Ako sa stať rozhodcom

Poriadok pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov podľa SKJ

I. Účel

Cieľom chovu čistokrvných psov je okrem stránky výkonnosti i vyprodukovania takých jedincov, ktoré sa svojím exteriérom najviac približujú ideálnemu typu psa príslušného plemena stanoveného štandardom. Do akej miery sa podarilo dosiahnuť tento chovateľský cieľ pri jednotlivých psoch, zisťujú na výstavách, bonitáciách a zvodoch rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru. Účelom tohto poriadku je určiť jednotné podmienky pre menovanie rozhodcov pre jednotlivé plemená, prípadne skupiny plemien.

II. Čakatelia na funkciu rozhodcu

 1. Skôr než sa uchádzač môže stať rozhodcom pre posudzovanie exteriéru jedného plemena alebo skupiny plemien, musí prejsť určenou čakateľskou dobou, t. j. musí sa stať čakateľom na funkciu rozhodcu (ďalej len čakateľ).

 2. Návrhy na menovanie za čakateľov podávajú chovateľské kluby písomne. Za čakateľa možno navrhnúť len uchádzača, ktorý -má na to odborné, morálne, verbálne a fyzické predpoklady, je minimálne 5 rokov členom príslušného chovateľského klubu,       je 5 rokov aktívnym chovateľom plemena s uznanou chovateľskou stanicou, úspešne vystavoval psov a aktívne sa zúčastňoval na výstavnom dianí.

 1. V návrhu musí byť uvedený dátum schválenia výborom chovateľského klubu. Za správnosť všetkých údajov obsiahnutých v návrhu zodpovedá výbor chovateľského klubu.

 2. Čakateľov menuje príslušný zväz.

III. Hospitácie, školenia

 1. V prípravnom období musí čakateľ absolvovať aspoň 6 hospitácií na výstavách.

 2. Čakateľ hospituje pri rozhodcovi, ku ktorému bol pridelený na výstave. Počas posudzovania musí čakateľ samostatne popísať a oceniť najmenej tri psy príslušného plemena a posudky odovzdá rozhodcovi skôr, než rozhodca začne diktovať zapisovateľovi svoje posudky.

Po výstave rozhodca porovná posudky čakateľa so svojimi a zhodnotí jeho výkon na tlačive „potvrdenie o hospitovaní“. Riadne a zodpovedne vyplnené tlačivo a posudkové listy vystavené čakateľom pošle rozhodca najneskoršie do 14 dní po výstave organizácii, ktorá plemeno spravuje.

 1. Za úspešnú hospitáciu sa považuje len hospitácia, pri ktorej rozhodca hodnotí činnosť čakateľa kladne s tým, že preukázal schopnosť samostatne posudzovať a ovláda štandardy posudzovaných plemien.

 2. Ak čakateľ nezíska zo 6 hospitácií aspoň štyri kladné hodnotenia, vyškrtne sa zo zoznamu čakateľov.

 3. Čakateľ sa na výstavách zúčastňuje na vlastné náklady.

 4. V prípravnom období absolvuje čakateľ prednášky organizované školiteľom z oblasti anatómie, metodiky posudzovania, základov genetiky, mechaniky pohybu, výstavných predpisov

Príprava čakateľov sa zabezpečuje v spolupráci s chovateľskými klubmi.

IV. Skúška rozhodcov pre posudzovanie exteriéru

 1. Po splnení podmienok bude čakateľ pozvaný príslušnou organizáciou na skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej skúške má čakateľ preukázať dokonalú znalosť štandardov plemien, pre ktoré má byť rozhodcom, ako aj znalosť anatómie psa, výstavného poriadku a predpisov súvisiacich s výstavníctvom. Pri praktickej skúške musí samostatne posúdiť 3 jedincov príslušného plemena alebo skupiny plemien.

 2. Skúška sa koná pred komisiou menovanou prezídiom príslušného zväzu.

 3. O výsledku skúšky bude každý skúšaný čakateľ informovaný hneď po ukončení skúšok. Čakateľ, ktorý neobstál na skúške, môže ju opakovať len raz, a to pri najbližších skúškach.

 4. Organizáciu skúšok čakateľov určuje prezídium príslušného zväzu.

 5. Rozhodcov menuje prezídium príslušného zväzu.

V. Rozšírenie kvalifikácie

 1. Rozšírenie kvalifikácie je možné rozhodcom, ktorí pôsobia v tejto funkcii aspoň 1 rok.

 2. Súčasťou žiadosti rozhodcu o rozšírenie kvalifikácie je súhlas chovateľského klubu, ktorý príslušné plemeno riadi.

 3. Návrhy na rozšírenie kvalifikácie rozhodcom schvaľuje prezídium zväzu, ktorý príslušné plemeno riadi.

 4. Pre získanie ďalšej kvalifikácie musí rozhodca absolvovať najmenej 3 hospitácie pri posudzovaní príslušného plemena na výstave. Hospitácie potvrdí rozhodca, ku ktorému je čakateľ delegovaný.

 5. Pri rozširovaní kvalifikácie musí rozhodca absolvovať praktickú skúšku (totožnú so skúškou čakateľov) a preukázať znalosť štandardu plemena.

 6. Ak rozhodca splní podmienky pre menovanie za rozhodcu pre iné plemeno alebo skupinu plemien, predloží príslušnému zväzu svoj rozhodcovský preukaz na doplnenie kvalifikácie.

VI. Odvolanie rozhodcov a čakateľov

 1. Rozhodcu, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti stanovené vo výstavnom poriadku, alebo stratí predpoklady pre výkon tejto funkcie, môže príslušný zväz odvolať.

 2. Rozhodca, ktorý posudzuje na výstavách, ktoré ne sú v oficiálnom kalendári SKJ, alebo ktorý posudzuje bez riadneho delegačného listu, bude vyškrtnutý zo zoznamu rozhodcov na dobu určitú alebo neurčitú. Mieru jeho previnenia posúdi disciplinárna komisia príslušného zväzu. Medzinárodní rozhodcovia spadajú pod právomoc prezídia SKJ.

 3. Čakateľ, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní hospitácie na výstave, alebo sa častejšie ospravedlňuje, prípadne sa správa nedisciplinovane na výstave, alebo sa inak previní, bude vyškrtnutý zo zoznamu čakateľov.

 4. O odvolaní rozhodcu z funkcie a vyškrtnutí čakateľa zo zoznamu bude upovedomený príslušný chovateľský klub.

 5. Z evidencie musí byť vyškrtnutý rozhodca i čakateľ, ktorý sa zaoberá komisionálnym predajom psov.

 6. Pri zániku funkcie z akýchkoľvek dôvodov musí rozhodca do 14 dní vrátiť rozhodcovský preukaz.

 7. Jednotliví členovia SKJ navzájom uznávajú všetky disciplinárne postihy rozhodcov.

VII. Rozdelenie rozhodcov

 1. Podľa kvalifikácie rozlišujeme rozhodcov pre: Jednotlivé plemená psov (pre jedno alebo viac plemien),

          – skupinu plemien podľa rozdelenia FCI (pre posudzovanie jednej alebo viacerých skupín,

          – všetky plemená (univerzálny rozhodca – All round – pre posudzovanie všetkých skupín plemien uznaných FCI)

 1. Podľa zaradenia rozlišujeme rozhodcov:

          – národných – pre posudzovanie na všetkých typoch výstav organizovaných na území SR pod záštitou SKJ,

       -medzinárodných – s oprávnením posudzovať na medzinárodných výstavách v SR i v zahraničí a udeľovať CACIB. Do zoznamu medzinárodných rozhodcov možno zaradiť rozhodcu vo veku od 25 rokov, ak vo funkcii pôsobí aspoň 5 rokov a posudzoval na niekoľkých národných a medzinárodných výstavách v SR

 1. Návrh na menovanie za medzinárodného rozhodcu predkladá príslušný zväz na schválenie prezídiu SKJ.

 2. Disciplinárne postihuje medzinárodného rozhodcu zväz, v ktorom je členom. Akékoľvek disciplinárne postihy oznámi príslušný zväz bezodkladne prezídiu SKJ, ktorý zabezpečí vyškrtnutie postihnutého rozhodcu zo zoznamu medzinárodných rozhodcov. Návrh na disciplinárne konanie voči medzinárodným rozhodcom môže podať príslušnému zväzu aj prezídium SKJ.

Aktuálny zoznam medzinárodných rozhodcov predkladá SKJ každoročne sekretariátu FCI. SKJ tiež písomne informuje sekretariát FCI o vyškrtnutí medzinárodného rozhodcu zo svojho zoznamu.

VIII. Všeobecné ustanovenia

 1. Čakateľ, ktorý splnil všetky podmienky pre menovanie za rozhodcu, pošle príslušnému zväzu 2 svoje fotografie s rozmermi 3×4 cm na rozhodcovský preukaz a kartu rozhodcu.

 2. Jednotliví členovia SKJ vedú evidenciu svojich rozhodcov a čakateľov. Medzinárodní rozhodcovia sú evidovaní pri SKJ. Ich zoznam sa každoročne aktualizuje.

 3. Rozhodcovia i čakatelia sú povinní nahlásiť všetky zmeny súvisiace s výkonom funkcie (zmena bydliska, dlhodobejší pobyt mimo územia SR, iné dôvody neumožňujúce dočasný výkon funkcie).

 4. Práva a povinnosti rozhodcov sa uvádzajú vo výstavných poriadkoch FCI a SKJ.

 5. Na výstavy v SR, organizované pod patronátom SKJ, deleguje rozhodcov i čakateľov príslušný zväz po zohľadnení návrhov chovateľských klubov. Návrh na delegovanie rozhodcov na medzinárodné výstavy predkladá Slovenskej kynologickej jednote usporiadateľ.

 6. Na bonitáciách môžu posudzovať len rozhodcovia s kvalifikáciou pre príslušné plemeno a deleguje ich na požiadanie usporiadateľa príslušný zväz.

 7. Rozhodcovia majú právo žiadať od usporiadateľa úhradu nevyhnutných nákladov (cestovné, nocľažné, stravné) spojených s výkonom funkcie na výstave, prípadne aj dohodnutú odmenu za posudzovanie.

 8. Na medzinárodných výstavách (CACIB) v zahraničí môže posudzovať len rozhodca uvedený v zozname medzinárodných rozhodcov, a to so súhlasom SKJ. Posudzovanie na nižších typoch výstav v zahraničí podlieha taktiež súhlasu strešnej organizácie krajiny, z ktorej rozhodca pochádza.

 9. Tento poriadok schválilo valné zhromaždenie SKJ 4. júna 1994 v Nitre.