch bedni by mali byť hranole, alebo zábrany proti zaľahnutiu šteniat. Vchod do bedni s nadstaviteľnou výškou dverí, tak , aby šteniatka samovoľne neušli, ale fenka mohla v prípade potreby odísť.

Krytie feny

Zdravý, vyrovnaný, úspešný vrh je snom každého chovateľa.

Ešte predtým než sa z vás stanú chovatelia a rozhodnete sa, že vaša fenka by mohla mať šteniatka zaregistrujte si názov chovateľskej stanice v registri FCI. Skontrolujte si na stránke FCI či názov pre ktorý ste sa rozhodli už nie je zaregistrovaný : http://www.fci.be/affixes.aspx

Vyplňte žiadosť o registráciu chovateľskej stanice, ktorú nájdete na stránkach klubu, alebo TU. Názov chovateľskej stanice môže vlastniť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR. Jedna osoba môže mať zaregistrovaný iba jeden názov chovateľskej stanice, je pridelený doživotne a vzťahujú sa naň dedičské práva. Názov schvaľuje FCI a preto trvá vybavenie niekedy aj 12 týždňov. Ak ste majiteľom chovného psa nemusíte mať registrovanú chovateľskú stanicu.

Vaša fenka musí spĺňať podmienky pre uchovnenie podľa smerníc klubu, ktorý dané plemeno zastrešuje. Musí byť vo výbornej kondícii, riadne očkovaná, pravidelne odčervovaná.

Krycí pes

Výber vhodného krycieho psa je základným predpokladom pre kvalitné potomstvo.

Poradca chovu má veľmi dôležitú funkciu v chovateľskom klube, mal by ovládať genetické zákonitosti a dokonale musí poznať štandard plemena. Pri hľadaní vhodného krycieho psa berie do úvahy mnoho faktorov:

 • hodnotenie kvality psa i suky musí byť objektívne, zohľadňujú sa nedostatky oboch jedincov. Neodporúča sa páriť opačne hraničné znaky, napr. ak má fena limitujúcu minimálnu výšku v kohútiku, neodporúča sa kryť psom ktorý má hornú hranicu výšky, ale psom ktorý má optimálnu, strednú výšku. Nesmú mať spoločné chyby, ale mali by sa navzájom dopĺňať. Naopak čím viac spoločných „žiadaných“ znakov majú tým lepšie.
 • berie sa do úvahy tiež kvalita potomstva krycieho psa, čím kvalitnejšie potomstvo tým lepšie. Tiež treba sledovať súrodencov krycieho psa, z hľadiska prenosu dedičných chorôb. Týka sa to najmä vylučujúcich chýb, krycí pes potom môže byť nositeľom danej „nechcenej“ vlohy.
 • ak by ste chceli páriť psom , ktorý je v úzkom príbuzenskom vzťahu k vašej fene, treba skutočne zvážiť i možné riziká vzniku inbreedingovej depresii, poradiť sa s odborníkom na genetiku, brať ohľad na vývoj daného plemena, či je takéto párenie nevýhnutné vzhľadom napr. na malopočetnosť plemena,…
 • samozrejme krycí pes musí byť uchovnený s razítkom chovný pes v rodokmeni.
 • voľnosť pri výbere krycieho psa závisí od typu chovu, ktorý má daný klub vo svojich smerniciach- riadený, voľný,…ak je výber krycieho psa na vašom rozhodnutí, skúste sa predsa len poradiť s poradcom chovu, či skúseným dlhoročným chovateľom daného plemena

 

Zmluva o pripustení

Ak ste si vybrali krycieho psa vhodného pre vašu fenku, mali by ste kontaktovať majiteľa chovného psa a dohodnúť sa na podmienkach krytia. V zásade platí, že fena cestuje za psom. Pes by mal byť teda v domácom prostredí, aby nebol rušený novým priestorom. Ak z nejakého dôvodu nemôže vycestovať fena za psom, ale musí prísť pes za fenou, skúste najskôr fenu schovať a dať psovi čas , aby sa zoznámil s novým prostredím. Cenu za krytie navrhuje majiteľ chovného psa, vzhľadom na jeho dosiahnuté úspechy, počet krytí, kvalitu potomstva,…V prípade dohody sa môže cena rozdeliť na dve časti- prvá časť pri samotnom krytí a druhá časť po narodení šteniatok. V zmluve je potrebné dojednať prípadné opakované krytie ak by fena nezabrezla.

Pripúšťacie povolenie

Ak ste sa dohodli s majiteľom krycieho psa potrebujete ešte pripúšťacie povolenie od príslušného chovateľského klubu. Je platné po dobu jedného roka a odporúča sa aby ste oň žiadali s dostatočným časovým predstihom, nie až keď sa vám začne fenka hárať. Pripustenie fenky bez pripúšťacieho povolenia je porušenie smernice klubu i zápisného poriadku UKK. V prípade zahraničného krytia sa odporúča aby si chovateľ na mieste, hneď po nakrytí sučky,  zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu použitého psa,  jeho výstavných výsledkov a zdravotných vyšetrení platných počas celého života jedinca. Je dobré, ak majiteľ chovnej suky uvažuje aj s alternatívnym krycím psom v prípade, že sa ukáže nevhodnosť prvého krycieho psa na suku, pes uhynie, alebo nie je možné zabezpečiť v plánovanom čase z rôznych dôvodov krytie s týmto psom. Do krycieho povolenia si môžete navrhnúť až troch krycích psov. Pri samotnom krytí vám musí majiteľ krycieho psa podpísať krycie povolenie .

Vhodný termín krytia

Na určenie vhodného termínu pre krytie feny sa používajú rôzne metódy:

 • krytie na základe zmien farby výtoku: zmena farby z červenej na ružovú, alebo svetlú červenú. Nevýhodou je, že u niektorých súk má výtok takmer rovnakú farbu počas celej doby hárania
 • krytie na základe ochoty suky páriť sa, vhodný termín by mal byť 2-4 dni po prvom prejave ochoty páriť sa. Fena sama vyhľadáva psa, otáča sa k nemu zadkom, dáva chvost na stranu a stuhne v postoji. Nevýhodou je, že niektoré feny sú bojazlivé a odmietajú psa počas celého hárania a iné sú ochotné páriť sa skoro počas celej doby.
 • krytie na základe dňa hárania, odporúča sa 10-14 deň, nevýhodou je variabilita, u niektorých súk je 10 deň skoro a u iných neskoro
 • vaginálna cytológia, princíp tejto metódy spočíva v reakcii sliznice pošvy na hormón – estrogén, ktorý je v maximálnej miere vylučovaný najmä v prvej časti hárania. Nevýhodou je, že nevieme presne určiť dobu ovulácie
 • stanovenie hladiny progesterónu v krvi, vysoké % úspešnosti, vhodné najmä ak chcete kryť v zahraničí, prípadne inseminovať ( inseminácia je povolená iba v ojedinelých prípadoch a ak sa jedinci predtým rozmnožovali prirodzeným spôsobom). Nie je potrebné prekrývanie feny. Metóda je rýchla i cenovo dostupná. Fenke sa odoberie krv,pošle sa do laboratória na rozbor a podľa hladiny progesterónu v krvi sa určí vhodný termín krytia.

 

Hladina progesteronu Fáza pohlavného cyklu Doporučený termín krytia
Pod 2 ng/ml proestrus Opakovať odber o 4 dni
2-3 ng/ml LH peak Opakovať odber, alebo krytie za 3-4 dni
3,1 – 4,5 ng/ml Deň po LH peaku Kryť za 2-3 dni
4,6 – 8 ng/ml Obdobie po ovulácii Kryť za 1-2 dni
8,1- 16 ng/ml Ukončenie fer. obdobia Ihneď kryť

 

Priebeh krytia

Nechajte fenke i psovi čas na zoznámenie sa. Fena sama určí čas keď dovolí , aby pes na ňu skočil.

Pes chytí fenu za bedrá, vyskočí a snaží sa zasunúť penis do vagíny. Pokiaľ sa fena začne trepať, skúste ju ukľudniť, prípadne pridržať. V prvej fáze zasunutia pes vylučuje sekrét z prostaty, ktorý ešte neobsahuje spermie. Po chvíli kopulačných pohybov prichádza k zviazaniu psa a feny a dochádza k ejakulácii s obsahom spermiíí. Zviazanie môže trvať 5 minút až do hodiny, nemá vplyv na počet šteniat. Bežne bývajú zviazaný 20 minút. Počas zviazania sa pes i fena otočia k sebe zadkami a udržujú sa v tejto pozícii. Ak je fena nekľudná treba ju pridržať a upokojjiť, aby psovi neublížila prudkými pohybmi. Po rozviazaní sa pes i fena oblizuje. Odporúča sa fenu priviazať na vodítko, prípadne ju dať na kľudné miesto. Ak sa fena vymočí neznamená to, že krytie je neúspešné. Prvé spermie sa dostávajú do vajcovodu do 15 minút po zviazaní. Celkovo ich je okolo 500 miliónov. Spermie musia najskôr dozrieť, aby sa mohli dostať do vajíčka, tento proces môže trvať 6-10 hodín. Vajíčko tiež ešte nemusí byť pripravené pre oplodnenie. Spermie dokážu počkať na vajíčko 4-6 dní. Preto termín krytia a termín oplodnenia nemusí byť v ten istý deň.

 

 

 

 

 

 

 

Pohlavný cyklus feny

Pohlavná dospelosť feny sa prejavuje vonkajšími aj vnútornými zmenami, ktoré sa súhrnne nazývajú ruja. Tieto zmeny sú podmienené zložitým mechanizmom pôsobenia hormónov hypofýzy, hypotalama a samičích vaječníkov. Priemerný vek feny pri dosiahnutí pohlavnej dospelosti je 8-12 mesiacov. Menšie plemená dospievajú o čosi skôr a väčšie o niečo neskôr. Fena je diestrická, to znamená, že má 2 ovulačné cykly ročne. Cyklus môže byť niekedy skrátený natoľko, že suka má ruju trikrát do roka. Predĺženie cyklu a ruje len jedenkrát za rok je menej časté a býva spojené s problémami s oplodnením.

Cyklus ruje má 4 fázy : proestrus, estrus, diestrus, anestrus.

HÁRANIE

Pod pojmom háranie sú zahrnuté dve fázy pohlavného cyklu – proestrus a estrus.

1 fáza. –Proestrus -. Dozrievanie – za začiatok sa považuje deň objavenia prvého krvavého výtoku z vulvy. Trvá do 9 dní a dochádza k príprave pohlavných ciest. Proestrus je charakterizovaný radom fyziologických procesov, súvisiacich so stimuláciou ovárií s FSH, ktorá navodí rast a dozrievanie Graafových folikulov. Rastúce folikuly produkujú väčšie množstvo estrogénov, a ten zapríčiňuje zvýšený prívod krvi k pohlavným orgánom. Objavuje sa ľahké zdurenie vulvy, sliznica postupne zružovie a stáva sa prekrvenou, fena má krvavý výtok. Najintenzívnejší výtok je okolo 3-5 dňa hárania. Fena častejšie močí a oblizuje si vulvu. Celá maternica sa stáva vnímavá na mechanické dráždenie a typický je aj zvýšený pohlavný pud . Fena vylučuje feromóny, začína byť atraktívna pre psy, často býva nervózna, neposlušná a sama vyhľadáva psov. V tejto fáze však ešte krytie odmieta.

2. fáza – Estrus – Ruja – trvá 5-9 dní/opt. (9-14 dní od začiatku hárania).Pohlavné

cesty sú pripravené na oplodnenie a dochádza k uvoľneniu vajíčka. Nastáva hormonálna zmena, produkcia estrogénu sa postupne znižuje a dominanciu preberá progesterón, začína sa tzv. ovulácia. Zmena nastáva i v sexuálnom chovaní feny, ktorá sa stáva ochotnou k páreniu. V tomto období sa mení aj charakter výtoku, ktorý výrazne slabne je hlienovitý a špinavo ružový. Ovulácia nastáva približne 2-3 dni po zmene výtoku. Vplyvom zvýšeného tlaku praskne stena folikulu a dochádza k uvoľneniu vajíčok. Obvykle ovuluje 4-6 folikulov, pričom v každom môžu byť až 3 vajíčka, preto počet folikulov na vaječníku nemusí zodpovedať počtu vajíčok a následne počtu šteniat, ovulácia u suky je dlhšie trvajúci proces, môže trvať niekoľko hodín pri strese i niekoľko dní, najčastejší interval je 12-72 hodín Obvykle k ovulácii dochádza 1 – 3 dni po prejavení prvého záujmu feny o psa. Zovulované vajíčka sú ešte nezrelé teda nie sú oplodnenia schopné. K ich dozrievaniu (druhému meiotickému deleniu) dochádza až v ampule vajcovodu do 24-96 hodín po ovulácii. Po dozretí ešte približne 48 hodín zotrvávajú vo vajcovode, kde buď dochádza k ich oplodneniu alebo degenerujú, sú rozložené a vstrebú sa. Vajcovody sú teda miestom kde dochádza k stretu vajíčok so spermiami a teda aj samotnému oplodneniu

3.fáza – Metestrus – Zahniezďovanie –Počas tejto fázy postupne doznievajú prejavy ruje, a trvá v priemere 50 – 60 dní u gravidných súk a 60 – 90 dní u nezabreznutých. Môžeme ju rozdeliť na dve možné varianty ďalšieho vývoja:

a)Po oplodnení vzniká gravidita, pri ktorej žlté teliesko pretrváva a oplodnené vajíčka sa uchytávajú na sliznici maternice.

b) Pri neoplodnení nastáva diestrus, behom ktorého dochádza ku vstrebaniu žltého telieska, sliznica maternice sa ukľudňuje a ruja prechádza do obdobia celkového kľudu nazývaného anestrus. U feny sa môže vplyvom hormónov prejaviť falošná gravidita.

 4.fáza – Anestrus – Fáza pokoja – 120-150 dní. Kedy pohlavný systém dokončí zmeny sliznice

maternice. Znižujú sa účinky pohlavných hormónov, preto sa táto fáza označuje ako kľudová fáza pohlavného cyklu.

 Celková dĺžka vonkajších príznakov hárania sa u väčšiny súk pohybuje medzi 14 – 21

dňami, pričom krajné fyziologické rozpätie môže byť 7 – 30 dni.

Preukaz o pôvode psa

Preukaz o pôvode psa

Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého  jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.
Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.
Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách predkov,  kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia.
Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia  a náhrady spôsobenej škody.
Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorý môžu vyznačiť chovnú spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca) Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť.
Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia.
Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode

Plemenná kniha ÚKK môže vydať opis alebo duplikát preukazu o pôvode len na jedincov na ktorých vydala originál (môže vydať aj na jedincov, ktorým bol originál vydaný Plemennou knihou SKJ do 31.12. 2012)
Opis preukazu pôvodu sa vydáva v prípade keď dôjde k poškodeniu, alebo znehodnoteniu originálu preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko plemennej knihy poškodený alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.
Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený, prípadne pes, ktorému preukaz pôvodu patril bol odobratý do útulku, odchytený, alebo zabavený políciou. Zahraničný majiteľ žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa alebo prostredníctvom svojej strešnej organizácie. V prípade, že pes mal riadne vydaný exportný preukaz o pôvode psa môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ evidovaný v plemennej  knihe ako majiteľ daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive na ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát preukazu o pôvode psa sa vydáva po zverejnení žiadosti na webovej stránke ÚKK po uplynutí 30 kalendárnych dní ak Plemennej knihe UKK nebudú doručené námietky. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke. Po vydaní opisu a duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode  stáva neplatným.

Exportný preukaz o pôvode psa – vývoz psa do zahraničia

Exportný preukaz pôvodu psa, ktorý spĺňa všetky náležitosti preukazu o pôvode psa, je určený pre jedincov na vývoz do zahraničia a zároveň je k nemu vystavený súhlas na vývoz.
O vystavenie exportného preukazu o pôvode môže požiadať chovateľ, alebo majiteľ konkrétneho jedinca.
Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvode psa sú:
1. Doloženie originálu preukazu o pôvode psa,  so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na jeho zadnej strane
2. Vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa
3. Pri vystavení exportného preukazu pôvodu  uvedeného priamo v prihláške vrhu, nebude účtovaný poplatok 7,- Eur za domáci preukaz pôvodu. V prípade, že uvedený jedinec nebude vyvezený, bude mu na žiadosť chovateľa vystavený domáci preukaz pôvodu za poplatok 7,- Eur.
Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup a predaj alebo vývoz psov prostredníctvom  obchodných organizácií je neprípustný.
Exportný preukaz o pôvode psa sa odovzdáva resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo ako predchádzajúci majiteľ

   Import – dovoz psa zo zahraničia

Jedinec dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo v prípade sučky aj pri zapožičaní na vrh,  musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
Majiteľ jedinca
dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné:
1) originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou FCI, alebo zmluvným partnerom FCI,  kde je nevyhnutné aby bolo uvedené aj jeho meno a priezvisko s adresou
2) potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla čipu dovezeného jedinca. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.  Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko.
Ak pes nie je ani tetovaný, ani začipovaný musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy DNA na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.
Preukaz o pôvode, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

Zápis do registra

Register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince  zapísané do registra sú výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej knihe.

Do registra sa zapisujú:
          plemená alebo rázy neuznané FCI a to i vtedy ak nemajú kompletné tri generácie pôvodu na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince uznaných plemien FCI ak boli importované z nečlenských organizácií FCI a to na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI na základe žiadosti majiteľa
          jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných jedincov sa do registra môžu zapísať na základe žiadosti majiteľa, doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje a na základe platných podmienok predpísaných FCI, alebo SKJ pre tento úkon. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

Šteňatám narodeným v registri sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení.

Ako sa stať rozhodcom

Poriadok pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov podľa SKJ

I. Účel

Cieľom chovu čistokrvných psov je okrem stránky výkonnosti i vyprodukovania takých jedincov, ktoré sa svojím exteriérom najviac približujú ideálnemu typu psa príslušného plemena stanoveného štandardom. Do akej miery sa podarilo dosiahnuť tento chovateľský cieľ pri jednotlivých psoch, zisťujú na výstavách, bonitáciách a zvodoch rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru. Účelom tohto poriadku je určiť jednotné podmienky pre menovanie rozhodcov pre jednotlivé plemená, prípadne skupiny plemien.

II. Čakatelia na funkciu rozhodcu

 1. Skôr než sa uchádzač môže stať rozhodcom pre posudzovanie exteriéru jedného plemena alebo skupiny plemien, musí prejsť určenou čakateľskou dobou, t. j. musí sa stať čakateľom na funkciu rozhodcu (ďalej len čakateľ).

 2. Návrhy na menovanie za čakateľov podávajú chovateľské kluby písomne. Za čakateľa možno navrhnúť len uchádzača, ktorý -má na to odborné, morálne, verbálne a fyzické predpoklady, je minimálne 5 rokov členom príslušného chovateľského klubu,       je 5 rokov aktívnym chovateľom plemena s uznanou chovateľskou stanicou, úspešne vystavoval psov a aktívne sa zúčastňoval na výstavnom dianí.

 1. V návrhu musí byť uvedený dátum schválenia výborom chovateľského klubu. Za správnosť všetkých údajov obsiahnutých v návrhu zodpovedá výbor chovateľského klubu.

 2. Čakateľov menuje príslušný zväz.

III. Hospitácie, školenia

 1. V prípravnom období musí čakateľ absolvovať aspoň 6 hospitácií na výstavách.

 2. Čakateľ hospituje pri rozhodcovi, ku ktorému bol pridelený na výstave. Počas posudzovania musí čakateľ samostatne popísať a oceniť najmenej tri psy príslušného plemena a posudky odovzdá rozhodcovi skôr, než rozhodca začne diktovať zapisovateľovi svoje posudky.

Po výstave rozhodca porovná posudky čakateľa so svojimi a zhodnotí jeho výkon na tlačive „potvrdenie o hospitovaní“. Riadne a zodpovedne vyplnené tlačivo a posudkové listy vystavené čakateľom pošle rozhodca najneskoršie do 14 dní po výstave organizácii, ktorá plemeno spravuje.

 1. Za úspešnú hospitáciu sa považuje len hospitácia, pri ktorej rozhodca hodnotí činnosť čakateľa kladne s tým, že preukázal schopnosť samostatne posudzovať a ovláda štandardy posudzovaných plemien.

 2. Ak čakateľ nezíska zo 6 hospitácií aspoň štyri kladné hodnotenia, vyškrtne sa zo zoznamu čakateľov.

 3. Čakateľ sa na výstavách zúčastňuje na vlastné náklady.

 4. V prípravnom období absolvuje čakateľ prednášky organizované školiteľom z oblasti anatómie, metodiky posudzovania, základov genetiky, mechaniky pohybu, výstavných predpisov

Príprava čakateľov sa zabezpečuje v spolupráci s chovateľskými klubmi.

IV. Skúška rozhodcov pre posudzovanie exteriéru

 1. Po splnení podmienok bude čakateľ pozvaný príslušnou organizáciou na skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej skúške má čakateľ preukázať dokonalú znalosť štandardov plemien, pre ktoré má byť rozhodcom, ako aj znalosť anatómie psa, výstavného poriadku a predpisov súvisiacich s výstavníctvom. Pri praktickej skúške musí samostatne posúdiť 3 jedincov príslušného plemena alebo skupiny plemien.

 2. Skúška sa koná pred komisiou menovanou prezídiom príslušného zväzu.

 3. O výsledku skúšky bude každý skúšaný čakateľ informovaný hneď po ukončení skúšok. Čakateľ, ktorý neobstál na skúške, môže ju opakovať len raz, a to pri najbližších skúškach.

 4. Organizáciu skúšok čakateľov určuje prezídium príslušného zväzu.

 5. Rozhodcov menuje prezídium príslušného zväzu.

V. Rozšírenie kvalifikácie

 1. Rozšírenie kvalifikácie je možné rozhodcom, ktorí pôsobia v tejto funkcii aspoň 1 rok.

 2. Súčasťou žiadosti rozhodcu o rozšírenie kvalifikácie je súhlas chovateľského klubu, ktorý príslušné plemeno riadi.

 3. Návrhy na rozšírenie kvalifikácie rozhodcom schvaľuje prezídium zväzu, ktorý príslušné plemeno riadi.

 4. Pre získanie ďalšej kvalifikácie musí rozhodca absolvovať najmenej 3 hospitácie pri posudzovaní príslušného plemena na výstave. Hospitácie potvrdí rozhodca, ku ktorému je čakateľ delegovaný.

 5. Pri rozširovaní kvalifikácie musí rozhodca absolvovať praktickú skúšku (totožnú so skúškou čakateľov) a preukázať znalosť štandardu plemena.

 6. Ak rozhodca splní podmienky pre menovanie za rozhodcu pre iné plemeno alebo skupinu plemien, predloží príslušnému zväzu svoj rozhodcovský preukaz na doplnenie kvalifikácie.

VI. Odvolanie rozhodcov a čakateľov

 1. Rozhodcu, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti stanovené vo výstavnom poriadku, alebo stratí predpoklady pre výkon tejto funkcie, môže príslušný zväz odvolať.

 2. Rozhodca, ktorý posudzuje na výstavách, ktoré ne sú v oficiálnom kalendári SKJ, alebo ktorý posudzuje bez riadneho delegačného listu, bude vyškrtnutý zo zoznamu rozhodcov na dobu určitú alebo neurčitú. Mieru jeho previnenia posúdi disciplinárna komisia príslušného zväzu. Medzinárodní rozhodcovia spadajú pod právomoc prezídia SKJ.

 3. Čakateľ, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní hospitácie na výstave, alebo sa častejšie ospravedlňuje, prípadne sa správa nedisciplinovane na výstave, alebo sa inak previní, bude vyškrtnutý zo zoznamu čakateľov.

 4. O odvolaní rozhodcu z funkcie a vyškrtnutí čakateľa zo zoznamu bude upovedomený príslušný chovateľský klub.

 5. Z evidencie musí byť vyškrtnutý rozhodca i čakateľ, ktorý sa zaoberá komisionálnym predajom psov.

 6. Pri zániku funkcie z akýchkoľvek dôvodov musí rozhodca do 14 dní vrátiť rozhodcovský preukaz.

 7. Jednotliví členovia SKJ navzájom uznávajú všetky disciplinárne postihy rozhodcov.

VII. Rozdelenie rozhodcov

 1. Podľa kvalifikácie rozlišujeme rozhodcov pre: Jednotlivé plemená psov (pre jedno alebo viac plemien),

          – skupinu plemien podľa rozdelenia FCI (pre posudzovanie jednej alebo viacerých skupín,

          – všetky plemená (univerzálny rozhodca – All round – pre posudzovanie všetkých skupín plemien uznaných FCI)

 1. Podľa zaradenia rozlišujeme rozhodcov:

          – národných – pre posudzovanie na všetkých typoch výstav organizovaných na území SR pod záštitou SKJ,

       -medzinárodných – s oprávnením posudzovať na medzinárodných výstavách v SR i v zahraničí a udeľovať CACIB. Do zoznamu medzinárodných rozhodcov možno zaradiť rozhodcu vo veku od 25 rokov, ak vo funkcii pôsobí aspoň 5 rokov a posudzoval na niekoľkých národných a medzinárodných výstavách v SR

 1. Návrh na menovanie za medzinárodného rozhodcu predkladá príslušný zväz na schválenie prezídiu SKJ.

 2. Disciplinárne postihuje medzinárodného rozhodcu zväz, v ktorom je členom. Akékoľvek disciplinárne postihy oznámi príslušný zväz bezodkladne prezídiu SKJ, ktorý zabezpečí vyškrtnutie postihnutého rozhodcu zo zoznamu medzinárodných rozhodcov. Návrh na disciplinárne konanie voči medzinárodným rozhodcom môže podať príslušnému zväzu aj prezídium SKJ.

Aktuálny zoznam medzinárodných rozhodcov predkladá SKJ každoročne sekretariátu FCI. SKJ tiež písomne informuje sekretariát FCI o vyškrtnutí medzinárodného rozhodcu zo svojho zoznamu.

VIII. Všeobecné ustanovenia

 1. Čakateľ, ktorý splnil všetky podmienky pre menovanie za rozhodcu, pošle príslušnému zväzu 2 svoje fotografie s rozmermi 3×4 cm na rozhodcovský preukaz a kartu rozhodcu.

 2. Jednotliví členovia SKJ vedú evidenciu svojich rozhodcov a čakateľov. Medzinárodní rozhodcovia sú evidovaní pri SKJ. Ich zoznam sa každoročne aktualizuje.

 3. Rozhodcovia i čakatelia sú povinní nahlásiť všetky zmeny súvisiace s výkonom funkcie (zmena bydliska, dlhodobejší pobyt mimo územia SR, iné dôvody neumožňujúce dočasný výkon funkcie).

 4. Práva a povinnosti rozhodcov sa uvádzajú vo výstavných poriadkoch FCI a SKJ.

 5. Na výstavy v SR, organizované pod patronátom SKJ, deleguje rozhodcov i čakateľov príslušný zväz po zohľadnení návrhov chovateľských klubov. Návrh na delegovanie rozhodcov na medzinárodné výstavy predkladá Slovenskej kynologickej jednote usporiadateľ.

 6. Na bonitáciách môžu posudzovať len rozhodcovia s kvalifikáciou pre príslušné plemeno a deleguje ich na požiadanie usporiadateľa príslušný zväz.

 7. Rozhodcovia majú právo žiadať od usporiadateľa úhradu nevyhnutných nákladov (cestovné, nocľažné, stravné) spojených s výkonom funkcie na výstave, prípadne aj dohodnutú odmenu za posudzovanie.

 8. Na medzinárodných výstavách (CACIB) v zahraničí môže posudzovať len rozhodca uvedený v zozname medzinárodných rozhodcov, a to so súhlasom SKJ. Posudzovanie na nižších typoch výstav v zahraničí podlieha taktiež súhlasu strešnej organizácie krajiny, z ktorej rozhodca pochádza.

 9. Tento poriadok schválilo valné zhromaždenie SKJ 4. júna 1994 v Nitre.

 


Kŕmenie psov

Pes je pôvodom psovitá šelma a preto je prirodzene prispôsobený na konzumáciu prevažne potravín živočíšneho pôvodu. Zuby fungujú ako nožnice pri konzumácii mäsa. Žalúdočné šťavy obsahujú kyselinu soľnú a dokážu zničiť veľké množstvo baktérií. Napriek tomu, že psy sú kŕmené prevažne potravou živočíšneho pôvodu, netreba zabúdať že pes je všežravec. Je potrebné doplniť i stravu rastlinného pôvodu.

Zloženie potravy pre psa:

živočíšna zložka:

– je potrebné brať ohľad na kondíciu psa a jeho využitie, čím väčšiu fyzickú záťaž musí pes absolvovať tým vyšší pomer mäsa by mal mať v kŕmnej dávke

– vhodné je mäso každého druhu, všeobecne sa odporúča viac chudé mäso, vnútornosti – obličky, srdce, pečeň, vemeno,…

– kosti sú vhodné iba z mladých zvierat a to najmä teľacie, chrupavky sa odporúčajú pre mladých psov

– stolica psa je ukazovateľ správnosti kŕmenia- biela, drobivá stolica znamená príliš veľa kostí v potrave

          • hnačky, čierne, riedke výkaly môžu značiť veľa vnútorností v kŕmnej dávke, najmä slezinu
          • biele hnačky môžu byť pri nadbytku mliečnej zložky

– mlieko a mliečne výrobky treba podávať opatrne najmä kvôli hnačkám, pozor hlavne na skysnuté produkty

– vajíčko sa odporúča uvariť celé, alebo aspoň bielok pretože obsahuje avidín

– z tukov sú vhodné hovädzí, ovčí loj, ale i škvarky, množstvo v závislosti od kondície psa

rastlinná zložka

obilniny – ich pomer by nemal byť väčší ako živočíšna zložka, vhodné sú i varené, ovsené vločky zaliate vývarom či mliekom, varená ryža

zelenina – najvhodnejšia je čerstvá, mrkva, cesnak, špenát, zeler, petržlen, psa treba na zeleninu naučiť pridávaním malých dávok k mäsu

ovocie – jablká, hrušky, … niekedy je to pre psov odmena

rastlinné oleje- sú bohaté na kyselinu linolovú

vitamíny

-pokiaľ má pes rôznorodú a vyváženú stravu, nie je potrebné dávať psovi zvlášť vitamíny

– v zimnom období je vhodné pridať vitamín A a D vo forme rybacieho tuku a vitamín B v pivovarských kvasniciach, pre zlepšenie kvality srsti sa odporúča vitamín H, vitamín C sa vytvára v pečeni sám a netreba ho dopĺňať

pitná voda

pes musí mať neustály prístup k pitnej a hlavne k čerstvej vode

nevhodné krmivá

štipľavé, solené, korenené zvyšky potravín z jedální

štiepavé kosti

nahnité potraviny

pokazené mäso

 

dávkovanie krmiva

od narodenia do 3 týždňov: šteniatka pijú výlučne mlieko matky

od 3 týždňov po odstavenie : pomaly sa začínajú prikrmovať, buď konzervovanú potravu, pripravenú ručne na mliečnom základe, alebo hotovú potravu určenú pre šteniatka

od 6-8 týždňov : šteniatka sa odstavia a prechádzajú na stravu určenú pre šteniatka , interval 5x denne

8 týždňov až 4 mesiace : šteniatka prichádzajú do nových domovov a nový majiteľ by mal kŕmiť aspoň zo začiatku rovnakou stravou akou bolo šteniatko kŕmené u chovateľa, interval sa môže predĺžiť na 4 dávky denne a neskôr 3 x denne

4-6 mesiacov : dávka sa znižuje na dve kŕmne dávky denne

6 mesiacov a viac: majiteľ si určí sám či bude kŕmiť dva krát denne alebo raz, no daný režim by mal dodržiavať. Pes ocení pravidelný čas i miesto kŕmenia.

Ak máte viac psov tak každý by mal mať svoju misku a priestor na kŕmenie. Sledujte psov pri kŕmení, aby dominantnejší pes neodplašil slabšieho psa a nezožral mu celú dávku.

Typ kŕmnej misky prispôsobte svojmu psovi podľa veľkosti psa, plemena, dĺžky uší, materiálu, vkusu, ceny,…. na trhu je dnes veľký počet misiek na kŕmenie, stačí si len vybrať.

Mladý pes

Vývin psa trvá približne do 15-24 tého mesiaca v závislosti na plemene. Pre správny vývin by mala kŕmna dávka obsahovať 2/3 živočíšnu zložku a 1/3 rastlinnú zložku. Organizmus mladého psa má zvýšené nároky na bielkoviny, vitamíny i minerálne látky.

Dospelý pes

Kŕmne dávky podávame 1x alebo 2x denne. Nerobíme prudké zmeny v stravovaní. Jeden deň v týždni by mal mať pes diétu.

Množstvo a druh kŕmnej dávky závisí od mnohých faktorov: plemeno, vek, kondícia, využitie psa,…

Pes má žrať s chuťou a miska má zostať prázdna behom 10-15 minút. Ak máte pocit, že váš pes má sklon k obezite, alebo naopak je príliš chudý poraďte sa so svojim veterinárom, alebo s chovateľom.

Kotná fena

V prvej polovici kotnosti nie je potrebné upravovať kŕmnu dávku. V druhej polovici však mláďatká rastú. Je potrebné dávku upraviť a kŕmiť častejšie, lebo suka má rýchlo pocit sýtosti. Zvýšiť by sme mali hlavne prísun bielkovín a minerálnych látok, vápnik. Obmedziť, alebo aj vylúčiť by sme mali kosti, chrupavky, šľachy.

Dojčiaca fena

Produkcia mlieka si vyžaduje prísun kvalitného krmiva bohatého na bielkoviny, minerálne látky a vitamíny. Všeobecne sa odporúča chudé mäso, ovsené vločky, vajíčka, tvaroh,…

Krmivo by mala suka dostávať 4x denne, vždy čerstvé a z

ohriate na teplotu tela. Pri kvalitnej strave by mala dokázať fena uživiť šteniatka minimálne do troch týždňov.

Pes senior

Kŕmnu dávku treba znížiť podľa potreby a kondície psa. Pozor na dostatok vitamínov a minerálnych látok. Strava by mala obsahovať menej tuku.

Druhy krmív

BARF . Momentálne vzrastá popularita kŕmenia týmto spôsobom.

výhody: menej zaťažený žalúdok, lesklá srsť, vieme presné zloženie, zdravé zuby,

nevýhody : potrebujete priestor na uskladnenie, časovo i finančne náročné stravovanie, pozor na čerstvosť, možnosť nákazy , pozor na dodávateľa najmä lacné zvyšky z hydiny môžu obsahovať antibiotiká, pozor na ostré kosti.

Konzervy

výhody: pripravené na podávanie, pre psov veľmi chutné kŕmenie

nevýhody : pomerne vysoká cena, niektoré konzervy obsahujú iba 4% mäsa

Granule :

výhody: ľahké uskladnenie, kvalitné granule obsahujú i vitamíny a minerálne látky podľa potreby psa, široký výber podľa plemena, veku , kondície, presné dávkovanie podľa potreby psa

nevýhody: lacné a nekvalitné granule skôr psovi škodia, obsahujú priveľa obilovín, iba 4% mäsa, priveľa popolovín a zaťažujú žalúdok, skutočne kvalitných granúl je na trhu pomenej a za vyššiu cenu

Varená strava a zvyšky z kuchyne

výhody: presné zloženie dávky,

nevýhody: pri zvyškoch z kuchyne je nebezpečné podávať príliš solené a korenisté jedlá, časová a skladová náročnosť

 

 

 

 

 

Športová kynológia

Športová kynológia je kynologická disciplína športového charakteru, ktorej účastníkom je dvojica: psovod so svojim psom.

Športová kynológia vznikla z pracovnej ( športovej ) kynológie, jej účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale pre dosahovanie športových úspechov. Súťaží sa však v disciplínach vychádzajúcich zo služobnej kynológie a používa podobné výcvikové metódy. Vo všeobecnosti sú však výcvikové metódy pri športovej kynológii mäkšie. Človek, ktorý navštevuje klub, či cvičák sa nemusí zúčastniť i súťaže či skúšok, môže tam chodiť aj kôli lepšej poslušnosti a ovládateľnosti svojho psa. Najčastejšie používané plemeno v športovej kynológii je stále nemecký ovčiak.

Športová kynológia pozostáva z hlavných disciplín:

– pachové práce

– poslušnosť

– obrana

– špeciálne cviky

Pachové práce

Stopa je hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Na začiatku (u psa začiatočníka) sa vypracováva tzv. „vlastná stopa“, čiže stopa psovoda. Neskôr, u psov zdatnejších, sa vypracováva tzv. „cudzia stopa“, čiže stopa neznámeho človeka. S rastúcou obtiažnosťou sa stopa predlžuje, pridávajú sa lomy a zákruty, zťažuje sa terén a predlžuje sa čas medzi položením a vypracovaním stopy. Ostatné disciplíny pachových prác zahŕňajú rozlišovanie a označovanie predmetov a vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

Pachová práca sa zaraduje medzi najťažšie disciplíny výcviku psov.

Poslušnosť

Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou v akomkoľvek kynologickom športe alebo pracovnom obore. Okrem športovej kynológie sa cvičí napríklad aj v poľovnej kynológii – aj keď s obmenami. Základným cieľom tejto disciplíny je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky, a podobné cviky.

Obrana

Obrana je disciplína, ktorá sa obvykle cvičí len u špecifických (služobných) plemien. Jej účelom je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne. To všetko samozrejme predpísaným spôsobom, s najmenším možným dopadom na zdravie útočníka. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej i služobnej kynológii simuluje figurant, ktorý je vybavený špeciálnym odevom a ochranným rukávom.

Hlavnými cieľmi výcviku obrany sú:

 • Zvýšenie a upevnenie zdravého sebavedomia psa
 • Nacvičenie stráženia revíru (kontrola stráženej oblasti)
 • Nacvičenie účinného zadržania páchateľa na povel psovoda
 • Nacvičenie samostatného rýchleho a účinného odvrátenia útoku
 • Tréning disciplíny a poslušnosti
 • Odstránenie nekontrolovanej alebo neodôvodnenej agresivity
 • Vypestovanie takých návykov psa v zneškodňovaní útoku, ktoré priamo neohrozia útočníka na živote

V žiadnom prípade nie je cieľom výcviku obrany vzbudiť v psovi agresivitu. Profesionálni kynológovia – výcvikári – vedú výcvik obrany formou hry a prvky tvrdosti sa pridávajú len postupne a iba v nevyhnutnej miere. Je nežiadúce pri obrane používať bitku ako nástroj výcviku. Vychovávať psov bitkou k nekontrolovanej agresivite je týranie zvierat a v prípade neskorších následkov na zdraví alebo živote človeka i trestný čin.

Zjednodušený postup výcviku obrany:

Zvýšenie sebavedomia mladého psa

Na začiatku, obzvlášť u mladých psov, sa najskôr povzbudzuje sebavedomie psa. Vhodné je cvičiť v skupine. Každý psovod drží svojho psa na vôdzke, zatiaľ čo figurant motivuje psov do útoku. Pribieha k nim, vydáva zvuky útoku a predstiera útok palicou. Keď psi zaštekajú, dá sa akože na útek – zahnali ho. Prítomnosť viacerých psov vytvára efekt svorky, psi sú odvážnejší. Neskôr sa toto cvičí iba s jedným psom. Vždy keď zašteká alebo prejaví náznak útoku, figurant predstiera strach a utečie. Tým sa pes stáva odvážnejším.

Zápasenie o hračku

V ďalšej fáze figurant so psom (stále na vôdzke) zápasí o hračku. Ako hračka sa používa koža, alebo rôzne druhy peška. Psovod už v tejto fáze môže psa dať na postroj, aby mu umožnil lepší ťah. Na postroji sa pes môže lepšie zaprieť, obojok spôsobuje ťah na krk a odpútava psa od hry. Hračky sa neskôr vymenia za figurantov rukáv. Pes pri záhryze sa vlastne nesnaží ublížiť figurantovi, ale vziať mu rukáv. Zápas so psom je vlastne zápas o rukáv figuranta, do ktorého sa pes snaží zahryznúť (stále na vôdzke), alebo vykoná záhryz. Ak vykoná pes správny záhryz a nedá sa z rukáva striasť, ako odmenu mu figurant púšťa rukáv a pes si ho odnáša. Pes musí brať páchateľa ako korisť, v žiadnom prípade ako nepriateľa, ktorý by ho mohol potenciálne ohroziť.

Nákres priebehu odhalenia páchateľa

Odhalenie páchateľa – revír a vyštekanie

Figurant je schovaný v jednej plente. Psovod vysiela psa na revír (hľadanie figuranta) k jednotlivým plentám. Pes plentu obehne a keď nenájde figuranta, vráti sa k psovodovi. Psovod vysiela psa na ďalšiu plentu. Ak pes nájde figuranta, nevracia sa k psovodovi ani figuranta nenapadne, ale hlasným štekotom ohlási psovodovi úspech. Figuranta blokuje na mieste, ale nenapadne ho. Ak sa figurant pokúsi utiecť alebo napadnúť psa, môže pes vykonať útok a záhryz do rukáva.

Odvrátenie útoku

Ak figurant stojí na mieste a nehýbe sa, pes dostane povel „stráž“. Pes sedí na mieste a sleduje figuranta. Psovod sa rozpráva s figurantom. Ak sa figurant pokúsi napadnúť psovoda, pes útok samostatne zneškodní záhryzom do rukáva.

Hladké zadržanie

Figurant beží smerom od psovoda. Psovod vyšle psa na zadržanie povelom „zadrž“. Pes dobehne figuranta a vykoná zadržanie záhryzom do rukáva.

Špeciálne cviky

Medzi špeciálne cviky je v skúšobnom poriadku zaradené stráženie predmetu psovoda. Ide o cvik, kde cieľom je, aby pes jemu zverený predmet v neprítomnosti psovoda uchránil pred odňatím cudzou osobou.

Skúšky a preteky

Psovod so psom, ak zvládli výcvik, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov, ktoré sa usporiadúvajú taktiež buď podľa SVV alebo podľa IPO. Organizujú ich väčšinou jednotlivé kynologické kluby.

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky:

 • ZM(Základné minimum)
 • SVV1, SVV2, SVV3(Skúšky všestranného výcviku 1. až 3. stupňa)
 • ZMMP (Základné minimum malých plemien)
 • SMP1, SMP2 (Skúšky malých plemien 1. a 2. stupňa)
 •  SPS (skúška psa stopára)
 •  SPO(skúška psa obranára)

Skúšky OBZ, OB1, OB2 a OB3 sú obsahom samostatného skúšobného poriadku ŽSK pre obedience.

Organizácia

Športovú kynológiu u nás zastrešuje  Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý je členskou organizáciou SKJ.

http://www.zsk-sr.sk/

Poľovná kynológia

Približne do roku 1000 mohol na našom území loviť ktokoľvek bez nejakých väčších obmedzení. Potom začali vznikať prvé pánske revíri a lov zveri si nechával panovník pre seba, prípadne ho zdaňoval. S lovom súvisel veľmi úzko aj chov psov. Šľachta mala dostatok priestoru i financií na výber tých najlepších jedincov.

Poľovníctvo ako také prechádzalo rôznymi fázami a povoleniami a zákazmi pre lov zveri . V roku 1968 vzniká SPZ a jeho prvým predsedom je Judr. Štefan Teren. Nároky na psov sa postupne zvyšovali a každý pes musel prejsť skúškami poľovnej upotrebiteľnosti. Organizátor poľovačky musí i dnes zabezpečiť dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov. Hlavným dôvodom je čo najviac znížiť počet nenájdenej postrelenej zveri v revíri. Poľovný pes je neoceniteľný pomocníkom človeka pri love. I keď v dnešnej dobe majú poľovníci veľa neprajníkov medzi psíčkarmi, ide skôr o nevedomosť, prípadne o skreslené informácie. Niektorí ľudia majú pocit, že poľovník je necitlivý človek , ktorý má jedinú záľubu a to strieľať zver. Nevidia však celoročnú námahu a čas ktorý strávia v revíri dokrmovaním a starostlivosťou o zver. Počet zastrelených jedincov je prísne strážený a závisí od celkového počtu zveri v revíri. Najväčším zabijákom zveri je chémia a poľnohospodárske stroje a nie poľovník. V posledných rokoch počet malej zveri tak rapídne klesol, že poľovné združenia sú nútené zver dochovať prípadne kúpiť, aby mohol vôbec zorganizovať poľovačku. Výcvik poľovných psov je tiež veľmi náročný z hľadiska času i financií.

Poľovné psy rozdeľujeme na :

Stavače – rozdeľujeme na anglické a kontinentálne, nájdenú zver signalizuje strnulým telom so zdvihnutou labkou, majú vynikajúci čuch, sú rýchle v poli, majú silno vyvinutý lovecký pud, používajú sa najmä v nižinách pri love na malú zver. Na Slovensku máme národné plemeno : Slovenský hrubosrstý stavač

Brloháre – jazvečíky, teriéry, použivajú sa na škodnú zver, najmä na líšky, sú to energické, nebojácne psy

Farbiare – bavorský, hanoverský, anglický

používajú sa na dohľadanie najmä vysokej zveri, majú vynikajúci čuch, sú spoľahlivé na stope, povahovo sú kľudné vyrovnané psy

Sliediče – španiele, nemecký prepeličiar, menej požívané u nás, stávajú sa z nich skôr spoločenské psy

Duriče – úlohou duriča je ohlásenie zveri, vydúrenie z huštiny, nahnanie zveri k poľovníkovi, aby ju mohol zastreliť, sú to veľmi odvážne, rýchle psy, ktoré musia byť obozretné, aby ich lovená zver nezranila,

Na Slovensku vyšlachtený : Slovenský kopov

SPZ organizuje na Slovensku tieto druhy skúšok:

FT – Field Trial
SVMP – skúšky vlôh malých plemien

JSS – jesenné skúšky stavačov
SMP – jesenné skúšky malých plemien
LSS  – lesné skúšky stavačov
LSMP – lesné skúšky malých plemien
FSS – farbiarske skúšky stavačov
FSMP – farbiarske skúšky malých plemien
VP – špeciálne skúšky z vodnej práce
SPR – skúšky prinášania retrieverov
OVVR – overovanie vlohových vlastností retrieverov
SO – skúšky odvahy
VSS – všestranné skúšky stavačov
VSMP – všestranné skúšky malých plemien
BL – skúšky v brlohárení
PF – predbežné skúšky farbiarov
IHF – individuálne hlavné skúšky farbiarov
FD – farbiarske skúšky duričov
SD – skúšky duričov
PF – predbežné skúšky farbiarov
IHF – individuálne hlavné skúšky farbiarov

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie srnčej zveri – FSS, FSMP, LSS, LSMP, VSS, VSMP, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na
dohľadávanie diviačej zveri – FD, SD, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na
dohľadávanie jelenej, muflónej a danielej zveri – PF, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre
prácu s malou zverou – JSS, JSMP, VSS, VSMP, VP
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre
prácu pod zemou – BL

Vrcholové podujatia SPZ : Memoriál Jozefa Kadleca, CACT

Memoriál Kolomana Slimáka, CACIT

Memoriál Františka Sigeta, CACT

Kluby organizujú tiež rôzne podujatia na porovnanie kvality jednotlivých plemien a jedincov pod záštitou SPZ.

Skúšok sa môžu zúčastniť iba psy s PP uznané FCI.

pol.kalendar2016

viac info na:

http://www.polovnictvo.sk/

Obedience

Obedience, ako druh kynologického športu, spadá pod Medzinárodnú kynologickú federáciu (FCI). Obedience znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah, dbá sa na precíznosť cvikov a celkový dojem. Na plemene nezáleží. Účasť na preteku/skúške Obedience v Slovenskej republike je povolená psom s preukazom pôvodu aj bez neho, pokiaľ im to ich fyzický a zdravotný stav dovoľuje. Každý zúčastnený pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami. Kastrovaným psom a sterilizovaným sučkám je účasť na pretekoch a skúškach povolená.

 

Tento druh športu pochádza z Veľkej Británie (1949 Londýn), ale postupne sa teší veľkej obľube aj v iných štátoch vrátane Slovenska.

Psovod vykonáva so psom 10 cvikov, ktoré sú presne určené pravidlami podľa stupňov náročnosti. Z toho 9 cvikov je zameraných na poslušnosť a jeden cvik na pachovú prácu ( rozlíšenie predmetu psovoda). Pravidlá Obedience sú stanovené FCI pre triedu OB3, od 1.1.2012 aj pre OB1 a OB2. Súbor cvikov pre triedu OBZ si každá krajina zostavuje sama – spravidla vychádza z histórie obedience v krajine. Slovenské pravidlá pre OBZ boli stanovené tak, aby metodicky predchádzali triedu OB1. Slovenská OBZ nie je povinná, na rozdiel napr. od podmienok v Českej republike.  

 

Aby sa pes mohol zúčastniť skúšky/preteku v jednotlivých úrovniach náročnosti cvikov Obedience, musí dosiahnuť minimálny vek:

Trieda OB Z (Začiatočníci -nepovinná) 9 mesiacov

Trieda OB 1aOB2 10 mesiacov

Trieda OB 3 15 mesiacov

Pre účasť na medzinárodných pretekoch

Obedience nižších tried (OB1 a OB2) platia podmienky usporiadajúcej krajiny.

Trieda OB Z slúži na posúdenie vlôh a predpokladov psa k výcviku a účasti na vyšších stupňoch Obedience.

Ak už raz pes úspešne absolvoval skúšku v určitej triede, nemôže viac súťažiť v nižšej triede. Skúšky v tej istej triede môže vykonávať opakovane. Do vyššej triedy (OB2 aOB3) môže pes nastúpiť,iba ak má úspešne absolvovanú bezprostredne nižšiu triedu.

Psovodovi nie je dovolené dotýkať sa psa,alebo ho hladkať, alebo ho inak počas cvičenia povzbudzovať. Takéto chovanie má za následok, že cvičenie nebude uznané. Krátka

bezvýznamná pochvala alebo povzbudenie je dovolené až potom, čo bolo cvičenie ukončené.

V prípade neúmernej,prehnanej pochvaly, nadšeného povzbudzovania, hrania dookola,

vyskakovania na ramená psovoda, neúmerné pobehovanie okolo nôh psovoda, atď.,

rozhodca pretekára upozorní a zaznamená toto nevhodné správanie do cviku 10 Celkový dojem.

V prípade druhého upozornenia je pes diskvalifikovaný.

Rozhodca má právo zastaviť cvičenie, ak pes ukazuje zrejmú neschopnosť alebo neochotu

cviky vykonávať. Takého cvičenie je neuznané.

 Viac info:

//www.dog-obedience.sk/

Mushing

Prvé preteky ťažných psov usporiadali v roku 1908.
Do Európy priniesli tento šport v roku 1959 Švajčiari. Na Slovensku sa prvé preteky uskutočnili roku 1992 na Donovaloch. . Používajú sa 4 plemená. Aljašský malamut je z nich najväčší a najsilnejší. Pochádza od ústia aljašskej rieky Yukon. Sibírsky husky je rýchly a temperamentný. Pochádza z východnej Sibíri. Odtiaľ niekoľko psov v roku 1909 priviezol na Aljašku ruský obchodník Goosak. Ich záprah zaujal získaním tretieho miesta na miestnych pretekoch.
Samojed pochádza z arktických oblastí severozápadnej Sibíri. Jeho hustá srsť je vodoodpudivá. Grónsky pes sa vyznačuje veľkou vytrvalosťou. Je stavaný na tvrdú prácu, grónski Eskimáci ho využívali aj pri love tuleňov a ľadových medveďov.

Psie záprahy alebo jazda na psích záprahoch (angl. mushing) je šport, pri ktorom dva, alebo viac psov v postrojoch ťahá svojho psovoda ( mašéra ) na špeciálnych saniach alebo na riaditeľnom vozíku.

Typy záprahov :

 • pulka a skijoring – 1-3 psy ťahajú bežkára na lyžiach spojený lanom s amortizérom , trať – 8-12 km
 • canicross bežec so psom na suchu, 2-7 km
 • weight pulling ťahanie záťaž

 

 • jogging- klus so psom
 • bikejoring – dĺžka trate cca 2 –7 km (podľa teploty a termínu pred hlavnou sezónou)

Pes a musher na bicykli spojený lanom s amortizérom

 • skuter -dĺžka trate cca 2 –7 km (podľa teploty a termínu pred hlavnou sezónou)

Pes a musher na kolobežke spojený lanom s amortizérom

Masher je psovod, pretekár so psím záprahom. Meradlom kvality mashera bývajú jeho výsledky. Primárne je ním hlavne štýl, ktorým sa tento človek stará o psov a miera do akej ho psy rešpektujú. Práve preto by si mal záprah zadovážiť iba človek, ktorý mu bude môcť venovať dostatok času, financií, fyzických aj psychických síl. Čo sa týka pretekov úspornou variantou sú disciplíny s jedným, prípadne dvoma psami (canicross, bikejoring, skijoring, D kategória). Venovať sa tomuto športu znamená prispôsobiť mu celý svoj život, z čoho vyplýva množstvo radostí, ale aj starostí a úsilia. Odmenou bývajú zaujímavé zážitky a hlavne možnosť sledovať radosť psov pri ťahaní.

Základné musherské povely „go“, „ho“, „gee“ a „stoj.“ Masher, ktorý sa chce zúčastňovať na pretekoch, musí byť členom niektorého športového klubu a musí vlastniť mašerský pas. Svoje pasy majú aj jeho psy, okrem nich potrebujú aj rodokmene (na pretekoch sa môžu zúčastniť len čistokrvné zvieratá). Samozrejmosťou sú pravidelné veterinárne prehliadky a ošetrovanie srsti.

 

Dĺžky tratí :

• Cca od 8 km do 22 km je šprint

• Cca od 20 km do 50 km je mid

• Cca od 45 km (s povinnou záťažou) a viac km je long

2.) Podľa plemien:

• ak je značka kategórie bez čísla napr. C, B, BKJ znamená že je bez obmedzenia teda otvorená pre všetky plemená

• Ak je D1,C1,B1,A1 znamená že je pre plemeno Sibírsky husky

• Ak je D2, C2, B2 tak je pre plemena Aljašský Malamut, Grónsky pes, Samojed

 

 

Všetci psi musia byť zapriahnutí jednotlivo alebo v pároch. Každý pes musí byť ťahovým, krčným alebo iným lanom spojený s centrálnym lanom. Ak bežia vpredu dvaja vodiaci psi, musia byť spojení krčným spojovacím lanom. Jednotlivý vodiaci pes môže bežať bez neho. Použitie obojku pre vodcu /psa/ je povinné. Povinné je lano pomocné, nesmie byť však použité k inému účelu, ako je držanie alebo uviazanie saní. Sane musia byť dostatočne pevné, aby udržali jazdca a dosť veľké, aby sa dal na nich transportovať pes. Musia byť vybavené účinnou brzdou, rohožou, oblúkom, kotvou a vakom pre transport psa. Vak musí byť zhotovený tak, aby v ňom mohol byť pes transportovaný bezpečne. Dno saní, alebo vaku musí byť pevné, vak musí byť zatvárací, z min. objemom 60 litrov a s dostatočným vetracím otvorom. Pulka: Pulka (tj. sánky člnkovitého tvaru – podobné detským bobom), musí byť dvoma pevnými tyčkami spojená so psím postrojom, aby nezranila psa. Musí byť postavená tak, že predná strana pulky neleží voľne na zemi, lyže na ktorých je pulka osadená, nesmú vpredu pred pulkou pretŕčať, a tak neohrozovať psa ani jazdca. Musí byť vybavená tak, aby sa dalo pevne uložiť závažie. Musí byť vybavená lanom, ktoré počas pretekov spája jazdca s pulkou.

 

viac info : http://www.mushing.sk/

Flyball

Flyball je dynamický, kolektívny šport, ktorý spája rýchlosť a presnosť. Štyria psovodi so štyrmi psami tvoria družstvo, ktoré má za úlohu v čo najkratšom čase s čo najväčšou presnosťou prekonať správne štyri prekážky a priniesť loptičky z flyballového boxu (mechanické zariadenie s niekoľkými pružinami, ktoré vystrelia loptičku do vzdialenosti minimálne 61 cm) . Pes vybehne na dosku boxu, čím spustí jeho mechaniku, chytí vystrelenú loptičku a aportuje ju cez prekážky späť k psovodovi. Naraz súperia dve družstvá na dvoch súbežných dráhach. Na dráhu vybehujú psi postupne, ako v štafetovom behu – ďalší pes z družstva môže prekročiť štartovnú/cieľovú čiaru až v okamžiku, keď ňou prebehne pes vracajúci sa pred ním. Ak prekročí čiaru skôr, tak sa to považuje za chybu a beh musí zopakovať.. Psovod pritom zostáva za štartovou/cieľovou čiarou a povzbudzuje svojho psa k čo najrýchlejšiemu návratu. Práve striedanie psov v priestore štartu a cieľa sú tým najdôležitejším momentom, kde družstvo môže stratiť alebo získať cenné sekundy.

Výška flyballových prekážok sa prispôsobuje výške psa. Pričom minimálna výška prekážky je 17,5 cm, maximálna výška 35 cm. Výška prekážok pre dané družstvo je dané najnižším psom v týme. Prekážky sú 61 cm široké a na rozdiel od agility nemajú zhoditeľnú latku a ak zhodia prekážku nepovažuje sa to za chybu.

Flyball môžu vykonávať psy bez ohľadu na plemeno a rodokmeň. Psy sa musia navzájom dobre znášať. Základným predpokladom pre psíka vhodného pre tento šport by mal byť zvládnutý aport a základná poslušnosť a hlavne radosť z behania.

Tento kynologický šport má korene v Amerike a v rámci Európy sa považuje Belgicko za lídra.

Svetová organizácia pre Flyball zatiaľ neexistuje a tak sa behá podľa pravidiel NAFA.

Viac info na:

http://www.flyballsk.estranky.cz/clanky/flyball.html

Dogtrekking

Dogtrekking predstavuje extrémny kynologický vytrvalostný šport, pri ktorom sú peši prekonávané stanovené trate v určenom časovom limite.

Psovod je so psom počas celých pretekov spojený canicrossovou šnúrou a postrojom, alebo vedie psa na vôdzke (v žiadnom prípade nesmie ísť pes „na voľno“).

Dogtrekkingové akcie sú zvyčajne poriadané na 100 a viac kilometrov. Za najkratší dogtrekking môžeme považovať akciu na min. 85 kilometrov. Môžu byť etapové, alebo rešpektujúce určený časový limit. Pri etapových akciách sa doporučuje dlžka etapy 37 -40km.

Pretekári sú pri dogtrekkingu odkázaní sami na seba, na preteky vstupujú na vlastné nebezpečenstvo, sú si vedomí vlastnej zodpovednosti za seba a svojho psa.

Dogtrekking je kynologickým outdoorovým športom, ktorý vedie účastníkov k samostatnému rozvíjaniu fyzických a mentálnych (orientačných) schopností, a zároveň rozvíja súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa.

Dogtrekking je určený pre všetky plemená bez ohľadu na rodokmeň a plemeno, po splnení veterinárnych podmienok.

Minimálny vek psa je jeden rok, minimálny vek účastníka je 15 rokov ( s písomným súhlasom zástupcu – rodiča )

Povinnú výbavu určuje organizátor podľa dĺžky trate a náročnosti, väčšinou sa skladá z lekárničky, mapy, čelovky, pršiplášťa, misky, stravy a vody pre psa aj človeka. Na dlhšie trate býva povinný aj spacák a karimatka. V lekárničke by nemali chýbať nejaké obväzy, leukoplast, dezinfekcia, izotermická fólia …..

Účastníci sú rozdelení do kategórií: DTM1 – muži do 40 rokov, DTM2 – muži nad 40 rokov, DTW1 – ženy do 35 rokov, DTW2 – ženy nad 35 rokov

Na Slovensku sa začína písať história dogtrekkingu od roku 2003 akciou v Kozích chrbtoch s trasou 37 km.

V roku 2007 boli v Oravskej Lesnej usporiadané prvé dogtrekkingové preteky na Slovensku.

 

http://www.dogtrekking.info/

Dogfrisbee

Vznik frisbee siaha do Spojených štátov a k wippetovi Ashleymu a jeho majiteľovi Alexovi Steinovi. Alex bol hráčom frisbee a v roku 1971 si všimol, že jeho pes je lietajúcim tanierom fascinovaný až posadnutý. V roku 1974 vybehol Alex so svojim psom počas prestávky na basketbalové ihrisko a tam predviedli svoju show s tanierom pred tisíckami divákov. Síce ho po tejto show polícia zatkla a Ashey sa túlal tri dni po okolí, no ľudia boli fascinovaní ich výkonom a počiatky dogfrisbeee boli na svete. Stali sa slávnymi, zo dňa na deň, boli v TV, v časopisoch, pozývali ich na prednášky…

Dogfrisbee je veľmi populárny najmä v Amerike, v Japonsku, Nemecku, Belgicku a postupne sa stáva populárnym aj v iných krajinách. Na Slovensku môžeme poďakovať Lenke Mauricovej a jej fenke Donke, ktoré nás v roku 2007 úspešne reprezentovali v súťaži Kirican disc dog Freestyle v Olomouci.

Dogfrisbee sa súťaží podľa amerických pravidiel a v rôznych disciplínach.. Medzi najobľúbenejšiu disciplínu patrí freestyle, kde sa predvádzajú rôzne niekedy až akrobatické kúsky, pri ktorých pes chytá hodené disky. Vždy sa pritom musí brať ohľad na bezpečnosť psa, v prípade, že by boli prvky príliš nebezpečné, môže rozhodca tím diskvalifikovať.

Disciplíny:

 • Quadruped je vyraďovacia súťaž v hode do dialky. Je to jediná disciplína, kde muži a ženy závodia zvlášť. Súťažiaci najskôr absolvujú jeden hod diskom a podľa výsledkov sú rozdelení do 4 skupín. Každý tím má 3 pokusy na čo najdlhší chytený hod, najhorší tím vypadne a ostatní postupú ďalej, z každého tímu zostane jeden víťaz a tí sa potom spolu stretnú v súboji
 • Time trial- do určitej vzdialenosti od štartovnej čiary sa vyznačí druhá čiara , úlohou tímu je v čo najkratšom čase dvakrát chytiť a priniesť disk hodený za túto hranicu
 • Dogdartbee – v určitej vzdialenosti od štartovej čiary je stred terča, ktorý sa skladá zo 4 kružníc. Stredová kružnica má priemer 0,5m, druhá 2,5m, tretia 4,5m a vonkajšia 6,5m. Hodnotí sa, kam dopadnú predné nohy psa : za disk chytený v strede tím získa 100 bodov, v 2. zóne 50 bodov, v 3. zóne 30 bodov a v 4. zóne 10 bodov. Ak pes dopadne každou nohou do inej zóny, ráta sa zóna s nižším bodovým ohodnotením. Výnimkou je stredová zóna, v ktorej stačí dopad jednej nohy. Každý tím absolvuje 3 kolá a po 3 hodeniach sa body sčítajú a osem najlepších postupuje do semifinále a z neho potom do finále 4 tímy.
 • Super Pro Toss and Fetch – ihrisko je rozdelené po dĺžke do piatich zón. Podľa toho v ktorej časti pes chytí disk, podľa toho dostanú body. Každý tím má 90 sekúnd na získanie čo najväčšieho počtu bodov. Za chytenie disku vo výskoku sa pripočítava 0,5 boda, takisto za chytenie disku v stredovej časti. Do konečného výsledku sa započítava 5 najlepších pokusov. Maximálny počet bodov je 25.
 • Freestyle – je najatraktívnejšia a zároveň najťažšia disciplína, pravidlá a spôsob hodnotenia si určuje organizácia, ktorá daný pretek usporadúva. Podľa amerických pravidiel USDDN má tím k dispozícii 10 diskov, 2 minúty a hudbu podľa vlastného výberu na svoju choreografiu. Hodnotia ho 4 rozhodcovia, ktorí sledujú : záujem o disky, atletické schopnosti, aport, rozmanitosť prvkov, využitie hracej plochy, tímové prvky, preskoky, rýchle chytenie diskov po sebe,…každý rozhodca môže dať max. 10 bodov. Na pretekoch samostatná disciplína freestyle neexistuje, ale sa kombinuje s inou disciplínou a body sa spočítajú.Kategórie freestylu: – šteniatka ( 3-10 mesiacov)

  – mladý psy ( 10-18 mesiacov )

  – začiatočníci ( od 18 mesiacov )

  – open ( od 18 mesiacov)

http://www.dogfrisbee.info/

http://dogfrisbeesk.wix.com/slovak

Dog Dancing

Tanec so psom je druh kynologického športu pri ktorom sa pohybuje pes so svojim psovodom v určitej choreografii s hudbou. Ide o vykonávanie niekoľkých cvikov po sebe a v súlade s hudbou vytvárajú dokonalú ilúziu tanca. Psovod so svojím psom by mali byť v dokonalom súlade, pes je trénovaný na základe pozitívnej motivácie, musí mať radosť z pohybu. Koncentrácia psa na svojho psovoda je základom dog dancingu. Psovod môže dokonale využiť svoju kreativitu a fantáziu, čo nie je umožnené pri iných kynologických športoch. Dogdancing je populárnejší pre ženské pohlavie, prevažne pre mladšie ročníky.

 

Dog dancing je určený pre všetky plemená psov bez ohľadu na plemeno a rodokmeň.

Nie je potrebné členstvo v žiadnej organizácii ani skúška nato, aby sa psovod mohol zúčastniť súťaže so svojim psom. Súťaží sa bez vodidla a bez použití akýchkoľvek donucovacích prostriedkov.

Celkový dojem z vystúpenia dogdancingu by mal byť veľmi pozitívny, pes i psovod by mali tvoriť tím z ktorého ide radosť z cvičenia, môžu svoju choreografiu spestriť kostýmom, pričom psovod nesmie ohroziť svojho psa kostýmom ani inými pomôckami. Dĺžka hudby je obmedzená podľa súťažnej triedy, za prekročenie limitu sa strhávajú body.

Psy môžu začať súťažiť už od 6 mesiacov veku i keď s určitými obmedzeniami.

Súťaže sú rozdelené do jednotlivých tried podľa obtiažnosti pre Fun a Oficiálne triedy:

Oficiálne triedy:

– Klasse 1

– Klasse 2

– Klasse 3

– Klasse Junioren (mladiství do 16 rokov)

– Klasse Senioren & Hadnicap (psy nad 8 rokov/ psy s telesným hendikepom)

– Trio

– Quartett

Organizátor súťaže musí otvoriť všetky triedy, akonáhle sa prihlási do danej kategórie najmenej jeden štartujúci a zaplatí štartovný poplatok.

 

Bodové hodnotenie:

Umelecký dojem (max. 100 bodov):

Tímová práca (max. 25 bodov), (vyžarovanie psovoda, vyžarovanie a motivácia psa, tímová spolupráca )

•Dynamika (max. 25 bodov) (tanečné stvárnenie , rytmické variácie/tempo/dôrazy ,hudobná interpretácia )

•Koncept (max. 25 bodov) (výber hudby , myšlienka , prevedenie )

•Choreografia (max. 25 bodov) (výstavba  a štruktúra ,využitie priestoru, mnohostrannosť/kreativita )

Technické hodnotenie (max. 100bodov)

 Plynulosť zostavy (max. 25 bodov) ( plynulosť ,prechody medzi prvkami , kombinácie cvikov )

•Prevedenie  zostavy (max. 25 bodov) (presnosť , povelová technika , stálosť )

Obsah (max. 25 bodov) (počet prvkov a ich kombinácií, rovnováha medzi trikmi a pohybmi, variácie )

Stupeň obtiažnosti (max. 25 bodov) ( prvky , kombinácie , interakcia človek-pes / povelová technika )

 

viac info:

dogdancingklubslovakia

http://www.dogdance.info/

Coursing a dostihy

História coursingu siaha až 2200 pr.n.l. k starým Egypťanom, ktorí používali pre tento druh lovu pravdepodobne greyhundov. Pri love na zajacov bola dôležitá u chrtov nielen rýchlosť ale aj obratnosť a do chovu sa vyberali skutočne len tí najlepší jedinci. Športovú verziu coursingu priniesla až v 16 – tom storočí kráľovná Elizabeth I. , ktorá z neho urobila zábavku pre bohatých. Spísali svoje pravidlá, aby boli rovnaké pre jednotlivých psov, základ bol akým štýlom pes behal, obratnosť, krása lovu, či zajaca nakoniec aj chytil nebolo až tak podstatné. Dodnes je v Anglicku coursing považovaný za kráľovský šport.

Prvý coursingový klub v Anglicku bol Národný Coursingový klub založený v roku 1776 v Swaffhame. Postupne sa kluby rozrástli až na počet okolo 150 s 80000 členmi.

Ale v 20. storočí upadal vďaka dostihovým dráham pre psov, ktoré sa začali rozrastať v Oklahome okolo roku 1920. Istý pán Smith si dal dokonca patentovať zariadenie s umelým zajacom a na svojom pozemku začal organizovať psie dostihy. Prvý pes s dostihovou licenciou bol greyhound White Gold. Do Anglicka priniesol psie dostihy generál Crickley. Prvá dostihová dráha bola v Manchestri a do jedného roka od prvých dostihov v roku 1926 sa rozrástli členovia na viac ako 300 000.

Definície

Dostihy, sú závody na dráhe, ktorá je zvyčajne elipsovitého tvaru, povrch tráva alebo piesok, dĺžka trate je pre veľké plemená 480 m, malé plemená(vipet, taliansky chrtík) behajú 360 m. Môže štartovať naraz až 6 psov, víťazí ten, ktorý je v cieli prvý. Na sledovanie je dráha pri plnom počte účastníkov veľmi zaujímavá a pre divákov zrozumiteľná, nevýhodou sú vysoké investičné náklady na výstavbu dráhy, zatiaľ na Slovensku bohužiaľ dráhu pre chrty, na ktorej by sa behali oficiálne dostihy podľa pravidiel FCI nemáme, ale v blízkosti Bratislavy do 100 km sa nachádzajú až 4 dostihové dráhy – v Rakúsku – Marchegg (40km) a Untersiebenbrunn (50km), v Maďarsku – Rábapatona pri Gyóri (100km) a Českej republike – Lednice (100km). Naozajstnými kráľmi dostihovej dráhy sú greyhoundi, ktorí dokážu v rovinkách dosiahnuť rýchlosť až 75 km/hod a vipeti s rýchlosťou 65 km/h. Na dostihu psy behajú s košíkom.

Coursing

Coursing je simulácia lovu zajaca. Terénny závod za umelou alebo živou návnadou, dĺžka trate 500 – 1000 m, na trati môžu byť rôzne prekážky, umelé alebo prírodné. Štartujúci psi sú označení farebnými obojkami(biely, červený, modrý), maximálny počet štartujúcich v jednom behu sú traja. Závod sa boduje(hodnotí sa rýchlosť, odvaha, štvavosť, obratnosť, inteligencia a veľmi dôležitý dôraz je kladený aj na tzv. kill – teda zákus psa do návhady). Tie vymenované vlastnosti samozrejme nevystihujú úplne všetko, čo sa pri coursingu hodnotí, jednou vetou sa to dá zhrnúť, že najdôležitejšie je ako by si vedel pes poradiť pri skutočnom love zvere. Coursingu sa zúčastňujú všetky druhy psov, z chrtích plemien na coursingu často vidíme barzoje, derhoundy a vlkodavy, ktoré na dráhe často nebehajú veľmi spoľahlivo a pri coursingu majú možnosť prejaviť svoje srdce lovca. Coursing sa tedá dá v podstate behať kdekoľvek, nepotrebuje výstavbu dráhy, stačí nájsť vhodný prírodný terén.

hare coursing – dostih za živým zajacom (z angl. hare – zajac), naslávnejší dostih sa behá na britských ostrovoch – Waterloo Cup, návštevnosť tohto závodu je niekoľko desiatok tisíc divákov. V kontinentálnej Európe je lov s chrtmi zakázaný, tak sa našla náhrada tzv.
lure coursing – čo je závod za umelou návnadou(z angl. lure – návnada), ktorou je buď koža z králika, alebo niečo, korisť pripomínajúce. Tento šport sa začal rozvíjať v západnej Európe, pred časom prenikol do Českej republiky, kde sa robí asi 15 závodov v coursingu ročne a teraz máme možnosť rozvíjať tento šport aj na Slovensku.

 

 

Pre oprávnenie k štartu chrtov platia nasledujúce podmienky:
a/ dostihový pes musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI,
b/ musí vlastniť platnú dostihovú licenciu,
c/ vek najmenej:
– u veľkých plemien 18 mesiacov
– u whippetov a tal. chrtíkov 15 mesiacov
d/ vek najviac: do konca dostihovej sezóny, v ktorej dosiahne 8 rokov veku.
e/ musí byť prihlásený pod menom majiteľa, uvedeného v licenčnej karte,
f/ majiteľ musí byť členom národného zväzu napojeného na FCI,
g/ vzhľad dostihového psa nesmie byť umelo zmenený (napr. prirodzená srsť nesmie byť ostrihaná),
h/ maximálna výška v kohútiku u whippetov je 51 cm pre psov, 48 cm pre suky, u talianskych chrtíkov 38 cm.

 

 

Viac info na

http://www.dostihychrtov.sk/

http://www.coursing.sk/

 

Agility

po slovensky pohyblivosť, obratnosť, zručnosť je kynologický šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky rozostavané na parkúre v poradí určenom rozhodcom. Víťazom na pretekoch sa stáva tím, ktorý prebehne parkúr v čo najkratšom čase a bez trestných bodov. Na plemene nezáleží, ani na tom či má pes PP alebo nie.